Ποιος Μητροπολίτης ζητάει να καταργηθεί το μάθημα των Θρησκευτικών

Loading...


Μητροπολίτης προτείνει στη Σύνοδο κατάργηση του μαθήματος των Θρησκευτικών; Για διαβάστε παρακάτω…..

Ο Σεβ. Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος έχει εκφράσει και εις την Ι.Σύνοδον την άποψίν του περί καταργήσεως της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, λόγω απουσίας καλών εκπαιδευτικών.

Δυστυχώς, είναι
ανεπίτρεπτον να υποστηρίζωνται τέτοι-
ες θέσεις. Ήδη τα περισσότερα από τα
παιδιά των σχολείων αγνοούν βασικά
πράγματα διά την πίστιν μας, αν καταρ-
γηθή το μάθημα δεν θα γνωρίζουν τίπο-
τε. Είναι καλύτερον να πληροφο-
ρούνται από το διαδίκτυον και από τας
λαικάς παραδόσεις, αι οποίαι είναι ανα-
μεμιγμέναι με ένα σωρό δεισιδαιμονίας;
Οι καθηγηταί των θρησκευτικών τι θα
απογίνουν; Αι Ι. Μητροπόλεις προσ-
λαμβάνουν κάθε ειδικότητα εκτός από
θεολόγους!

Επίσης, εις την Ι. Μητρόπολιν Σερβίων λειτουργούν τόσο άψογα τα
κατηχητικά σχολεία, ώστε να είναι ικανά
να υποδεχτούν τους μαθητάς και να
τους διαφωτίσουν;

Αναλογικώς προς αυτήν την πρότασιν θα έπρεπε να ισχυρισθούμε ότι όσες Ι. Μητροπόλεις
έχουν ανικάνους κληρικούς κάθε βαθμί-
δος, ανεπαρκείς εις το να ποιμάνουν και
να διδάξουν, θα έπρεπε να καταργη-
θούν;
Η Ι. Μητρόπολις Σερβίων κατέ-
θεσε αξιολόγησιν των κληρικών κάθε
βαθμίδος εις το Υπουργείον; Μία είναι
η ορθή λύσις: η αναβάθμισις και βελτίω-
σις του μαθήματος και των λειτουργών
του. Δι’ αυτόν τον σκοπόν να εργασθή
και η Διοικούσα Εκκλησία και όχι απλά
να μεταθέτωμεν τα βάρη εις άλλους.
Συμφώνως προς το mikrovalto.gr της
7ης Μαίου 2015:

«Υπέρ της κατάργησης του μαθή-
ματος των Θρησκευτικών στα σχο-
λεία, τάχτηκε ο Σεβασμιώτατος Σερ-
βίων και Κοζάνης κ. Παύλος, στην πα-
ρέμβασή του κατά την παρουσίαση
του βιβλίου «ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ – Το θαύμα
του Φωτός στον Τάφο του Χριστού»,

που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6
Μαίου 2015 στον Ιερό Ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης Κοζάνης,
ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου.
Το αιτιολογικό της θέσης του μητρο-
πολίτη Σερβίων και Κοζάνης,
που –
όπως ανάφερε- είναι καταγεγραμμένη
στα πρακτικά της Ιεράς Συνόδου,
έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχουμε
σε ικανοποιητικό επίπεδο καταρτισμέ-
νους εκπαιδευτικούς, που θα διδάξουν
το μάθημα, χωρίς βέβαια να αρνείται
και την ύπαρξη κάποιων άξιων και
ικανών.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε ακόμη και στον υποχρεωτικό εκκλησιασμό των μαθητών
σχολείων,
όπου και σε αυτό το ζήτημα
εξέφρασε ανάλογες ενστάσεις για τον
τρόπο που γίνεται, επιρρίπτοντας
ευθύνες για τη στάση και συμπερι-
φορά κάποιων συνοδών δασκάλων η
καθηγητών.

Αφορμή βέβαια υπήρξε αξιόλογη θεολογική προσέγγιση με
ιστορικές μαρτυρίες του θαύματος
του αγίου Φωτός στον Τάφο του Χρι-
στού, από ένα μη θεολόγο, ένα αρχιτέ-
κτονα μηχανικό που «έβαλε γυαλιά» –
κατά τον Σεβασμιώτατο- σε πολλούς
θεολόγους, γεγονός που εξήρε και
επαίνεσε ιδιαίτερα ο μητροπολίτης.

Σε μία εποχή που γενικά η επιστήμη προσ –
παθεί να αποδομήσει το μυστήριο και
την ιερότητα της ύπαρξης του Θεού».Ετικέτες