Αυστηρό μήνυμα από την Ιερά Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Loading...


Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής συνήλθεν εις την τακτικήν συνεδρίαν αυτής εις την αίθουσαν της Συνόδου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής εν Νέα Υόρκη την 17ην και 18ην Οκτωβρίου 2012 υπό την προεδρίαν του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου και την συμμετοχήν των Μελών αυτής.

Την προτεραίαν της ενάρξεως των εργασιών της Συνόδου, ήτοι την 16ην τρέχοντος μηνός, τα Μέλη αυτής είχον την ευκαιρίαν να επεξεργασθούν και ολοκληρώσουν το πρωτότυπον ελληνικόν κείμενον μετά λειτουργικών οδηγιών των ακολουθιών του Εσπερινού και Όρθρου, το οποίον και θα υποβληθή εις το Οικουμενικόν Πατριαρχείον προς έγκρισιν.
Η Ιερά Σύνοδος κατά την συνεδρίαν αυτής ησχολήθη με σειράν θεμάτων μεταξύ των οποίων είναι και τα εξής:

1. Θέματα ειδικών πλευρών του ποιμαντικού και διοικητικού έργου της Εκκλησίας αναφερομένων εις κληρικούς και λαϊκούς. Ειδικώτερον, η Σύνοδος ενέκρινεν πρόγραμμα ποιμαντικής φροντίδος εις ασθενείς (Chaplaincy Program) δια του οποίου εκτός των κληρικών θα δύνανται άτομα τα οποία έχουν θεολογικήν μόρφωσιν και ειδικεύθησαν εις την ποιμαντικήν να προσφέρουν τας υπηρεσίας των εις διάφορα ιδρύματα όπως π.χ.  Νοσοκομεία, φυλακάς, κλπ.

2. Θέματα ειδικών περιπτώσεων πειθαρχικής φύσεως σχετιζομένων με κληρικούς, καθώς επίσης και θέματα της αναγκαίας  ποιμαντικής φροντίδος δια τους κληρικούς και τας  οικογενείας των.

3. Θέματα Θρησκευτικής και Ελληνικής Παιδείας: Η Σύνοδος συνεζήτησε εκτενώς την κατάρτισιν υποψηφίων Ιερέων και το Ειδικόν Μορφωτικόν Πρόγραμμα Διακόνων.  Συνεζητήθη επίσης η ανάγκη ευρείας συμμετοχής των ενοριών εις το λίαν επιτυχές δια την νεολαίαν Φεστιβάλ ομιλητικής (St. John Chrysostom Oratorical Festival).  Επίσης  έγινε παρουσίασις των νέων Εγχειριδίων Δευτέρου Επιπέδου δια την διδασκαλίαν της Ελληνικής Γλώσσης εις τα ημερήσια και απογευματινά σχολεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.  Ως γνωστόν, τα εν λόγω βιβλία  χορηγούνται δωρεάν υπό του Κληροδοτήματος Πίστης, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.  Ήδη δε ήρχισεν η προετοιμασία δια τα βιβλία του τρίτου επιπέδου.

4.  Θέματα διοικητικής φύσεως: Εγένετο συζήτησις διοικητικών θεμάτων αναφερομένων εις ενορίας και Μονάς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.  Ανεκοινώθη το  λίαν ευχάριστον γεγονός της υπογραφής των σχετικών εγγράφων δια την ανέγερσιν της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου εις Ground Zero, η οποία θα αποτελέση όχι μόνον ενοριακήν εκκλησίαν αλλά και Εθνικόν προσκύνημα και γενικώτερον μαρτυρίαν της Ορθοδόξου Πίστεως.

5.  Θέματα κοινωνικής φύσεως: Η Σύνοδος συνεζήτησε το θέμα του ρατσισμού και φασισμού και προέβη εις την επισυναπτομένην δήλωσι. Επίσης, η Σύνοδος συνεζήτησε το επίκαιρον θέμα της «ιατρικώς βοηθουμένης  αυτοκτονίας» (physician assisted suicide) και συντόμως θα προβή εις σχετικήν ανακοίνωσιν. 
Μετά την λήξιν των εργασιών της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, τα μέλη αυτής είχον την ευκαιρίαν να συμμετάσχουν εις τας εργασίας της Εκτελεστικής Επιτροπής, των επί μέρους επιτροπών  και της ολομελείας του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου ( 18-19 Οκτ. ε. ε.),  ως επίσης και εις την ετησίαν συνέλευσιν και τας εορταστικάς εκδηλώσεις των Αρχόντων του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου την 20 και 21 Οκτ. ε.ε.

Δήλωσις της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Με την ευκαιρία της Φθινοπωρινής συνεδρίας της,  τον Οκτώβριο 2012, η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Ι.  Αρχιεπισκοπής Αμερικής, εκφράζει για μία ακόμη φορά την βαθειά ανησυχία της αναφορικά προς την ακραία φανατική γλώσσα η  οποία χρησιμοποιείται σε όλα τα πεδία της δημοσίας και ιδιωτικής ζωής.

Παροτρύνουμε όλους  να ακολουθήσουν την συμβουλή του Αποστόλου Παύλου: Ο λόγος υμών πάντοτε εν χάριτι, άλατι ηρτυμένος, ειδέναι πως δει υμάς ενί εκάστω αποκρίνεσθαι (Κολ. 4:6). 

Αποδοκιμάζουμε την χρήση οιουδήποτε ρατσιστικού, ξενοφοβικού, φασιστικού και εχθρικού λόγου, συμβόλων και συμπεριφοράς.

Εν γνώσει ότι  ένα από τα μεγαλύτερα δώρα του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι η ελευθερία του λόγου, παρά ταύτα συνιστούμε υπευθυνότητα, ευγένεια και αγάπη στην επιλογή λέξεων και τρόπων εκφράσεως.

Οι Έλληνες είπαν «ΟΧΙ» στον φασισμό στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ακολούθως υπέφεραν μεγάλα δεινά κατά την διάρκεια της Ναζιστικής κατοχής.

Καλούμε όλους να αντιτάξουν το «ΟΧΙ» έναντι της εχθρότητος παντός είδους ολοκληρωτισμού και να εναγκαλισθούν την γνήσια φιλανθρωπία και φιλοξενία, που αποτελούν άλλωστε  και το μήνυμα του Ευαγγελίου.

Ως πρωτοπόρος στον Διαθρησκειακό και Διαπολιτισμικό Διάλογο, η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία με την χάρη του Θεού προσεύχεται και εργάζεται για την ειρήνη, τον σεβασμό και την συνδιαλλαγή μεταξύ όλων των ανθρώπων.