Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 3 Σεπτεμβρίου 2021 – Άγιος Άνθιμος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Νικομήδειας

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 27 – 33 – 27 ώσπερ γάρ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών καί φαίνεται έως δυσμών, ούτως έσται καί η παρουσία τού υιού τού ανθρώπου …

28 όπου γάρ εάν ή τό πτώμα, εκεί συναχθήσονται οι αετοί. 29 Ευθέως δέ μετά τήν θλίψιν τών ημερών εκείνων ο ήλιος σκοτισθήσεται καί η σελήνη ου δώσει τό φέγγος αυτής, καί οι αστέρες πεσούνται από τού ουρανού, καί αι δυνάμεις τών ουρανών σαλευθήσονται. 30 καί τότε φανήσεται τό σημείον τού υιού τού ανθρώπου εν τώ ουρανώ, καί τότε κόψονται πάσαι αι φυλαί τής γής καί όψονται τόν υιόν τού ανθρώπου ερχόμενον επί τών νεφελών τού ουρανού μετά δυνάμεως καί δόξης πολλής.

31 καί αποστελεί τούς αγγέλους αυτού μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης, καί επισυνάξουσι τούς εκλεκτούς αυτού εκ τών τεσσάρων ανέμων απ άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. 32 Από δέ τής συκής μάθετε τήν παραβολήν. όταν ήδη ο κλάδος αυτής γένηται απαλός καί τά φύλλα εκφύη, γινώσκετε ότι εγγύς τό θέρος 33 ούτω καί υμείς όταν ίδητε ταύτα πάντα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν επί θύραις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 42 – 51

42 γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος υμών έρχεται. 43 Εκείνο δέ γινώσκετε ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης ποία φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεν άν καί ουκ άν είασε διορυγήναι τήν οικίαν αυτού. 44 διά τούτο καί υμείς γίνεσθε έτοιμοι, ότι ή ώρα ου δοκείτε ο υιός τού ανθρώπου έρχεται. 45 Τίς άρα εστίν ο πιστός δούλος καί φρόνιμος, όν κατέστησεν ο κύριος αυτού επί τής θεραπείας αυτού τού διδόναι αυτοίς τήν τροφήν εν καιρώ; 46 μακάριος ο δούλος εκείνος όν ελθών ο κύριος αυτού ευρήσει ποιούντα ούτως.

47 αμήν λέγω υμίν ότι επί πάσι τοίς υπάρχουσιν αυτού καταστήσει αυτόν. 48 εάν δέ είπη ο κακός δούλος εκείνος εν τή καρδία αυτού, χρονίζει ο κύριός μου ελθείν, 49 καί άρξηται τύπτειν τούς συνδούλους αυτού, εσθίη δέ καί πίνη μετά τών μεθυόντων, 50 ήξει ο κύριος τού δούλου εκείνου εν ημέρα ή ου προσδοκά καί εν ώρα ή ου γινώσκει, 51 καί διχοτομήσει αυτόν, καί τό μέρος αυτού μετά τών υποκριτών θήσει εκεί έσται ο κλαυθμός καί ο βρυγμός τών οδόντων.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 27 – 33

27 Διότι ούτε κρυμμένος εις δωμάτια, ούτε εις μέρος ερημικόν θά παρουσιασθή ο Μεσσίας, αλλά καθώς η αστραπή βγαίνει από τό ανατολικόν σημείον τού ορίζοντος καί φαίνεται αμέσως έως τό αντίθετον δυτικόν σημείον, έτσι θά γίνη καί η παρουσία τού υιού τού ανθρώπου.Θά γίνη αμέσως παντού καί εις όλους αισθητή. 28 Διότι εκεί όπου είναι τό νεκρόν πτώμα, εκεί θά μαζευθούν καί οι αετοί διά νά χορτασθούν από αυτό.Μέ άλλα λόγια.Όταν η σαπίλα τού κόσμου φθάση εις τό απροχώρητον, τότε θά έλθη άφευκτος καί εις όλους φανερά η εξ ουρανού κρίσις καί τιμωρία.

