Προς την ΔΙΣ: Ποίαι είναι αι αιρετικαί Εκκλησίαι;

Loading...


Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος καθιέρωσεν εβδομάδα Αντιαιρετικού αγώνος μεταξύ 11ης και 18ης Οκτωβρίου εκάστου έτους. 

Μετά την συγκατάθεσίν της διά τον αντιρατσιστικόν νόμον, ο οποίος περιορίζει την ελευθερίαν της εκφράσεως και τους πανηγυρι-σμούς της, διά το νομοσχέδιον της κυβερνήσεως, (το οποίον έγινε νόμος του Κράτους), με το οποίον όλαι αι αιρετικαί Εκκλη-
σίαι, αι παραθρησκείαι και αι Ανατολικαί θρησκείαι θα αναγνωρίζωνται ως κανονικαί Εκκλησίαι (Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού δικαίου εις πρώτην φάσιν) παρακαλούμεν να απαριθμήση η Ιερά Σύνοδος τας αιρέσεις, διά να γνωρίζωμεν όσοι επιμένομεν εις τον αντιαιρετικόν αγώνα και ετονίζομεν τον επικίνδυνον ρόλον των, ποίαι είναι αυταί.

Το ζητούμεν, διά να προστατευθώμεν νομικώς αλλά και διά να γνωρίζωμεν ποίαι είναι αι αιρετικαί Εκκλησίαι. Ισχύουν αι
μέχρι τούδε γνωσταί αιρέσεις αι αποσχισθείσαι από τους κολπους της Εκκλησίας;Ετικέτες