Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 1 Σεπτεμβρίου 2021 – Όσιος Συμεών ο Στυλίτης

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 16 – 22 – 16 Καί ήλθεν εις Ναζαρέτ, ού ήν τεθραμμένος, καί εισήλθεν κατά τό ειωθός αυτώ εν τή ημέρα τών σαββάτων εις τήν συναγωγήν, καί ανέστη αναγνώναι.

17 καί επεδόθη αυτώ βιβλίον Ησαίου τού προφήτου, καί αναπτύξας τό βιβλίον εύρεν τόν τόπον ού ήν γεγραμμένον 18 Πνεύμα Κυρίου επ εμέ, ού είνεκεν έχρισέ με ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με ιάσασθαι τούς συντετριμμένους τήν καρδίαν,

19 κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν καί τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν. 20 καί πτύξας τό βιβλίον αποδούς τώ υπηρέτη εκάθισε καί πάντων εν τή συναγωγή οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες αυτώ.

21 ήρξατο δέ λέγειν πρός αυτούς ότι Σήμερον πεπλήρωται η γραφή αύτη εν τοίς ωσίν υμών. 22 καί πάντες εμαρτύρουν αυτώ καί εθαύμαζον επί τοίς λόγοις τής χάριτος τοίς εκπορευομένοις εκ τού στόματος αυτού καί έλεγον Ουχ ούτός εστιν ο υιός Ιωσήφ ;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Δ/ 16 – 22

16 Καί ήλθεν εις τήν Ναζαρέτ, εκεί όπου είχεν ανατραφή καί είχε μεγαλώσει. Καί όπως εσυνήθιζε καί από προτήτερα, εμβήκε κατά τήν ημέραν τού Σαββάτου εις τήν συναγωγήν καί εσηκώθη από τήν θέσιν του διά νά αναγνώση προφητικήν περικοπήν από τήν Βίβλον. 17 Καί παρεδόθη εις αυτόν τό βιβλίον τού προφήτου Ησαΐου καί αφού εξεδίπλωσε τό βιβλίον, πού ήτο τυλιγμένον εις σχήμα κυλίνδρου, εύρε τό μέρος εκείνο, όπου ήτο γραμμένον

18 Πνεύμα Κυρίου μένει καί επαναπαύεται εις εμέ τόν Μεσσίαν, διά νά συνεργάζεται μαζί μου εις τό σωτηριώδες έργον μου. Καί μένει τό Πνεύμα τούτο εις εμέ, διότι ο Κύριος μέ έχρισεν ως άνθρωπον καί μέ απέστειλε νά κηρύξω τό ευαγγέλιον τής βασιλείας εις εκείνους, πού στερούνται τήν χάριν τού Θεού καί είναι πνευματικώς πτωχοί καί εις αθλίαν κατάστασιν. Μέ έστειλε νά ιατρεύσω εκείνους, τών οποίων η καρδία έχει συντριβή από τό βάρος τής αμαρτίας.

19 Μέ έστειλε νά κηρύξω άφεσιν καί ελευθερίαν εις τούς δούλους καί αιχμαλώτους τής αμαρτίας καί νά χαρίσω ανάβλεψιν εις εκείνους, πού έχουν τυφλωμένον τόν νούν από τόν σκοτισμόν τών παθών. Μέ έστειλε νά απολύσω καί νά στείλω ελευθέρους από κάθε ενοχήν εκείνους, πού έχουν καταπληγωθή καί συντριβή από τήν αμαρτίαν. Μέ έστειλε νά κηρύξω καί νά αναγγείλω τήν έναρξιν τής νέας περιόδου, η οποία είναι αρεστή εις τόν Θεόν καί επιθυμητή εις τούς ανθρώπους, διότι κατ αυτήν πραγματοποιείται υπό τού Μεσσίου η περί τής σωτηρίας τών ανθρώπων βουλή τού Θεού.

20 Καί αφού ετύλιξε τό βιβλίον, τό έδωσε πάλιν εις τόν υπηρέτην τής συναγωγής καί εκάθισε διά νά εξηγήση καί αναπτύξη τήν αναγνωσθείσαν περικοπήν. Τά μάτια δέ όλων, όσοι ήσαν εις τήν συναγωγήν, είχον στραφή μέ πολύ ενδιαφέρον καί προσοχήν εις αυτόν.

21 Είρχισε δέ νά λέγη εις αυτούς, ότι σήμερον επραγματοποιήθη καί επηλήθευσεν η προφητεία αυτή διά τού κηρύγματος, πού ακούεται τήν στιγμήν αυτήν εις τά αυτιά σας. 22 Καί όλοι, όσοι ήκουσαν τήν εξήγησιν τής προφητείας, πού εν συνεχεία έκαμεν ο Ιησούς, έδιδαν μαρτυρίαν περί αυτού, ότι εκήρυξε λαμπρώς καί ευρίσκοντο εις απορίαν διά τά γεμάτα θείαν χάριν καί γλυκύτητα λόγια, πού έβγαιναν από τό στόμα του. Καί έλεγαν Περίεργον! Δέν είναι αυτός ο υιός τού Ιωσήφ, πού έως χθές ειργάζετο σάν ένας από ημάς;