Ανακοίνωση της Ι.Μ.Ναυπάκτου για την υπόθεση της Ι.Μ.Μεταμορφώσεως

Loading...


Η Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σκάλας Ναυπάκτου δημοσίευσε ευρέως το από 14-11-2012 ανακοινωθέν της, το οποίο είναι στο σύνολό του παραπλανητικό και δεν βοηθά ούτε την ίδια ούτε βεβαίως την αλήθεια.

Μέ το ανακοινωθέν αυτό η Αδελφότητα έρχεται για άλλη μια φορά σε θρασεία αντίθεση προς την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία μας και οι μοναχοί αποδεικνύονται και πάλι αδιόρθωτοι, αμετανόητοι, χωρίς ίχνος εκκλησιαστικού φρονήματος. Δεν σέβονται τις αποφάσεις των Συνοδικών Δικαστηρίων ούτε και τις πάνω από εξήντα (60) αποφάσεις της Συνόδου (δημοσιεύονται όλες στην ιστοσελίδα www.parembasis.gr) ούτε και αυτού του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο οι ίδιοι προσφεύγουν σωρηδόν.

Είναι το μοναδικό Μοναστήρι σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία με τέτοιο έντονα αντιεκκλησιαστικό, αντικανονικό και αντιμοναχικό πνεύμα, όπως επανειλημμένως έχει διαπιστώσει και έχει αποφανθή η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας: «αποτελεί μοναδικήν εξαίρεσιν Ιεράς Μονής, όχι μόνον εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος, αλλά και πανορθοδόξως» και ότι η Αδελφότητα «αποτελείτε μοναδικήν εξαίρεσιν απειθαρχίας, ανυπακοής και ελλείψεως σεβασμού εις τα κανονικά μοναχικά θέσμια και τον θεσμόν της Εκκλησίας» (3039/27-8-2009 Δ.Ι.Σ).

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έλαβε τις σημαντικές αποφάσεις (8-10-2012) με τις οποίες αποφάσισε: γενική ακοινωνησία στην Αδελφότητα της Μονής, τον διορισμό Τριμελούς Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής για την Μονή, την διαγραφή δύο αδελφών της Μονής.

Οι μοναχοί αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι δεν κατανοούν το μέγε­θος της εκτροπής τους, αλλά και διαστρεβλώνουν την πραγματι­κότητα. Και αυτή η τακτική τους τους οδήγησε στο σημείο αυτό, αφού μετά από κάθε Συνοδική Απόφαση που σκοπό είχε τον συνετισμό τους, αντί της συμμορφώσεως και της διορθώσεώς τους επέλεγαν την αυτοδικαίωση και την αυτοπροβολή. Την ίδια τακτική ακολουθούν, δυστυχώς, και μετά τις τελευταίες σημαντικές Συνοδικές Αποφάσεις.

Η Αδελφότητα προσπαθεί να δημιουργήση εντυπώσεις και να παραπλα­νήση τους αναγνώ­στες κηρύττοντας κακοδόξως ότι η Ιερά Μονή είναι ανεξάρ­τητη και ανέλεγκτη από την Εκκλησία, συκο­φα­ντώντας δολίως ότι ο Μητρο­πο­λίτης θέλει να ωφεληθή προσωπικά από το Μοναστήρι, και πέφτοντας και σε πολλά άλλα ατοπήματα και διατυπώνοντας κατηγορίες, οι οποίες έχουν αποδειχθή ανυπόσταστες και ανί­σχυρες από τα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια. Έχουν δε τιμωρηθή τόσο από την Εκκλησιαστική όσο και από την Πολιτική Δικαιοσύνη. Δυστυχώς όμως θα κληθούν να δώσουν συνολικές απαντήσεις ενώπιον της πολιτικής, εκκλησια­στικής και προ παντός της θείας Δικαιοσύνης, τις οποίες τόσο βάναυσα προκαλεί.

