Πρόταση Σερβίας Ειρηναίου να αναγνωρίσει η Πανορθόδοξη όγδοη & ένατη Οικουμενική Σύνοδο-Συγχαρητήρια Μητρ. Πειραιώς

Loading...


“Επετελέσατε έργον του Παναγίου Πνεύματος. Επετελέσατε έργον του Ζώντος Τρισυποστάτου Θεού”,αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ σε συγχαρητήρια επιστολή του προς τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Σερβίας κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ με αφορμή την πρόταση του δευτέρου προς τους Προκαθημένους των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών διά την αναγνώριση των Αγίων Η΄ και Θ΄Οικουμενικών Συνόδων υπό της μελλούσης να συνέλθη Πανορθοδόξου Συνόδου.
ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή:  

 

Εν Πειραιεί τη 29η Σεπτεμβρίου 2015

Προς Τον
Μακαριώτατον
Αρχιεπίσκοπον Πεκίου
Μητροπολίτην Βελιγραδίου και Καρλοβικίου
και Πατριάρχην των Σέρβων
Κύριον κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΝ
Εις ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ

Μακαριώτατε Δέσποτα,

Πάνυ ευλαβώς και μετά πλείστης τιμής και υιικής εν Κυρίω αγάπης προάγομαι όπως επικοινωνήσω μετά της περισπουδάστου μοι Υμετέρας Μακαριότητος, του πολιού Προκαθημένου της κατά Σερβίαν Αγιοσαββιτικής Ορθοδόξου, Καθολικής του Χριστού Εκκλησίας. Γνωστόν τυγχάνει το πολυσχιδές και επίμοχθον έργον το οποίον επιτελεί η Υμετέρα Σεπτή Μακαριότης τόσον διά τον ευαγγελισμόν των Ορθοδόξων πιστών, όσον και διά τον επιστηριγμόν υλικόν και πνευματικόν της Ορθοδόξου πίστεως εν τη Υμετέρα Θεοφρουρήτω κανονική δικαιοδοσία, τω Σεπτώ Πατριαρχείω Σερβίας.

Ως γνωρίζετε η οικονομική περιπέτεια της Ελλάδος συμπαρασύρει τον Ορθόδοξον Ελληνισμόν εις τραγικόν -ανθρωπίνως- αδιέξοδον εκ του οποίου η πανσθενουργός δεξιά του Υψίστου, εις την οποίαν μόνον ελπίζομεν, δύναται αποφασιστικώς να εξάγη αυτόν. Ωσαύ-τως και η διοικούσα καθ’ Ελλάδα Ορθόδοξος Εκκλησία βιοί εντόνως την τραγικότητα της καταστάσεως, συμπάσχουσα μετά των πιστών τέκνων Αυτής γεγονός το οποίον καθιστά δυσχερή την ενασχόλησιν μετά σοβαρών θεολογικών και δογματικών θεμάτων.

Ως εκ τούτου σπεύδω ταπεινώς και πολυσεβάστως ίνα υποβάλω τη Υμετέρα Γεραρά Μακαριότητι, ως ελάχιστος εν Επισκόποις, θερμάς συγχαρητηρίους ευχάς και ευχαριστίας διά την Υμετέραν πρότασι, θεολογικώς και επιστημονικώς ερειδομένην και στοιχούσα προς την Αποστολικοπαράδοτον πίστι, η οποία ανηύρε εις το πλήρωμα του χρόνου την Υμετέραν στιβαράν εκκλησιαστικήν Προσωπικότητα, που ανέλαβε την ιεράν ρηξικέλευθον πρωτοβουλίαν την εκφράζουσαν και την συνείδησι των ομοδόξων Αδελφών εν Χριστώ Εκκλησιών, αναγνωρίσεως υπό της μελλούσης να συνέλθη Πανορθοδόξου Συνόδου, της επί Μεγάλου Φωτίου και εν έτει 879-880 εν Κωνσταντινουπόλει συγκληθείσης Συνόδου ως Ογδόης Οικουμενικής και της εν Κωνσταντινουπόλει εν έτει 1351 συγκληθείσης Συνόδου, επί Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ως Ενάτης Οικουμενικής, καθ’ ότι πληρούν τας ιστορικοκανονικάς προϋποθέσεις και αντιμετώπισαν θεοφιλώς υψίστης σπουδής και σημασίας δογματικά θέματα, ώστε να ολοκληρωθή πανορθοδόξως η έκφρασις της ενιαίας ακαινοτομήτου και αδιαιρέτου Αποστολικής και Πατερικής πίστεως και urbi et orbi να διακηρυχθή πανανθρωπίνως η ορθόδοξος αυτοσυνειδησία και ο κραταιός και πάντοτε επίκαιρος λόγος του Παναγίου Πνεύματος και των θεοφόρων Αγίων Πατέρων, διά του οποίου διασφαλίζεται η αληθής χριστιανική ανθρωπολογία και η οντολογική αναγωγή αυτής διά της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως εντός του συγκεχυμένου και δυσδιακρίτου κόσμου που προωθεί την ομογενοποίησιν και την καταδολίευσιν του προσώπου.

