Κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο – Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019

Loading...


– ιστ΄ 24 – 28
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.

25 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν. 26 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ (κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα)

24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε στούς μαθητές του: Ἐάν κάποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει ὡς μαθητής μου, ἄς διακόψει κάθε σχέση μέ τόν διεφθαρμένο ἀπό τήν ἁμαρτία ἑαυτό του κι ἄς πάρει τή σταθερή ἀπόφαση νά ὑποστεῖ ἀκόμη καί θάνατο σταυρικό καί βίαιο. Κι ἄς μέ ἀκολουθήσει μιμούμενος σέ ὅλα τό παράδειγμά μου. Καί μή διστάσει νά προβεῖ στίς ἀποφάσεις καί τίς θυσίες αὐτές.

25 Διότι ἐκεῖνος πού θέλει νά σώσει τή ζωή του, αὐτός θά χάσει τήν πνευματική καί εὐτυχισμένη αἰώνια ζωή. Ἐνῶ ἐκεῖνος πού θά χάσει τή ζωή του γιά τήν ὁμολογία του καί τήν ὑπακοή του σέ μένα, θά τή βρεῖ στό μελλοντικό αἰώνα, ὅπου θά κερδίσει τήν αἰώνια ζωή.

26 Καί ἡ αἰώνια αὐτή ζωή εἶναι τό πᾶν. Διότι ποιά ὠφέλεια ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ἐάν κερδίσει τόν κόσμο ὁλόκληρο, χάσει ὅμως τήν ψυχή του, ἡ ὁποία ὡς πνευματική καί αἰώνια δέν συγκρίνεται μέ κανένα ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά τοῦ φθαρτοῦ κόσμου; Ἤ ἐάν ἕνας ἄνθρωπος χάσει τήν ψυχή του, τί θά δώσει ὡς ἀντάλλαγμα, μέ τό ὁποῖο θά τήν ἐξαγοράσει ἀπό τήν αἰώνια ἀπώλεια;

27 Πράγματι, λοιπόν, κάθε ἄνθρωπος πρόκειται ἤ νά χάσει ἤ νά κερδίσει τήν ψυχή του. Διότι πρόκειται ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου νά ἔλθει περιβεβλημένος μέ τή δόξα τοῦ Πατέρα του μαζί μέ τούς ἀγγέλους του, καί τότε θά ἀνταμείψει τόν καθένα ἀνάλογα μέ τίς πράξεις του.

28 Ἀληθινά σᾶς λέω, ὑπάρχουν μερικοί ἀπό ἐκείνους πού στέκονται ἐδῶ, οἱ ὁποῖοι δέν θά δοκιμάσουν θάνατο προτοῦ δοῦν μετά τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά καταλύεται ἡ παλαιά θεία τάξη καί διαθήκη μέ τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί τοῦ ναοῦ της καί μέ τόν διασκορπισμό τοῦ Ἰσραήλ· γιά νά θεμελιωθεῖ μέ ἀκαταγώνιστη καί ὑπερφυσική δύναμη ἡ νέα θεία τάξη στόν κόσμο, τήν ὁποία θά ἐκπροσωπεῖ ἡ Ἐκκλησία ὡς βασιλεία τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ.

(Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ – ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΕΚΔΟΣΙΣ «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ¨Ο ΣΩΤΗΡ¨»)tilegrafima.gr