Τώρα που λήγει η θητεία του στη ΔΙΣ ο Αμβρόσιος τα βάζει με τη Σύνοδο!

Loading...


Με «θεούς και δαίμονες» τα βάζει για άλλη μια φορά ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος. Αυτή τη φορά τα βέλη του κατευθύνονται σε εκκλησιαστικά πρόσωπα. Κατακρίνει τη Σύνοδο, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Πατριάρχη, μιλάει για «κατάχρηση εξουσίας» και «αρχή ενός ανδρός». Βέβαια απορία δημιουργεί πως ο κ. Αμβρόσιος θυμήθηκε τώρα που τελειώνει η θητεία του ως Συνοδικός να κατακρίνει το πως εφαρμόζεται (ή δεν εφαρμόζεται) το συνοδικό σύστημα, ενώ εδώ και περίπου ένα χρόνο απλά συνυπέγραφε όλες τις συνοδικές αποφάσεις! 

Αναλυτικά αναφέρει: 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ!

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΜΕ ΠΟΝΟΝ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ!

__________Δεν έχουμε πρόθεση αντιδικίας, μάλιστα δε πρός τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον, με τον Οποίον, άλλωστε, μας συνδέει μια μακρόχρονη φιλία, που αρχίζει από αυτά τά φοιτητικά μας χρόνια (1956-1960)!
__________ Λόγοι συνειδήσεως μόνον μας υποχρεώνουν να παραδώσουμε στην ευρύτερη δημοσιότητα ένα κείμενο διαμαρτυρίας, το οποίον απευθύνεται προς τον Ππροκαθήμενον της Εκκλησίας καί τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το παραδίδουμε εισ την δημοσιότητα διά την ιστορίαν και μόνον!
__________Εις την Διοίκησιν της ‘Εκκλησίας εισήλθαμε από της 17ης ‘Ιουλίου 1974, όταν ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός Σεραφείμ, κατόπιν ιδικής Του πρωτοβουλίας καί χωρίς να έχουμε κάν κάποια σκέψη ή και επιθυμία, μας εκάλεσε νά αναλάβουμε τα καθήκοντα του Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου εις διαδοχήν του μακαριστού Χριστοδούλου, ο Οποίος τότε είχεν εκλεγή Μητροπολίτης Δημητριάδος (13.07.1974)!
__________ Ας σημειωθή εδώ, ότι ο μακαριστός Σεραφείμ μας ανεκάλεσε από τήν αφάνεια της Μονής καί την ασημότητα και μας ανέδειξε εις την παραπάνω πολυ-υπεύθυνη εκκλησιαστική διακονία, μάλιστα δε σε καιρούς χαλεπούς για την Μητέρα Εκκλησία, αφού έπειτα από τρεις ημέρες ο Κωνστ. Καραμανλής, ο καί Εθνάρχης αποκληθείς, ήλθε από το Παρίσι στην Αθήνα για να αναλάβει την διακυβέρνηση της Χώρας!
__________Ο Κωνστ. Καραμανλής, ως εθνικό κεφάλαιο, εκλήθη τότε απο το Παρίσι διά νά αποκαταστήση το Δημοκρατικό Πολίτευμα εις τήν Χώραν μας! Πρό αυτού όμως το εγχείρημα αυτό διά τον χώρον της Εκκλησίας είχε κληθή να αναλάβη ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, ο αείμνηστος Σεραφείμ!
__________Έτσι, λοιπόν, πρέπει ο αναγνώστης να εξηγήση τον ερεθισμό μας, όπως αυτός εκδηλώνεται με τις παρακάτω γραμμές! Η διέγερσις της ψυχής μας οφείλεται εις το γεγονός, ότι εζήσαμε τίς αναταράξεις εις τον εκκλησιαστικόν χώρον, όταν ο αείμνηστος Σεραφείμ προσπάθησε να επαναφέρη τό Συνοδικό Σύστημα εις την Διοίκησιν της Εκκλησίας. Διετέλεσα επίσης Γραμματεύς της Επιτροπής συντάξεως του νέου Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν 590/1977).
__________Όλα αυτά μας παρέχουν την δυνατότητα να έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία πάνω εις το ζήτημα της Συνοδικότητος. Βλέπετε, η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν αναγνωρίζει τήν Αρχήν του Ενός, όπως συμβαίνει με τους Ρωμαιοκαθολικούς, όπου ο Πάπας είναι η αρχή και το τέλος του παντός! Είναι ο «Αλάθητος» εκκλησιαστικός ‘Αρχων! Το καθεστώς του Πάπα μερικοί νεωτερισταί θεολόγοι ή και κάποιοι «κόλακες» εκκλησιαστικοί παράγοντες, οι οποίοι έργον τους και σκοπόν της υπάρξεώς των έχουν το «λιβάνισμα» των ισχυρών της ημέρας, προσπαθούν, δυστυχώς, να μεταφέρουν και εις την Ανατολικήν Εκκλησίαν! Μέχρι σήμερα η θεολογία μας εδίδασκε, ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως είναι «Primus inter pares», δηλ. «Πρώτος μεταξύ ίσων»! Τώρα τελευταία, δυστυχώς, μερικοί αθεολόγητοι Θεολόγοι διατύπωσαν την θεωρίαν, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι «Primus sinus pares», δηλ. «Πρώτος άνευ ίσων»!!!!
__________Όλα αυτά, λοιπόν, μας υποχρεώνουν όχι μόνον να σημειώνουμε, αλλά και να στιγματίζουμε κάθε φορά τήν «κατάχρηση Εξουσίας», όπου αυτή απαντάται! Κίνητρόν μας είναι η αγάπη μας πρός τη Ορθόδοξον Εκκλησίαν μας!
Με συναίσθησιν ευθύνης έναντι της ιστορίας καταγράφουμε τις υπερβάσεις καί τις καταχρήσεις της Εξουσίας. Ιδού ένα παράδειγμα:

