Τα ονομαστήρια του Μητροπολίτου Σάμου

Loading...


Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Μητρόπολης Σάμου την Κυριακή 22 Ι­ου­νίου 2014, ε­ορτή του Α­γίου εν­δο­ξου ι­ε­ρο­μαρ­τυ­ρος Ευ­σε­βίου Ε­πι­σκο­που Σα­μο­σα­των, α­γει τα ο­νο­μα­στη­ριά του ο Σε­βα­σμι­ω­τα­τος Μη­τρο­πο­λι­της Σα­μου και Ι­κα­ρίας κ.κ.Ευ­σε­βιος.

Το προ­γραμμα των λα­τρευ­τι­κων εκ­δη­λω­σεων, οι ο­ποίες θα τε­λε­σθούν επί τη ευ­και­ρία των σε­πτων Ο­νο­μα­στη­ρίων του Σε­βα­σμι­ω­τα­του Ποι­με­ναρ­χου μας κ.κ. Ευ­σε­βίου ε­χει ως ε­ξης:

Το Σάββατο 21ην Ι­ου­νίου 2014 και ώρα 19.00 μ.μ.
Αρ­χι­ε­ρα­τι­κος Ε­σπε­ρι­νος εις το πα­ρεκ­κλη­σιον του Α­γίου Ι­ε­ρο­μαρ­τυ­ρος Ευ­σε­βίου, στο Πα­λαιό Καρ­λο­βασι.

Την Κυριακή 22αν Ι­ου­νίου 2014
Αρ­χι­ε­ρα­τική Θεία Λει­τουρ­γία εις τον Καθεδρικόν Ι­ερόν Ναόν του Α­γίου Σπυ­ρι­δω­νος Σα­μου.

Μετά το πε­ρας της Θείας Λει­τουρ­γίας, ο ε­ορ­τα­ζόμενος Ποι­με­ναρ­χης μας θα δε­χθεί τις ευ­χες του Ι­ε­ρού Κλη­ρου και των Αρ­χων, των Εκ­κλη­σι­α­στι­κων Συμ­βου­λίων και Ε­πι­τρο­πων, κα­θως και των ευ­σε­βων χρι­στι­α­νων στο ι­δι­αι­τε­ρον γρα­φείον Του, εις το Μη­τρο­πο­λι­τικόν Με­γαρον (ο­δος 28ης Ο­κτω­βρίου 4, Σα­μος), με­χρι της 13.00μ.μ. Τις α­πο­γευ­μα­τι­νες ω­ρες από 17.30μ.μ. έως 20.30μ.μ.Ετικέτες