29 Αμέσως δέ ύστερα από τήν θλίψιν καί τάς δοκιμασίας τών ημερών εκείνων, όταν πλέον θά πλησιάζη η συντέλεια τού κόσμου, ο ήλιος θά χάση τήν λάμψιν του καί θά σκοτισθή, καί η σελήνη δέν θά δώση τό φώς της καί τά άστρα θά πέσουν από τόν ουρανόν καί όλος ο κόσμος θά γίνη καινούργιος, καί αι ουράνιαι δυνάμεις τών αγγέλων, αι συγκρατούσαι ήδη τήν τάξιν τού σύμπαντος, θά σαλευθούν καί θά μετακινηθούν καί από τήν βαθείαν των συγκίνησιν δι όσα θά συμβαίνουν κατά τήν δευτέραν παρουσίαν, αλλά καί διότι η παρούσα μορφή τού κόσμου θά παρέλθη διά νά ανακαινισθή τό σύμπαν. 30 Καί τότε θά φανή εις τόν ουρανόν τό σημείον, πού θά προαναγγέλλη τήν εντός ολίγου έλευσιν καί παρουσίαν τού υιού τού ανθρώπου.Καί τότε θά θρηνήσουν όλαι αι φυλαί τής γής, όσαι δέν επίστευσαν καί θά ίδουν τόν υιόν τού ανθρώπου νά έρχεται καθισμένος εις τά σύννεφα τού ουρανού μέ δύναμιν καί συνοδείαν αγγέλων καί μέ δόξαν πολλήν.

31 Καί θά αποστείλη τούς αγγέλους του μέ σάλπιγγα πού θά σημαίνη δυνατά καί θά μαζεύσουν τούς εκλεκτούς του από τά τέσσαρα σημεία τού ορίζοντος, από τά οποία πνέουν οι τέσσαρες άνεμοι, από τήν μίαν άκρην τού ορίζοντος έως τήν άλλην άκρην. 32 Από δέ τήν συκιάν μάθετε τήν ομοιότητα όταν πλέον ο κλάδος της γίνη απαλός καί βγούν τά φύλλα, γνωρίζετε, ότι τό θέρος είναι πλησίον. 33 Έτσι καί σείς όταν ίδητε νά συμβαίνουν όλα αυτά τά σημεία, πού σάς προείπα, νά γνωρίζετε, ότι πλησιάζει εις τήν πόρταν, έφθασε καί θά εμφανισθή αμέσως η κρίσις τού Θεού, πού θά τιμωρήση τήν απιστίαν τών Ιουδαίων διά καταστροφής τής Ιερουσαλήμ.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ/ 42 – 51

42 Γρηγορείτε λοιπόν, διότι δέν ξεύρετε ποίαν ώραν έρχεται ο κύριος σας καί συνεπώς πρέπει νά είσθε πάντοτε έτοιμοι. 43 Εκ πείρας δέ γνωρίζετε καί εκείνο, ότι δηλαδή, εάν εγνώριζεν ο οικοδεσπότης εις ποίον τρίωρον τής νυκτός έρχεται ο κλέπτης, θά αγρυπνούσε καί δέν θά άφινε νά τού τρυπήσουν τό σπίτι του. 44 Διά τούτο καί σείς, αφού δέν ξεύρετε πότε θά έλθη ο Κύριος, πρέπει νά ετοιμάζεσθε διαρκώς, διότι ο υιός τού ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Κύριος, έρχεται δι ένα έκαστον από σάς διά τού θανάτου καί δι όλους μαζί κατά τήν δευτέραν παρουσίαν εις ώραν, πού δέν περιμένετε. 45 Ποίος άρά γε νά είναι ο έμπιστος δούλος καί ο μυαλωμένος, εις τόν οποίον ο κύριος τού έδωκεν ειδικήν (εν τή θρησκευτική κοινωνία του) εξουσίαν καί τόν εγκατέστησε διά νά φροντίζη διά τούς άλλους δούλους καί διά νά δίνη εις αυτούς τήν ανάλογον τροφήν εις τόν κατάλληλον χρόνον;

46 Μακάριος θά είναι ο δούλος εκείνος, τόν οποίον, όταν έλθη ο κύριος του, θά εύρη νά κάνη καί νά συμπεριφέρεται έτσι, φρόνιμα δηλαδή καί πιστά. 47 Αληθινά σάς λέγω, ότι θά τόν εγκαταστήση επιστάτην καί διαχειριστήν εις όλα τά υπάρχοντά του. 48 Εάν όμως είπη από μέσα του ο κακός εκείνος δούλος Αργεί νά έλθη ο κύριός μου, 49 καί αρχίση νά χρησιμοποιή εγωϊστικώς τήν εξουσίαν του καί νά κτυπά τούς συνδούλους του, νά τρώγη δέ καί νά πίνη μέ εκείνους πού μεθούν, ζητών μέ κάθε τρόπον νά ευχαριστήση τόν εαυτόν του, 50 θά έλθη ο κύριος τού δούλου εκείνου εις ημέραν, πού δέν περιμένει εκείνος, καί εις ώραν πού δέν ξεύρει. 51 Καί θά τόν τεμαχίση εις τά δύο καί, αφού πάρη τήν ψυχήν του μέ αιφνίδιον θάνατον, θά ορίση τήν θέσιν του μαζί μέ τούς υποκριτάς.Εκεί θά είναι ο κλαυθμός καί τό τρίξιμο τών δοντιών.