Ενέκρινε η ΔΙΣ τον Κανονισμό για το Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής

Loading...


Συ­νήλθε σή­μερα Πα­ρα­σκευή 6 Σε­πτεμ­βρίου 2013, στην τρίτη Συ­νε­δρία Της για τον μήνα Σε­πτέμ­βριο η Δι­αρ­κής Ιερά Συ­νο­δος της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, υπό την Προ­ε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Αθη­νών και Πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ιε­ρω­νύ­μου.

Κατά την ση­με­ρινή Συ­νε­δρία :
Η Δι­αρ­κής Ιερά Σύ­νο­δος επι­κύ­ρωσε τα Πρα­κτικά της προ­η­γου­μέ­νης Συ­νε­δρίας.
Ενέ­κρινε τον Κα­νο­νι­σμό «περί Ορ­γα­νώ­σεως, Αρ­μο­δι­ο­τή­των, Συγ­κρο­τή­σεως, Λει­τουρ­γίας της Υπη­ρε­σίας Δο­μή­σεως (Υ.ΔΟΜ.) και του Κεν­τρι­κού Συμ­βου­λίου Εκ­κλη­σι­α­στι­κής Αρ­χι­τε­κτο­νι­κής (ΚΕ.Σ.Ε.Α.) της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος».
Επί­σης έλαβε απο­φά­σεις σχε­τικά με τρέ­χοντα υπη­ρε­σι­ακά ζη­τή­ματα και ενέ­κρινε απο­σπά­σεις Κλη­ρι­κών της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος σε Ιε­ρές Μη­τρο­πό­λεις του εξω­τε­ρι­κού.