Η ιερά μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος απαντά στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Loading...


Επιμέλεια: Στέλλα Μεϊμάρη

Μετά τη δημοσιοποίηση της Γνωμοδότησης του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, το οποίο έκρινε νόμιμο το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τη διάλυση της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ναυπάκτου και την συγχώνευσή της, ως μετόχι, στην Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης, δεχόμενο ως επαρκή την αιτιολογία των εγγράφων της Ιεράς Συνόδου, όπου γίνεται επίκληση «των κανονικών παραπτωμάτων μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου της Μονής καθώς και της επί σειρά ετών μη αποστολής των βιβλίων και στοιχείων από τη Μονή στη Μητρόπολη Ναυπάκτου προκειμένου να ασκηθεί …έλεγχος της οικονομικής διαχείρισής της», η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος απαντά, θέλοντας, όπως ισχυρίζεται, «να αποκαταστήσει την αλήθεια» και χαρακτηρίζοντας όλα τα παραπάνω ως «ψευδή και προσχηματικά».

Διαβάστε αναλυτικά τα όσα ισχυρίζεται η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος…

«A. Δεν είναι αληθές γεγονός, το λίαν δυσφημιστικό για την Ι.Μονή, το οποίο αναφέρεται στην Γνωμοδότηση, του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως «αιτία διαλύσεως της Μονής», ότι τα έγγραφά του Σεβ.Μητροπολίτου Ναυπάκτου και της Ι. Συνόδου, γράφουν μεταξύ άλλων και κατηγορίες ότι «το Ηγουμενοσυμβούλιο της Μονής επί σειρά ετών δεν απέστελε βιβλία και στοιχεία από την Μονή στη Μητρόπολη Ναυπάκτου, προκειμένου να ασκηθεί ο κατά το άρθρο 39 παρ. 6 του ν.590/1977 έλεγχος της οικονομικής διαχείρισής της».

Αυτές οι κατηγορίες είναι εντελώς αβάσιμες και αναληθείς. Τα αντίθετα έχουν συμβεί.

Η αλήθεια έχει ως εξής:

Η Μονή με εννέα (9) έγγραφά της!!!… α) 50/2-7-1998, β) 99/18-11-1998, γ) 14/29-1-1999, δ) 11/28-1-2000, ε) 20/14-2-2000, στ) 83/26-6-2003, ζ) 99/24-7-2003, η) 35/22-4-2004, θ) 207/5-12-2007, προσκαλούσε και παρακαλούσε τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου να δεχθεί να κάνει τον οικονομικό έλεγχο της Μονής, που ήταν υποχρεωμένος από τον Νόμο να κάνει, αλλά εκείνος δεν δεχόταν να έλθει στο Μοναστήρι να κάνει τον έλεγχο. Απαιτούσε να του παραδοθούν τα βιβλία και στοιχεία στο Γραφείο του. Η Μονή είχε σοβαρούς λόγους να ζητά να γίνει ο έλεγχος στην Μονή, όπου εφυλάσσοντο κλειδωμένα και ασφαλισμένα από παρεμβάσεις και αλλοιώσεις άλλων… τα πολύτιμα στοιχεία της διαχειρίσεώς της, χρήσιμα για όλους τους ελεγκτές του Δημοσίου, που επί τόπου ενήργησαν 50 ελέγχους. Αλλά ο Μητροπολίτης επέμενε στις θέσεις του, περί μεταφοράς του τεράστιου όγκου των παραστατιών, εκτός Μονής.

Τελικά, η Μονή «υπέκυψε» και σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 3367/24-9-2001 απόφαση της Ιεράς Συνόδου με την οποία η Ιερά Σύνοδος διέταζε «η Ιερά Μονή δέον όπως προσκομίση άπαντα τα δικαιολογητικά, εις τον επιχώριον Αρχιερέα, όπως έχει εκ του Νόμου υποχρέωσιν διά την διενέργειαν του ελέγχου, ορίζουσα εκπρόσωπον αυτής, ο οποίος θα παρίσταται καθημερινώς κατά την διεξαγωγήν του ελέγχου», ζήτησε η Μονή από τον Σεβ.Μητροπολίτη, να της ορίσει ημέρα και ώρα, ώστε να πάει τα βιβλία και στοιχεία της για έλεγχο για έλεγχο στο Γραφείο του.

