Επί τάπητος το θέμα της ευθανασίας στη συνεδρίαση της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνέλευσης της Μπενελούξ (φωτο)

Loading...


Βρυξέλλαι – Η Ορθόδοξος Επισκοπική Συνέλευσις της Μπενελούξ (CEOB) συνήλθεν εις Βρυξέλλας, εις την έδραν της Ορθοδόξου Μητροπόλεως, την Πέμπτην 14 Νοεμβρίου 2013, υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος (Οικουμενικόν Πατριαρχείον). Εκτός του Προέδρου, παρόντες ήσαν ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σίμων, Αντιπρόεδρος (Πατριαρχείον Μόσχας), ο Επίσκοπος Λουκάς (Πατριαρχείον Σερβίας), ο Μητροπολίτης κ. Ιωσήφ, Ταμίας (Πατριαρχείον Ρουμανίας), ο Αρχιεπίσκοπος κ. Μιχαήλ (Υπερόριος Ρωσσική Εκκλησία-Πατριαρχείον Μόσχας), ο Επίσκοπος Ευμενείας κ. Μάξιμος (Οικουμενικόν Πατριαρχείον) και ο Επίσκοπος Σινώπης κ. Αθηναγόρας,  Γραμματεύς (Οικουμενικόν Πατριαρχείον).

Είναι η έκτη  συνάντησις της Επισκοπικής Συνελεύσεως(CEOB) μετά την ίδρυσίν της, τον Ιούνιον του 2010. Εις την αρχήν της Συνεδριάσεως οι Ιεράρχαι εξέφρασαν την βαθείαν των θλίψιν διά τον θάνατον του, μακαρία τη μνήμει, Αρχιεπισκόπου Κομάνων Κυρού Γαβριήλ και ένωσαν τας προσευχάς των διά την ανάπαυσιν της ψυχής του.
Οι Επίσκοποι της Συνελεύσεως ησχολήθησαν με σημαντικά θεματα που αφορούν τόσον την καλυτέραν οργάνωσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τας τρεις Χωρας της Μπενελούξ, όσον και το ενιαίον και ισχυρόν μήνυμα που η Ορθοδοξία οφείλει να έχη έναντι των σημαντικών θεμάτων τα οποία απασχολούν αυτάς τας Χώρας.

Οι Επίσκοποι ιδιαιτέρως συνεζήτησαν διά το πρόβλημα της ευθανασίας, έχοντες υπ’όψιν τα σχέδια επεκτάσεως της δυνατότητος αυτής της πρακτικής εις τους ανηλίκους, και υιοθέτησαν μίαν κοινήν θέσιν της οποίας οι κύριοι άξονες είναι 1) ο απόλυτος σεβασμός της ανθρωπίνου ζωής, η οποία συνεχίζει να έχη ανεκτίμητον αξίαν ακόμη και όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής η υποφέρει, 2) η πίστις ότι μόνον ο Θεός είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου, 3) η παρότρυνσις δι’ ιδιαιτέραν φροντίδαν εις τους ευρισκομένους εις το έσχατον στάδιον της επιγείου ζωής, ως έκφρασιν χριστιανικής αγάπης.
Οι Επίσκοποι ενημερώθησαν διά τους λόγους της δημιουργίας του Ινστιτούτου θεολογικής επιμορφώσεως  «Απόστολος Παύλος» εν Βρυξέλλαις  και συνεζήτησαν τας προοπτικάς και τα προβλήματα της διδασκαλίας των ορθοδόξων θρησκευτικών εις τα Βελγικά Σχολεία.
Επίσης, οι Επίσκοποι ενημερώθησαν από τον εκπρόσωπον της Επισκοπικής Συνελεύσεως (CEOB) εις την Ολλανδίαν, Θεοφιλ. Επίσκοπον Σινώπης κ. Αθηναγόραν, διά τας τελευταίας εξελίξεις, τας προοπτικάς και τας ειδήσεις από την ζωήν της Ορθοδοξίας εις την Ολλανδίαν μετά από την δημιουργίαν του Ιδρύματος «Ορθόδοξος Εκκλησία εις την Ολλανδίαν (ΟΚΙΝ)» πράγμα το οποίον επιτρέπει την καλυτέραν διοργάνωσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ανοίγει νέας ποιμαντικάς οδούς διά τους κληρικούς και διά τα άλλα ενεργά μέλη της Εκκλησίας.

Υπήρξεν επίσης μία συζήτησις διά την εργασίαν και την τελικήν σύνθεσιν των Επιτροπών που λειτουργούν υπό την αιγίδαν της Επισκοπικής Συνελεύσεως.
Η ανταλλαγή ειδήσεων και πληροφοριών που αφορούν την ζωήν της Ορθοδοξίας εις την Μπενελούξ ολοκλήρωσεν, διά μίαν φοράν ακόμην, και αυτήν την Συνεδρίασιν της Ορθοδόξου Επισκοπικής Συνελεύσεως της Μπενελούξ.

Η Συνέλευσις εδημιουργήθη κατόπιν αποφάσεως ληφθείσης κατά την 4ην Πανορθόδοξον Προσυνοδικήν Διάσκεψιν, συγκληθείσαν εις  Chambésy (Γενεύην) τον Ιούνιον του 2009.
Η έκτη Συνεδρίασις της Επισκοπικής Συνελεύσεως (CEOB) επεβεβαίωσεν το αδελφικόν και εποικοδομητικόν πνεύμα όλων των μελών της καθώς και την αποφασιστικότητά των να συνεχίζουν να εργάζονται από κοινού διά την πρόοδον της ζωής και της πίστεως όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών που ζούν εις το Βέλγιον, εις την Ολλανδίαν και εις το Λουξεμβούργον.

1
1
1tilegrafima.gr