Δε θα εορτάσει τα ονομαστήριά του ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης

Loading...


Στις 12 Ο­κτω­βρι­ου η Εκ­κλη­σι­α μας τι­μα την ι­ε­ρη μνη­μη του ο­σι­ου και θε­ο­φο­ρου Πα­τρος η­μων Συ­με­ων του Νε­ου Θε­ο­λο­γου, του ο­ποί­ου το τι­μιο ο­νο­μα φε­ρει ο Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λι­της N.Σμύρνης.
 Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών ο­πως συ­νη­θι­ζει τα τε­λευ­ταί­α χρο­νια, λο­γω της γε­νι­κο­τε­ρης οι­κο­νο­μι­κης κα­τα­στα­σης, δεν ε­ορ­τα­ζει ου­τε δε­χε­ται ε­ορ­τι­ες ε­πι­σκε­ψεις στα Γρα­φεία της Μη­τρο­πο­λε­ως.

 Τι­μων­τας, ω­στο­σο, τη μνη­μη του προ­στα­του του με­γα­λου Πα­τρος και δι­δα­σκα­λου, θα προ­στεί του ε­ορ­τι­ου Ε­σπε­ρι­νού το προ­σε­χες Σαβ­βα­το στις 6.30’ και την ε­πο­με­νη (Κυ­ρια­κη 12 Ο­κτω­βρι­ου) θα τε­λε­σει τη θεί­α Λει­τουρ­γι­α στον Ι­ε­ρο Μη­τρο­πο­λι­τι­κο Να­ο της Α­γι­ας Φω­τει­νης.
Προς τον ι­ε­ρο Κλη­ρο και τους ευ­σε­βείς α­δελ­φούς χρι­στια­νούς ευ­χε­ται πλού­σια την ευ­λο­γι­α του Θε­ου και εκ­ζη­τεί τη θερ­μη προ­σευ­χη τους.   
 Ετικέτες