Μητρ. Ιταλίας: Η Ορθόδοξος πίστις είναι η σωτηρία του ανθρώπου (ΦΩΤΟ)

Loading...


Η νεοσύστατος ενορία και ο κεντρικός Ιερός Ναός των Αρχαγγέλων είναι η λαμπροτάτη έπαλξις της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης εις το ειρηνικόν και φημισμένον κρατίδιον του Αγίου Μαρίνου. 

Το μεταναστευτικόν πρόβλημα και η ανεργία δεν υπάρχουν, αποτελεί δε «Κράτος τάξεως και δικαιοσύνης». Καί εις τον Άγιον Μαρίνον, ένθα υπάρχουν τέσσαρες χιλιάδες Ορθόδοξοι, οι οποίοι κατάγονται εκ Ρωσίας, Ουκρανίας, Ρουμανίας, Ιταλίας, Βουλγαρίας και Αλβανίας, και τους οποίους διακονεί εκκλησιαστικά και πνευματικά η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης, αύτη έχει αποκτήσει την αγάπην και τον θαυμασμόν αυτών, μάλιστα, χάρις εις την σοβαρότητα, την ευπρέπειαν, την τάξιν, την διαθεσιμότητα και την διάκρισιν, αι οποίαι χαρακτηρίζουν την Ιεράν Μητρόπολιν, το κύρος αυτής έχει ανέλθη εις μέγαν βαθμόν. Σχέδιον της Μητροπόλεως είναι όπως εις το μέλλον θεμελιώση Μονήν, η οποία θα είναι γαλήνιος τόπος προσευχής και φιλοξενίας, αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας.

Η Ορθόδοξος Μητρόπολις του Οικουμενικού Πατριαρχείου επέτυχε και εις τον Άγιον Μαρίνον να θέση εις τους κόλπους αυτής τους Ορθοδόξους αδελφούς μας, οι οποίοι προέρχονται εκ των άλλων κατά Τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, υπό την στέγην και την πνευματικήν φροντίδα της, και επομένως, του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, με τας ενορίας των, αι οποίαι έχουν την αναφοράν των εις αυτήν και, μάλιστα, μνημονεύεται και πολυχρονίζεται εις αυτάς ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μαζί με τον Μητροπολίτη .

Είναι μεγάλη χαρά και βαθεία συγκίνησις να μνημονεύεται εις αυτάς το Όνομα του Οικουμενικού Πατριάρχου, οι δε χιλιάδες Ορθόδοξοι εθνικώς να ανήκουν εις άλλα κράτη και εκκλησιαστικώς εις την ιδίαν πνευματικήν Κανονικήν Αρχήν, την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, την οποίαν ήρχισε να γνωρίζη ο λαός του Θεού, την προσφοράν και τας θυσίας αυτής υπέρ της αξιοπρεπείας του ανθρώπου και της ειρηνικής συμβιώσεως των λαών. Πράγματι, η Μητρόπολις κατώρθωσε μέσα εις τα πλαίσια των δυνατοτήτων της να ανταποκριθή κατά θαυμαστόν τρόπον εις τους Ιερούς Κανόνας, εν σχέσει προς το λίαν σημαντικόν και ζωτικόν θέμα του Κανονικού δικαίου της Διασποράς.

Την επί των ημερών της Ποιμαντορικής Περιοδείας του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου Iταλίας  επίσκεψιν εις τον Άγιον Μαρίνον, επωφελήθη και η ενορία του Ρίμινι, ένθα εις τον μεγαλοπρεπή ναόν των Εισοδίων της Θεοτόκου ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, εις την οποίαν διηκόνησαν ο Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Σεραφείμ Κοράλλος (Ιταλικής καταγωγής), ο π. Ανδρέας Γρηγοράς (Ουκρανικής καταγωγής), ο π. Γεώργιος Μπαταλούτα (Ρουμανικής καταγωγής), ο π. Δημήτριος Γούρης (Ουκρανικής καταγωγής) και ο διάκονος Δημήτριος Ζάσκος (Ρωσικής καταγωγής).

Καί εις την Αρχιερατικήν αυτήν Περιφέρειαν, του Αγίου Μαρίνου και Ρίμινι, η Ορθόδοξος Μητρόπολις, παρά την ποικιλίαν γλωσσών, ηθών και εθίμων, υπάρχει, από Ορθοδόξου πλευράς, θαυμασία συμβίωσις μεταξύ των Ορθοδόξων και δη η δημιουργικότης εις την λαμπράν ιπποτικήν αυτήν χώραν είναι το κύριον χαρακτηριστικόν της. Το αξιοσημείωτον εις την Αρχιερατικήν Περιφέρειαν Αγίου Μαρίνου και Ρίμινι είναι ότι αυτή χαρακτηρίζεται και ωσάν μία Λευιτική Έπαλξις, η οποία προσφέρει ιερείς και χαρίζει πνευματικά επιτεύγματα. Μάλιστα, αι ενορίαι της συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων της Μητροπόλεως εις ζωτικότητα, δραστηριότητα και παρρησίαν.

Επίτευγμα μεγίστης σημασίας είναι και η δωρεά υπό της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής Αγκώνος τη Ορθοδόξω Μητροπόλει, παλαιάς εκκλησίας, η οποία θα κτισθή εξ’αρχής, κατά την Βυζαντινήν Τέχνην και την Ελληνορθόδοξον Παράδοσιν.

Ο Άγιος Μαρίνος, η ιπποτική χώρα των παλαιφάτων κάστρων και των πολεμικών επάλξεων, ανταξία της άλλης Ιωαννικής των Σταυροφόρων αριστοκρατικής και πλουσιωτάτης θαλασσομάχου ναυτικής δυνάμεως, της Ρόδου, δεσπόζει μέσα εις τα αειθαλή καταπράσινα αιωνόβια δένδρα της ονομαστής οροσειράς του Ρίμινι, ένθα χιλιάδες τουρίσται εξ όλης της Υφηλίου επισκέπτονται τον πανέμορφον Άγιον Μαρίνον, την χώραν «της τάξεως και της δικαιοσύνης».

Πάντως, η αναγέννησις της Ορθοδοξίας είναι γεγονός αναντίρρητον, και το θαύμα αυτό της Μητροπόλεως συνεχίζεται με ενθουσιασμόν και ζήλον, με επίγνωσιν και φόβον Θεού, με νέους κατηχουμένους, ετοίμους προς το φώτισμα. Η Ορθοδοξία λάμπει, φωτίζει και ελευθερώνει και το Φως της, φως αναστάσεως, σώζει τον άνθρωπον, τον ενώνει με τον Κύριον και Δημιουργόν της κτίσεως, και τον βοηθεί να φθάση εις την μέθεξιν με τον Σωτήρα μας Χριστόν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες