Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 8 Μαΐου 2021 – Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 25 – 28 – 25 Οι μέν ούν στρατιώται ταύτα εποίησαν. ειστήκεισαν δέ παρά τώ σταυρώ τού Ιησού η μήτηρ αυτού καί η αδελφή τής μητρός αυτού, Μαρία η τού Κλωπά καί Μαρία η Μαγδαληνή.

26 Ιησούς ούν ιδών τήν μητέρα καί τόν μαθητήν παρεστώτα όν ηγάπα, λέγει τή μητρί αυτού Γύναι, ίδε ο υιός σου, 27 είτα λέγει τώ μαθητή Ιδού η μήτηρ σου. καί απ εκείνης τής ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τά ίδια. 28 Μετά τούτο ειδώς ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεσται, ίνα τελειωθή η γραφή, λέγει Διψώ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑ/ 24 – 25

24 Ούτός εστιν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων καί γράψας ταύτα, καί οίδαμεν ότι αληθής εστιν η μαρτυρία αυτού. 25 έστι δέ καί άλλα πολλά όσα εποίησεν ο Ιησούς, άτινα εάν γράφηται καθ έν, ουδέ αυτόν οίμαι τόν κόσμον χωρήσαι τά γραφόμενα βιβλία. Αμήν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ/ 25 – 28

25 Καί οι μέν στρατιώται έκαμαν αυτά. Έστεκαν δέ κοντά εις τόν σταυρόν τού Ιησού η μητέρα του καί η αδελφή τής μητέρας του, η Μαρία η γυναίκα τού Κλωπά καί η Μαρία η Μαγδαληνή. 26 Ο Ιησούς λοιπόν, όταν είδε τήν μητέρα του καί τόν μαθητήν, τόν οποίον ηγάπα, νά στέκεται εκεί πλησίον, λέγει εις τήν μητέρα του Γύναι, ιδού ποίος από τώρα θά είναι ο υιός σου. 27 Έπειτα λέγει εις τόν μαθητήν Ιδού η μητέρα σου. Καί από τήν ώραν εκείνην τήν επήρεν ο μαθητής εις τό κατάλυμά του. 28 Ύστερα απ αυτό, αφού εβεβαιώθη ο Ιησούς, ότι όλα, όσα επρόκειτο σύμφωνα μέ τάς προφητείας νά πάθη, είχαν πλέον συντελεσθή καί τελείως πληρωθή, διά νά επαληθεύση καθ όλα καί μέχρι τής τελευταίας λεπτομερείας η Γραφή, είπε Διψώ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑ/ 24 – 25

24 Ο μαθητής δέ εκείνος είναι αυτός, πού εξακολουθεί καί τώρα νά δίδη μαρτυρίαν δι αυτά, πού ιστορούνται εις τό Ευαγγέλιον τούτο, καί ο οποίος κατέγραψε ταύτα. Καί γνωρίζομεν, ότι η μαρτυρία του είναι αληθής. 25 Υπάρχουν δέ καί πολλά άλλα, όσα έκαμεν ο Ιησούς, τά οποία, εάν γράφωνται λεπτομερώς ένα – ένα, νομίζω ότι καί αυτός ο κόσμος μέ όλας τάς βιβλιοθήκας του δέν θά χωρέση τά βιβλία πού θά γράφονται. Αληθώς.