Το βάθος της πτώσεως της Αδελφότητας αυτής φαίνεται και από την στάση την οποία τηρούν έναντι των Αγίων και Ιερών Μυστηρίων της Πίστεως και της Εκκλησίας μας. Εκτός του ότι παραμένουν ακοινώνητοι, άλλοι επί ένα άλλοι επί πέντε έτη (!), χωρίς να υπακούουν στην Ιερά Σύνοδο για να διορθώσουν αυτήν την μεγάλη έλλειψη που έχουν ως Χριστιανοί και ως Ιερείς και Μοναχοί, ένας εξ αυτών –ο Ιερομόναχος Ιγνάτιος Σταυρόπουλος, αδελφός της Μονής, άρτι διαγραφείς από την Ιερά Σύνοδο– προέβη και στην εξής πρωτάκουστη ενέργεια: την προηγούμενη Κυριακή (11 Νοεμβρίου), παρά το ότι τελεί υπό το επιτίμιο της ακοινωνησίας, «λειτούργησε» στον Ναό της Μονής και «κοινώνησε», κατά παράβαση των ιερών Κανόνων και των Αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου χωρίς καμμία αίσθηση και φόβο Θεού!!

Κατόπιν τούτων, η Ιερά Μητρόπολη προβαίνει, προς το παρόν, αναγκαστικώς και καθηκόντως σε δύο δημοσιεύσεις:

α) των τριών προσφάτων Συνοδικών Αποφάσεων,

β) της ανακοινώσεως για την τέλεση «λειτουργίας» από ακοινώνητο Ιερομόναχο.

Α.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Aριθμ. Πρωτ. 4362/23-10-2012

Πρός τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεον.

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ,

Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 8ης μηνός Οκτωβρίου ε.έ, και κατόπιν του υπ’ αριθμ. 378/27.9.2012 υμετέρου εγγράφου, δι’ ού υποβάλλετε το από 25.9.2012, και εις απάντησιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 2996/1699/10.9.2012 Συνοδικού εγγράφου, έγγραφον της Αδελφότητος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου,

γνωρίζομεν υμίν, ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, λαβούσα υπ’ όψιν το γεγονός, ότι δια του ως άνω υπ’ αριθμ. 2996/1699/10.9.2012 Συνοδικού εργγράφου παρήγγειλεν εις την Αδελφότητα της ως άνω Ιεράς Μονής την «πλήρη και απροϋπόθετον συμμόρφωσιν» προς προγενεστέρας Συνοδικάς Αποφάσεις,

αντ’ αυτού δε η Αδελφότης της ανωτέρω Ιεράς Μονής απαντά τεχνολογούσα τα κείμενα της Ιεράς Συνόδου, αλλά και αφίσταται της συμμορφώσεως και εφαρμογής των Συνοδικώς υποδεικνυομένων,

απεφάσισεν όπως καταργήση την ένεκεν επιεικείας, αλλά και εξυπηρετήσεως των λειτουργικών και λατρευτικών αναγκών της Ιεράς Μητροπόλεως, αποφασισθείσαν και δια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 5739/2757/24.10.2011 Συνοδικού εγγράφου κοινοποιηθείσαν αναστολήν της επιβολής του Πνευματικού Επιτιμίου της Ακοινωνησίας εις τους εξής:

Ιερομόναχον Ειρηναίον Κουτσογιάννην, Αρχιμανδρίτην Συμεών Τσιρώνην και Αρχιμανδρίτην Ρωμανόν Κατραούραν.

Τοιουτοτρόπως, σύμπασα η Αδελφότης τελεί πλέον υπό το Πνευματικόν Επιτίμιον της Ακοινωνησίας, των αποφάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, περιόδου Αυγούστου 2011, ισχυόντων κατά πάντα.

Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενοι την υμετέραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω, διατελούμεν μετ’ αγάπης.

Ο Αθηνών Ιερώνυμος Β’, Πρόεδρος

Ο Αρχιγραμματεύς

Ο Διαυλείας Γαβριήλ

*  *  *

Aριθμ. Πρωτ. 4714/23-10-2012

Πρός τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεον

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ  ,

Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 8ης μηνός Οκτωβρίου ε.έ., και κατόπιν του υπ’ αριθμ. 4362/2077/23.10.2012 Συνοδικού εγγράφου,

δι’ ού, καταργηθείσης της χορηγηθείσης εις τρεις Αδελφούς της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου αναστολής του Πνευματικού Επιτιμίου της Ακοινωνησίας,

διαπιστούται ότι σύμπασα η Αδελφότης τελεί πλέον υπό το Πνευματικόν Επιτίμιον της Ακοινωνησίας,

γνωρίζομεν υμίν, ότι η Ιερά Σύνοδος εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, ιδούσα τα άρθρα 29 παρ. 1 και 39 παρ. 6 του Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος»,

καί λαβούσα υπ’ όψιν την ανάγκην συννόμου, κανονικής και χρηστής διοικήσεως και διαχειρίσεως της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου,

απεφάσισεν όπως παραγγείλη εις την Υμετέραν Σεβασμιότητα τον διορισμόν τριμελούς Διοικητικής και Διαχειριστικής Επιτροπής δια την Ιεράν Μονήν Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου.

Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενοι την υμετέραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω, διατελούμεν μετ’ αγάπης.

Ο Αθηνών Ιερώνυμος Β’, Πρόεδρος

Ο Αρχιγραμματεύς

Ο Διαυλείας Γαβριήλ

*  *  *

Aριθμ. Πρωτ. 4715/23-10-2012

Πρός τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεον

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ,

Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 8ης Οκτωβρίου ε.έ.,

καί κατόπιν της πληροφορίας ότι ο Ιερομόναχος Ιγνάτιος Σταυρόπουλος, ως και ο Ιεροδιάκονος Χρυσόστομος Τρομπούκης, ηρνήθησαν την υπογραφήν εγγράφων της Γενικής Συνάξεως της Αδελφότητος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου, επιδεικνύοντες πνεύμα ανυπακοής –παρά τα υπ’ αυτών ομολογηθέντα κατά την κουράν αυτών- και γενόμενοι ούτω αφορμή διασπάσεως της ενότητος της κατά τα ανωτέρω Αδελφότητος,

γνωρίζομεν υμίν, ότι η Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής,

απεφάσισεν όπως δια πνευματικούς λόγους και επί φυλακή της ενότητος της ως άνω Μοναστικής Αδελφότητος, ως και των Μοναχικών θεσμίων,

διαγράψη εκ του Μοναχολογίου της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου τον Ιερομόναχον Ιγνάτιον Σταυρόπουλον και τον Ιεροδιάκονον Χρυσόστομον Τρομπούκην,

προκειμένου ίνα ούτοι, απερχόμενοι εκ της ως άνω Ιεράς Μονής προς οιανδήποτε ετέραν της καθ’ υμάς Μητροπολιτικής Περιφερείας, παύσωσι παρέχοντες εαυτούς ως προσκόμματα εις την προσπάθειαν καταλλαγής, συντελούντες εκόντες εις την διατήρησιν της ανειρηνεύτου καταστάσεως εν τη ως άνω Ιερά Μονή.

Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενοι την υμετέραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω, διατελούμεν μετ’ αγάπης.

Ο Αθηνών Ιερώνυμος Β’, Πρόεδρος

Ο Αρχιγραμματεύς

Ο Διαυλείας Γαβριήλ

*  *  *

Β΄ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» ΑΠΟ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟ!!

Το επιτίμιο της ακοινωνησίας το οποίο επέβαλε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ύστερα από μακροχρόνια ανταρσία της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της Μητροπόλεώς μας προς την Εκκλησία, κατ’ αρχάς σε τέσσερεις Ιερομονάχους (τό έτος 2007) και στην συνέχεια στους υπολοίπους Ιερομονάχους και μοναχούς (τά έτη 2011 και 2012), είναι μια πνευματική ποινή που επιβάλλεται στους Κληρικούς και μοναχούς για βαριά κανονικά παραπτώματα, προκειμένου να μετανοήσουν και να ζητήσουν την συγγνώμη της Εκκλησίας.

Η ίδια η Ιερά Σύνοδος που επέβαλε το επιτίμιο της ακοινωνησίας και που στηρίζεται στους ιερούς Κανόνας (π.χ. ε’ Κανόνας της Α’ Οικουμενικής Συνόδου) καθόρισε και το περιεχόμενό του. Έγραφε στην απόφασή της: «Κατά την περίοδον ταύτην του επιτιμίου, στερείσθε της δυνατότητος ίνα τελήτε την Θείαν Λειτουργίαν και οιανδήποτε ιεροπραξίαν και τελετήν και μετέχητε του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας». Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν το επιτίμιο αυτό όχι μόνον δεν μπορούν να τελούν την θεία Λειτουργία και κάθε άλλη ιεροπραξία και τελετή, αλλά και δεν μπορούν να συμμετέχουν στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας που τελείται από κανονικούς Ιερείς.

Εννοείται ότι από το 2007 έως σήμερα η Ιερά Σύνοδος έδωσε πολλές ευκαιρίες στους επιτιμηθέντες να μετανοήσουν, να ζητήσουν συγγνώμη και να αποκαταστήσουν την σχέση τους με την Εκκλησία, αλλά δεν το έπραξαν. Γι’ αυτό η Ιερά Σύνοδος με επανειλημμένες μεταγενέστερες αποφάσεις της δήλωσε ότι εμμένει στην απόφασή της αυτή.