Ο Κατασταστικός Χάρτης της Εκκλησίας μας (Ν. 590/1977) ορίζει τα εξής:

Εις το άρθρον 9 παρ. 1 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος θεσμοθείται ως «διαρκές διοικητικόν όργα- νον της ‘Εκκλησίας», το οποίον καί «επιλαμ-βάνεται των τρεχούσης φύσεως εκκλησια-στικών ζητημάτων» (παρ.1 δ’).
Εις το άρθρον 2 ορίζονται τα εξής:
« Η Δ.Ι.Σ. κατά το μεσολαβούν μέχρι της συγκλήσεως της Ι.Σ.Ι. χρονικόν διάστημα ασκεί πάσαν εκκλησιαστικήν-διοικητι- κήν εξουσίαν κατά τους ιερούς Κανό- νας…».
__________Έπειτα και ο υπ’ αριθμ. 2/1977 Κανονισμός περί των ‘Εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (άρθρον 4 παρ. 4) ορίζει, ότι «Η Δ.Ι.Σ. συνεδριάζει τακτικώς καθ’ εκά- στην Τρίτην, Τετάρτην, Πέμπτην καί Παρασκευήν ημέραν των δύο πρώτων εβδομάδων εκάστου μη νός…»
__________Σήμερα η Δ.Ι.Σ. συνεδριάζει μόλις τρείς ημέρες καθ΄έκαστον μήνα, ενίοτε δε μόνον δύο ημέρες! Άρα έπαυσε να είναι Δ Ι Α Ρ Κ Η Σ Διοικητική Αρχή της Εκκλησίας! Επομένως το Συνοδικόν -λέγε με Δημοκρα-τικόν- σύστημα Διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει απορριφθή εις τον κάλαθον των αχρήστων!
__________ Ως μέλος της Δ.Ι.Σ. της ληγούσης Συνοδικής Περιόδου (1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2015) εβίωσα την κατάστασιν αυτήν. Έτσι αποφάσισα να εκφράσω την απορίαν μου και δή και τον πόνον της ψυχής μου. Από τη θέσιν αυτήν απευθύνω έκκλησιν προς τόν ρέκτην Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον, όπως επαναφέρη την Συνοδικότητα εις την Διοίκησιν της Εκκλησίας. Η Αρχή του Ενός Ανδρός αρμόζει μόνον προς την Παπικήν Διοίκησιν!
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Αίγιον, 22 Ιουνίου 2015 Ετικέτες