Τι πρέπει να προσέξουν οι Μητροπόλεις για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Loading...


Στην λήξη των 5μηνων προγραμμάτων ΟΑΕΔ οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα εξής:
1. Οι συνολικές ημέρες του προγράμματος δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 125.
2. Λόγω των πολλαπλών τρόπων υπολογισμού των ημερομισθίων από τις Ι. Μητροπόλεις (δεν δόθηκαν σαφείς οδηγίες εκ των προτέρων), θα πρέπει οι εκκαθαριστές να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στις υπολογισθείσες ημέρες απασχόλησης του πρώτου μήνα.

Για παράδειγμα εάν οι υπάλληλοι προσελήφθησαν την 02/01/2014 και έχουν υπολογιστεί από τον εκκαθαριστή 25 ημέρες απασχόλησης για τον Ιανουάριο, το πρόγραμμα θα λήξει με την συμπλήρωση 125 ημερών, ήτοι την 31/05/2014 και όχι την 01/06/2014. Αν έχουν υπολογιστεί 11 ημέρες τον πρώτο μήνα, θα προστεθούν 14 στον τελευταίο μήνα απασχόλησης κοκ.

Κατά την λήξη του προγράμματος θα πρέπει για αποφυγή προβλημάτων στο μέλλον, να προσκομιστεί στο ΙΚΑ αναλυτική ονομαστική κατάσταση με την συνολική διάρκεια, τις συνολικές ημέρες απασχόλησης και την ακριβή ημερομηνία λήξης του προγράμματος για κάθε υπάλληλο.

Στην τελευταία ΑΠΔ, συμπληρώνονται οι κωδικοί 34 & 35 για να φανεί στο ΙΚΑ η λήξη της απασχόλησης. Δεν απαιτείται έτσι η καταγγελία της σύμβασης μέσω της εφαρμογής ΕΡΓΑΝΗ. Ετικέτες