Κυθήρων Σεραφείμ: Η διαβεβαίωση του Θεανθρώπου και η επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος

Loading...


«Τό Πνεύμα τό άγιον μή αντανέλλης αφ’ ημών»
Η όγδοη Κυριακή από τήν Μεγάλη Κυριακή τού Πάσχα σήμερα, η Κυριακή τής Πεντηκοστής, όπως μάς είναι γνωστή, κατά τήν οποία η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τήν ιερή επέτειο τής Ιδρύσεώς της μέ τήν επιφοίτησι τού Αγίου Πνεύματος εν είδει πυρίνων γλωσσών στούς Αγίους Μαθητάς καί Αποστόλους τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακόμη, τιμά καί τήν ιερή μνήμη τών αγίων μαρτύρων Λουκιλλιανού καί Παύλης.
Είναι μεγάλη καί πανίερη η Δεσποτική εορτή τής Αγίας Πεντηκοστής, όπως καί η επίσης μεγάλη καί πανευφρόσυνη εορτή τού Αγίου Πάσχα.

Ο Θείος Λυτρωτής μας Ιησούς Χριστός κατά τήν ημέρα τής Θείας Αναλήψεώς Του στούς ουρανούς, αφού επί 40 ημέρες «παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά τό παθείν αυτόν εν πολλοίς τεκμηρίοις», δηλ. παρουσιάζονταν ζωντανός, αναστημένος μετά από τά φρικτά πάθη του, μέ πολλές αποδείξεις τού σωτηρίου αυτού γεγονότος τής Αναστάσεως καί μιλούσε γιά τήν Βασιλεία τού Θεού, τήν Βασιλεία τών Ουρανών, συνέστησε στούς αγίους Μαθητές Του νά μήν απομακρύνωνται από τά Ιεροσόλυμα, αλλά νά περιμένουν τήν εκπλήρωσι τής υποσχέσεως τού ουρανίου Πατέρα, πού έλεγε ότι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εβάπτισε στό νερό βάπτισμα μετανοίας, σείς, όμως, οι Μαθηταί καί Απόσολοί μου θά βαπτισθήτε μέσα στή Χάρι τού Αγίου Πνεύματος μετά από λίγες ημέρες.

Τούς διαβεβαίωσε ο Θεάνθρωπος Κύριος ότι θά λάβουν δύναμι Θεού, αφού τούς επισκιάση τό Πανάγιο Πνεύμα καί θά γίνουν μάρτυρες τού Ιησού Χριστού μέσα στά Ιεροσόλυμα καί σέ όλη τήν Ιουδαία καί Σαμάρεια καί σέ όλα τά πέρατα τού κόσμου.

Αυτής τής θείας υποσχέσεως τήν εκπλήρωσι εορτάζουμε σήμερα, καθώς στό υπερώο εκείνο τής Πεντηκοστής συνέβη τό υπερθαύμαστο γεγονός τής επιφοιτήσεως τού Παναγίου Πνεύματος επί τούς Αγίους Μαθητάς καί Αποστόλους τού Χριστού «εν είδει πυρίνων γλωσσών».

Προσεγγίζοντας ωρισμένους θεσπέσιους ύμνους από τίς Καταβασίες τής Αγίας Πεντηκοστής, θά πάρωμε, μέ τή βοήθεια τού Τρισαγίου Θεού, τό σωτήριο μήνυμα τής μεγάλης αυτής ημέρας καί εορτής.

«Τήν εξ ύψους δύναμιν τοίς Μαθηταίς, Χριστέ, έως άν ενδύσησθε έφης, καθίσατε εν Ιερουσαλήμ, εγώ δέ ως εμέ Παράκλητον άλλον, Πνεύμα τό εμόν τε καί Πατρός αποστελώ, εν ώ στερεωθήσεσθε».

Καί η μετάφρασίς του :

Κύριε Ιησού Χριστέ συνέστησες στούς Μαθητές Σου νά καθίσουν καί νά μήν απομακρυνθούν από τά Ιεροσόλυμα, μέχρι πού νά ενδυθούν τήν θεία ουράνια δύναμι. Καί τούς υποσχέθηκες ότι θά τούς αποστείλης σάν Εσένα άλλον Παράκλητον (βοηθόν, ενισχυτήν καί παρηγορητήν), δηλαδή τό ιδικόν σου καί τού Ουράνιου Πατέρα Σου, Άγιο Πνεύμα, μέ τήν δύναμι τού οποίου θά στερεωθήτε στήν πίστι καί τήν πνευματική ζωή.

«Τό διά τόν φόβον σου ληφθέν Κύριε, εν γαστρί τών Προφητών, καί κυηθέν επί τής γής πνεύμα σωτηρίας, αποστολικάς καρδίας κτίζει καθαράς, καί εν τοίς πιστοίς ευθές εγκαινίζεται• φώς γάρ καί ειρήνη, διότι τά σά προστάγματα».

Αυτό σημαίνει μέ απλά λόγια :

Κύριε, τό Άγιο Πνεύμα, πού είναι πνεύμα σωτηρίας, τό οποίο έλαβαν οι άγιοι Προφήτες έχοντας τόν άγιο φόβο σου καί κυοφορήθηκε πάνω στή γή, κτίζει καθαρές Αποστολικές καρδιές καί μέσα στίς καρδιές τών πιστών ενθρονίζεται. Καί τούτο γιατί τά δικά σου θεία προστάγματα είναι όλο φώς καί ειρήνη.

Έπειτα από τήν ευεργετική επιφοίτησι τού Αγίου Πνεύματος στούς αγίους Μαθητές καί Αποστόλους τού Χριστού, στήν Εκκλησία καί τόν κόσμο, τό Μήνυμα τής σημερινής Κυριακής είναι : νά δοξάζωμε πάντοτε τόν Πανάγιο Θεό γιά τήν ύπαρξι καί τήν ευεργετική παρουσία καί δράσι τού Αγίου Πνεύματος μέσα μας καί γύρω μας, νά τόν ευχαριστούμε αδιάκοπα γιά τίς πολλές πνευματικές δωρεές καί ευλογίες στή ζωή μας καί νά τόν παρακαλούμε ακατάπαυστα λέγοντας : «Τό Πνεύμα τό άγιον μή αντανέλλης αφ’ ημών» καί «τό πνεύμα σου τό αγαθόν οδηγήσει ημάς εν γή ευθεία», δηλ. τό Πανάγιό Σου Πνεύμα νά μήν τό πάρης ποτέ από πάνω μας, καθώς επίσης καί τό αγαθό Σου Άγιο Πνεύμα νά μάς οδηγήσει στήν ευθεία οδό, στόν δρόμο τής Θείας Χάριτος. Γένοιτο.

† Ο Κ.Σtilegrafima.gr