Πάτρα: Μικτός λαϊκός αγώνας δρόμους 5.500 μέτρων στη μνήμη του π. Δημήτριου Αθανασόπουλου

Loading...


Για πρώτη φορά ση τοπική  Εκκλησία διοργανώνει Μικτό Λαϊκό Αγώνα Δρόμου 5.500 μέτρων εντός της πόλεως των Πατρών.

Συγκεκριμένα, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, την Κυριακή (του Θωμά) 27 Απριλίου (11.30 π.μ.), η ενορία του Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος, με τις ευχές και τις ευλογίες του Σε­βασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, διοργανώνει Μικτό Λαϊκό Αγώνα Δρόμου που θα έχει αφετηρία τον Ιερό Ναό και θα ακολουθηθεί η εξής διαδρομή.

Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέου – οδός Εγλυκάδος – ΚΕΤΧ – 6ου Συντάγματος – πλατ. Ταμπαχάνων – πλατ. Μαρούδα Καλαβρύτων Πατρών Κλάους – Ελευθερίου Βενιζέλου και τερματισμός στον Ιερό Ναό των Μυροφόρων.
Ο αγώνας θα είναι εις μνήμη του αειμνήστου Γέροντος π. Δημητρίου Αθανασόπουλου, εφημέριου της ενορίας επί πολλά έτη, έχοντας επιδείξει σπουδαίο πνευματικό και κοινωνικό έργο.

Επίσης, έπαθλο θα δοθεί σε κατηγορία νικητών  στην μνήμη του αξέχαστου Εγλυκαδιώτη δρομέα, Πρωταθλητού Ελλάδος και Βαλκανιονίκου, Πέτρου Παπαγεωργίου, που εκοιμήθη σε νεαρά ηλικία μετά από ατύχημα στο Αίγιο, το 1982.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Ε­πι­τρο­πής θα εί­ναι ο Σε­βα­σμιώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λίτης Πα­τρών κ.κ. Χρυ­σό­στο­μος, ε­νώ, συμ­με­τά­σχουν ο π. Κων/νος Αθανασόπουλος (εφημέριος της ενορίας)  ο πρό­ε­δρος του ΣΕ­ΓΑΣ Δυτ. Ελ­λά­δος κ. Ευάγ­γε­λος Τζε­λά­της, ο πα­λαιός α­θλη­τής στί­βου της Ε­θνι­κής Ο­μάδος και της Πα­να­χα­ϊ­κής – δημοσιογράφος κ. Η­λί­ας Σω­τη­ρό­που­λος και ο πα­λαιός δρομέας της ο­μά­δος “Πά­τραι” – εκδότης  κ. Α­λέ­ξαν­δρος Κολ­λιό­που­λος.

* Θα τιμηθεί ο Πατρινός Ολυμπιονίκης των 200 μ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος και ο πρώην Πρωταθλητής Ελλάδος – Βαλκανιονίκης του μαραθωνίου δρόμου, Νικόλαος Αργυρόπουλος.

* Στους τρεις πρώ­τους νι­κη­τές α­νά κα­τη­γο­ρί­α θα δο­θούν κύ­πελ­λα και με­τάλ­λια, ε­νώ σε ό­λους τους συμ­με­τά­σχο­ντες α­να­μνη­στι­κό με­τάλ­λιο και μπλού­ζα συμμε­το­χής.

* Με­τά το πέ­ρας του α­γώ­νος στον αύ­λειο χώ­ρο του Να­ού των Μυ­ρο­φό­ρων θα υ­πάρ­χει πο­λι­τι­στι­κό πρό­γραμ­μα με πα­ρα­δο­σια­κούς χο­ρούς και τρα­γού­δια, ενώ στους δρομείς θα δοθεί πλούσιο κέρασμα.

Τηλέφωνα για τη συμμετοχή: 6979694309 π. Κων/νος Αθανασόπουλος, 6985874775 κ. Ηλίας Σωτηρόπουλος, 6942507002 κ. Αλέξανδρος Κολλιόπουλος.Ετικέτες