Ευχαριστίες της Ι.Μ. Γορτύνος στην Ι.Μ. Βατοπαιδίου

Loading...


Η Ι.Μ. Γορτύνος ευχαριστεί σε επιστολή της την Ι.Μ. Βατοπαιδίου για την μεγάλη ποσότητα πουλετικών που έλαβε από εκείνη. Αναλυτικά:

Προς
«ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ»
ΚΑΡΥΑΙ
Εις ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Σεβάσμιε Αγιε Γέροντα, της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου,
κ.κ. ΕΦΡΑΙΜ,
Ευλογείτε.

Ελάβαμεν και πάλιν την προσφοράν σας εις μεγάλην ποσότητα πουλερικών διά τους πτωχούς και πένητες αδελφούς της Ιεράς μας Μητροπόλεως Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως, προσφοράν η οποία εγλύκανε τον πόνον τους και τους έκανε να δοξάσουν τον Θεόν και να ευχαριστήσουν Σας και την φιλάνθρωπον μοναστικήν Σας Αδελφότητα. Το εγράψαμεν και εις το προηγούμενον ευχαριστήριον κείμενόν μας, αλλά και πάλιν αισθανόμεθα την ανάγκην να το τονίσωμεν ότι μας συγκινεί το ότι η μοναστική Σας πολιτεία συνδυάζει την άσκησιν με την φιλανθρωπίαν, την αγάπην προς τους πονεμένους αδελφούς, το «έλεον», το οποίον είχον αι σοφαι παρθέναι και εισήλθον εις τον νυμφώνα του Κυρίου.

Μαζί με την ευχαριστίαν μας εις την παρούσαν μας επιστολήν, θέλομεν, Άγιε και τετιμημένε Γέροντα, να καταθέσωμεν και το αίτημά μας, ώστε να έχετε εις την φιλάνθρωπον καρδίαν Σας την Ιεράν μας Μητρόπολιν, η οποία είναι η πτωχοτέρα όλων. Εις διαπίστωσιν αυτού καλούμεν την Οσιότητά Σας να επισκεφθήτε τον τόπον της διακονίας μας, διά να μας διδάξετε με τινα πνευματικήν Σας ομιλίαν και θα είδετε εκ του σύνεγγυς την υλικήν πενίαν των κατοίκων των χωρίων μας.

Επιθυμούμεν να γνωρίζετε ότι Σας ευλαβούμεθα λίαν, διότι Σας βλέπομεν όχι μόνον ως Οσιον πατέρα, σοφόν χειραγωγόν των ψυχών προς σωτηρίαν τους, αλλά και ως μάρτυρα Χριστού παθόντα και έτι πάσχοντα από την κακίαν των μισούντων το χάρισμα του Μοναχισμού, των ανθρώπων του σπέρματος του όφεως.
Ευχόμεθα ευλογημένον το νέον έτος. Καί πάλιν ευχαριστούμεν διά την πλουσίαν προσφοράν της Ιεράς Σας Μονής προς την Ιεράν μας Μητρόπολιν.
Μετά σεβασμού
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ Ι Ε Ρ Ε Μ Ι Α Σ Ετικέτες