Χαιρετισμοί Θεοτόκου (Video)

Loading...


Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ειπείν τη Θεοτόκω το χαίρε (γ’)

Υπεραγία Θεοτόκε σωσον ημας· και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενόν σε θεωρών, Κύριε͵ εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τοιαύτα:
Χαίρε͵ δι΄ ης η χαρά εκλάμψει· 
χαίρε͵ δι΄ ης η αρά εκλείψει· 
χαίρε͵ του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις·
χαίρε͵ των δακρύων της Εύας η λύτρωσις· 

χαίρε͵ ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς· 
χαίρε͵ βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμοίς· 
χαίρε͵ ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα· 
χαίρε͵ ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα· 
χαίρε͵ αστήρ εμφαίνων τον ήλιον· 

χαίρε͵ γαστήρ ενθέου σαρκώσεως· 
χαίρε͵ δι΄ ης νεουργείται η κτίσις·
χαίρε͵ δι΄ ης βρεφουργειται ο Κτίστης·
Χαίρε͵ νύμφη ανύμφευτε.

{youtube}fPrzRv8jrC0{/youtube}Ετικέτες