«Η Πατερική Θεολογία είναι ουσιοκρατική και εμπειρική είναι αυθεντική επειδή έχει αιώνιον ισχύ, είναι χριστοηθής και εσχατολογική διάδοχος και οδοδείκτης διά το περιβάλλον των εσχάτων. Εις την Πατερικήν Θεολογίαν οι σχέσεις θεωρητικής και πρακτικής Θεολογίας και ηθικής με την αποκάλυψι και σάρκωσι του Λόγου ενοποιούνται και ενοποιούν την ανθρώπινη φύσι. Η Ορθόδοξη Θεολογία ταυτίζεται με την Πατερική εφ’ όσον συμπαράγεται με τη Χάρι και την Εκκλησία, είναι εντεταγμένη εις μία διαγενεαλογική Θεολογία που αδιακόπως διδάσκει ορθοδόξως την εμπειρία της θεώσεως και των εσχάτων. Τα πρόσωπα των Θεοφόρων Πατέρων τηρούν το θέλημα του Θεού συνθέτουν, αποδίδουν το Όλον με θεανθρωπίνην συνέργειαν και με την αδιάλειπτον σάρκωσι του Λόγου μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, συγχρονίζουν τον θεοειδή πρασανατολισμό τους, δειγματίζουν ήθος και δογματίζουν την ακαινοτόμητον πίστι. Το Δόγμα ως πίστι και δόξα λυτρώσεως εκφράζει την αλήθεια του προσώπου. Η θεολογία των Πατέρων είναι συνέπεια θεωρίας και πράξεως χαριτοβρύτου ζωής ταυτόσημον με την θεοπτίαν που αποδυναμώνει τον μονισμόν της διανοητικής γνώσεως ως κυρίαρχο όργανον θεολογικής και παιδαγωγικής εκφοράς και καθοδηγήσεως».

Σχετικώς εσωκλείω τας εμπεριστατωμένας εργασίας των Σεβ. Μητροπολιτών Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου και Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίου διά των οποίων δύναται η περινούστατος Υμετέρα Μακαριότης να ενημερωθή περαιτέρω και τας συντεθείσας Ασματικάς ακολουθίας των Αγίων Η΄και Θ΄ Οικουμενικών Συνόδων.

Η Υμετέρα πάνσεπτος Μακαριότης, εις την οποίαν πανορθοδόξως μετ’ ελπίδος βεβαίας ενατενίζομεν, ανέλαβε επί του κραταιού Αυτής ωμοφορίου διά της συνέσεως, της σοβαρότητος και της διακρίσεως των γεγονότων, αι οποίαι κοσμούσιν Αυτήν την πανιερωτάτην και παμμεγίστην ταύτην ευθύνην ενώπιον του Θεού και της Οικουμενικής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας και των θεοφόρων Αγίων Πατέρων και Μαρτύρων Αυτής, εγγράφουσα εκτύπως εν ταίς συνειδήσεσι των ανά την οικουμένην μελών της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας αλλά και εν Βίβλω Ζωής το πάνσεπτον Αυτής όνομα, υποβαλούσα την ως είρηται πρότασι εις τους Προκαθημένους των Αγιωτάτων Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών και τας περί Αυτούς Ιεράς Συνόδους, ίνα λαμβανομένου του consesus των εισαχθή ως θέμα εις την ημερησίαν διάταξι της μελλούσης να συνέλθη το προσεχές έτος Μεγάλης Συνόδου.

Μακαριώτατε Δέσποτα, επετελέσατε έργον του Παναγίου Πνεύματος. Επετελέσατε έργον του Ζώντος Τρισυποστάτου Θεού. Είησαν τα έτη Υμών, όλβια, υγιεινά και πανευφρόσυνα. Υποβάλοντες εκ προσώπου του ευαγούς Κλήρου και του φιλοχρίστου Λαού της καθ’ ημάς Ι. Μητροπόλεως απείρους υιικάς προσρήσεις και ευγνώμονας ευχαριστίας και κατασπαζόμενοι την Υμετέραν Σεπτήν Δεξιάν εξαιτούμεθα τας Υμετέρας Σεπτάς θεοπειθείς πατρικάς ευχάς και ευλογίας.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
                                                                                                                                             

 • Διαβάστε όλες τις ειδήσεις  και τα εκκλησιαστικά ΝΕΑ από το vimaorthodoxias.gr  Ετικέτες

 • Ορθοδοξία : Όλα τα ΝΕΑ για τις μητροπόλεις

  Επικαιρότητα ΕΔΩ 

  Εορτολόγιο : Γιορτή σήμερα - Όλες οι γιορτές

  Όλες οι προσευχές : Προσευχή 

   
 • tilegrafima.gr