Καί έγραφε στο 11/28-1-2000έγγραφο: «Διά του παρόντος και εις απάντησιν του υπ αριθμ. 793/14-12-99 εγγράφου Σας, προαγόμεθα να Σας αναφέρωμεν ότι αναμένομεν πάντοτε προθύμως, την εντολήν Σας διά να προσκομίσωμεν εις την Ιεράν Μητρόπολιν τα πρωτότυπα παραστατικά των οικονομικών απολογισμών της Μονής, των παρελθόντων ετών, προκειμένου να ελεγχθούν αυτοί.
«Ήδη με πρωτοβουλίαν της Μονής απηυθύνθημεν δύο φοράς (Σεπτέμβριον 1999 και Ιανουάριον2000) εις τον Γενικόν Αρχιερατικόν Σας Επίτροπον, όπως μας είχατε δώσει εντολήν, αλλά εκείνος δεν εδέχθη να διεξάγη τον έλεγχον αυτόν. Ως εκ τούτου, αναμένομεν να καθορίσητε Σείς ημέραν και ώραν ελέγχου, όποτε ο Οικονόμος της Μονής θα προσκομίση τα πρωτότυπα παραστατικά εις την Ιεράν Μητρόπολιν και συμφώνως με την προφορικήν οδηγίαν Σας θα παραμείνη μετ’ αυτών μέχρι το τέλος του ελέγχου, οπότε θα τα επαναφέρη ο ίδιος εις την Ιεράν Μονήν».

Δυστυχώς εκείνος αρνήθηκε να ορίσει ημέρα και ώρα, κατά παράβαση της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου, επιμένοντας να παραδώσει η Μονή αφύλακτα τα οικονομικά πρωτότυπα στοιχεία της, στο Γραφείο του.

B. Στην προσπάθειά της, να τελειώσουν τα προβλήματα, η Μονή φόρτωσε σε φορτηγάκι όλα τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία, τιμολόγια αποδείξεις, βιβλία,έντυπα κλπ., παρουσία τριών προσώπων, και τα μετέφερε στο Γραφείο του Μητροπολίτη και τα παρέδωσε στον κ. Ιερόθεο, γράφοντας στο έγγραφό της «Διά του παρόντος και εις εκτέλεσιν της σχετικής εντολής Σας, η Ολομέλεια της Αδελφότητος της Ιεράς Μονής… Σας προσκομίζει (στα Γραφεία Σας)σήμερον 5ην Δεκεμβρίου τα παραστατικά και Σας παρακαλεί να διενεργήσητε τον προβλεπόμενον έλεγχον της νομιμότητος της διαχειρίσεως της Ιεράς Μονής».
Όμως, ο Σεβασμιώτατος, αρνήθηκε να τα παραλάβει γράφοντας στο έγγραφό του, προσχηματιές αιτιολογίες… και μάλιστα ότι δεν τα δεχόταν, διότι υπέγραφε το έγγραφο της Μονής η Ολομέλεια της Μονής, γράφοντας ότι δεν αναγνωρίζει την Ολομέλεια ως κεφαλή της Μονής. Ο ίδιος όμως στο από 24-6-2010 και στο συμπληρωματικό εν συνεχεία Υπόμνημά του στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, γράφει «κανένα ΝΠΔΔ δεν μένει ποτέ ακέφαλο και χωρίς διοίκηση. Ήδη ο Εσωτερικός Κανονισμός της Μονής προβλέπει ότι η Ολομέλεια της Αδελφότητος αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα που δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό. Αυτό άλλωστε διαβεβαιώνει και πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (270/2009 Επ.Αν.)»

Συμπληρωματικά και για να καταλάβει ο καθένας, το γιατί ο Σεβασμιώτατος κράτησε τόσα χρόνια αυτή την στάση αναφέρουμε το τι έγραφε ενόρκως στα εξής επίσημα έγγραφά του:

– Στο έγγραφο υπ’ αριθμ. 20-9-2001 επίσημο Υπόμνημά του, προς την Εισαγγελία Εφετών Πατρών εναντίον της Ιεράς Μονής, «δεν γνωρίζω από οικονομικό έλεγχο»!!!… και
– Στο έγγραφο υπ’ αριθμ.14-6-2002 επίσημη κατάθεσή του, στην Εισαγγελία Μεσολογγίου, εναντίον της Ιεράς Μονής, για τον ΦΠΑ, «δεν διαθέτω γνώση πάνω στα θέματα αυτά»!!!…

Αυτή με λίγα λόγια είναι η αλήθεια!

Δυστυχώς ο Σεβασμιώτατος προφανώς έχοντας κατά νούν από πολύ καιρό, το να επιχειρεί να «διαλύσει» νομικά την Μονή, ώστε να περιέλθουν ει δυνατόν τα σύγχρονα, εξοπλισμένα και ολοκληρωμένα κτήρια στην «δική του» προσωπικά διοικητική αρμοδιότητα,αγωνίσθηκε και αγωνίζεται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια εναντίον της Μονής, με ψεύδη και συκοφαντικά δημοσιεύματα και καταγγελίες προς κάθε κατεύθυνση, για δήθεν ανέλεγκτη κακοδιαχείρηση, παρά το γεγονός ότι έχουν λόγω των καταγγελιών, διεξαχθεί ήδη, 50 οικονομικοί έλεγχοι μέχρι σήμερα!…..
Το έργο της Μονής με τη βοήθεια του Κυρίου, συνεχίζεται σε θρησκευτικό, κοινωνικό, εθνικό και πολιτιστικό επίπεδο.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»