Παρά ταύτα, την Κυριακή 11 Νοεμβρίου ε.έ. ο Ιερομόναχος Ιγνάτιος Σταυρόπουλος, στον οποίον επεβλήθη το επιτίμιο της ακοινωνησίας το έτος 2007, τέλεσε «λειτουργία» στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως παραβαίνοντας τους ιερούς Κανόνας και τις Αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Για την πράξη του αυτή, ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία την οποία προβλέπουν οι ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας και ο νόμος περί Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων.

Όμως, η Ιερά Σύνοδος, όπως το προβλέπουν οι ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας, απεφάσισε και για όσους έχουν λατρευτική κοινωνία με τους ακοινωνήτους Κληρικούς και μοναχούς. Γράφει η Συνοδική Απόφαση: «Πάς δε μεθ’ υμών συμπράττων, εκκλησιαστικώς τε και λειτουργικώς, υπόκειται εις το αυτό επιτίμιον, κατά την θεμελιώδη κανονικήν αρχήν «ο ακοινωνήτω κοινωνών ακοινώνητος έσται»». Αυτό σημαίνει ότι όσοι και από τους Κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς συμμετέχουν σε λατρευτικές και λειτουργικές πράξεις με ακοινωνήτους Κληρικούς έχουν μεγάλη ευθύνη, συμμετέχουν στο κανονικό αυτό επιτίμιο και στην πραγματικότητα η σχέση τους με την Εκκλησία είναι προβληματική και επί πλέον συντελούν στην δημιουργία σχίσματος στην Εκκλησία.

…Η τέλεση «λειτουργίας» από μη κανονικούς, αργούς και ακοινωνήτους Κληρικούς δεικνύει θράσος έναντι του Θεού και της Εκκλησίας Του, αποτελεί μεγάλη ασέβεια στα Μυστήρια της Εκκλησίας, ιδιαιτέρως στα Μυστήρια της Εξομολογήσεως, της Ιερωσύνης και αυτής της θείας Ευχαριστίας, και φανερώνει παντελή έλλειψη φόβου Θεού και τελεία απουσία σεβασμού και εκκλησιαστικού φρονήματος.

Θα πρέπει να σημειωθή ότι το επιτίμιο ακοινωνησίας που είναι βαρύτατη ποινή, η οποία τίθεται σε κάποιον ανυπότακτο Κληρικό προ της τελικής αποκοπής του από την Εκκλησία, δεν το έβαλε ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, αλλά η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προκειμένου να διαφυλάξη την ενότητα της Εκκλησίας από Κληρικούς που θέλουν να την διασαλεύσουν προς ίδιον όφελος. Όσοι δε ισχυρίζονται τα αντίθετα έχουν βαρύτατη ευθύνη, περιπίπτουν στο αμάρτημα της συκοφαντίας και της ιεροκατηγορίας και θα δώσουν λόγο στον Θεό.

Στις δύσκολες ημέρες που διέρχεται η Πατρίδα μας έχουν μεγάλη ευθύνη οι Κληρικοί εκείνοι που απειθούν στην Εκκλησία, προτρέπουν τον λαό σε σχίσματα, παρασυναγωγές και διαιρέσεις και διαμορφώνουν παρεκκλησιαστικές και προτεστάντικες νοοτροπίες, αλλά και εκείνοι οι λαϊκοί που συνεργούν σε όλα αυτά. …»

*

Συνεπώς, η περίπτωση της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως είναι μοναδική σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι ευθύνη των Ποιμένων να ενεργήσουν σύμφωνα με τους ιερούς Κανόνες για να μήν εξαπλωθή η μοναχική και εκκλησιολογική αυτή ασθένεια.

Μέ όλα αυτά δικαιώνεται πλήρως ο μακαριστός και γνωστός παγκοσμίως Ναυπάκτιος Μοναχός π. Θεόκλητος Διονυσιάτης που σε παλαιότερες επιστολές του χαρακτηρίζει πλήρως την νοοτροπία της Ιεράς Μονής.

