Με το νέο έτος όλοι οι εφημέριοι και εκκλησιαστικοί υπάλληλοι στις ΑΠΔ του ΙΚΑ για τον ΕΦΚΑ

Loading...


Από 1-1-2017 όλοι οι και  στις ΑΠΔ του για τον ΕΦΚΑ.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Στο σχέδιο νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)».

Με την υπόψη τροπολογία, διευκρινίζεται ο τρόπος δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.
Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη σε μηνιαία βάση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο …

Με τη διάταξη αυτή διευκρινίζεται ο τρόπος δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού.

Β. Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο …

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), η φράση «του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου συμπεριλαμβανομένων των δικαστών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού και όλων των απασχολουμένων στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής ή μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών», αντικαθίσταται από τη φράση «των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 4» και η φράση «δηλώνονται και καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» αντικαθίσταται από τη φράση «δηλώνονται από τον εργοδότη σε μηνιαία βάση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». 

Αθήνα, 15.12.2016tilegrafima.gr