Στην από 25-3-1998 επιστολή του προς τον τότε ηγούμενο π. Σπυρίδωνα Λογοθέτη, έγραφε:

«Σεβαστέ μου Γέροντα, δεν επιθυμώ να σας κουράσω. Ελπίζω στην σύνεσή σας να αντιληφθήτε ότι, αι διατυπωθείσαι απόψεις σας στην εν λόγω επιστολήν σας, άγουν αναποδράστως σε αντιπαραθέσεις μετά του οικείου Επισκόπου, ψυγωμένης της πολυτίμου αγάπης, άνευ της οποίας μεταβαλλόμεθα σε κύμβαλα αλαλάζοντα, και σκανδαλιζομένων των Χριστιανών. Διό και σας ικετεύω, ως γέρων ταπεινός μοναχός, όπως αναθεωρήσετε την στάση της ιεράς Μονής σας έναντι των εκάστοτε Επισκόπων του Τόπου, επειδή εμφανιζόμενη ως διοικητική και πνευματική Αρχή, εγκυμονεί απροσδοκήτους περιπετείας, διασυρομένου και του σεμνού τάγματος του Μοναχισμού…

Άγιε Γέροντα, η Ναύπακτος είναι πολύ μικρή για να κρύψη τις ψυχοφθόρες τριβές μεταξύ του Μητροπολίτου και των μοναχών του μοναδικού εν αυτή μοναστηρίου. Διό και σας ικετεύω να φροντίσετε ώστε να αρθούν τα αίτια των τριβών αυτών, που βλάπτουν όλους και αυτούς ακόμη τους καλούς υποτακτικούς σας. Δόξα τώ Θεώ ο νέος Μητροπολίτης της Επαρχίας σας έχει δώσει πολλά τεκμήρια της Ορθοδοξίας του και του αναλόγου ήθους, ώστε να μη δικαιολογείται καμμία πρόφαση εναντιότητος».

Και σε άλλες ανοικτές επιστολές προς τους συμπατριώτες του Ναυπακτίους (2003) μεταξύ των άλλων τόνιζε:

«…Άν δεν παρεσυρόμουν από τον άλογον ενθουσιασμόν μου και τον ερωτούσα, μαθαίνοντας ότι πέραν των θεολογικών σπουδών του και την θεωρητικήν συγκρότησή του ως ιερωμένου ιεροκήρυκος, ουδεμίαν αγωγήν μοναχικήν υπέστη, ασφαλώς ούτε θα τον ενίσχυα ηθικοϋλικώς, ούτε θα τον ενεθάρρυνα να κτίση Μοναστήριον και ν’ αναλάβη την ευθύνην ηγουμενίας, διότι αφεύκτως θα τον ενέπαιζαν οι δαίμονες και αντί καλού, θα απέβαινεν αιτία να βλασφημήται ο Θεός, όπως συμβαίνει τώρα, αλλά και σε όλες τις εποχές, που οιηματίες τινές επεχείρησαν να εξέλθουν σε πόλεμον κατά του διαβόλου, απειροπόλεμοι όντες, ως ηγούμενοι…

Αυτά βέβαια είναι αντιπαραδοσιακά και μάλλον δαιμονικά και οδηγούν κατ’ ευθείαν σε απείθειαν και σύγκρουση με τους κατά καιρούς Επισκόπους, οπότε η ζωή των Μοναχών, αντί να είναι ταπεινή και ειρηνική αποβαίνει αιτία συνεχούς ταραχής και εντάσεως και οδηγεί σε σχίσματα μεταξύ του χριστιανικού λαού…

Εάν κάναμε έναν απολογισμόν της όσης ζημίας έχει προκαλέσει το ίδρυμα του π. Σπυρίδωνος -όχι του Θεού- θα καταλήγαμε στην ευχήν ότι θα ήταν προτιμώτερο να μήν υπήρχεν…

Τελειώνοντας, ως Ναυπάκτιος, σε κάποιο μέτρον, θα συνιστούσα στους καλούς συντοπίτες μου να άρουν την προσωπικήν προστασίαν των, όχι στις Ορθόδοξες Μονές, αλλά στους εμπαθεστάτους κληρικούς, που ανερριχήθησαν σε ηγουμενικά αξιώματα, ως εφαλτήρια ικανοποιήσεως μωροφιλοδοξιών με αποτέλεσμα να σκανδαλίζουν τις ψυχές και να βλασφημήται ο Θεός, ώστε να μη γίνονται συνυπεύθυνοι».

Και πάλι ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι όλες οι Συνοδικές Αποφάσεις για την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως (www.parembasis.gr).