Επιστολή της ΔΙΣ για τα 35 χρόνια αρχιερατείας του Μητροπολίη Σπάρτης

Loading...


Τριανταπέντε χρόνια αρχιερατείας συμπλήρωσε πριν λίγες ημέρες ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σπάρτης & Μονεμβασίας κ. Ευστάθιος. Με αφορμή το γεγονός αυτό η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απέστειλε επιστολή προς τον σεπτό Ποιμενάρχη , που υπογράφει ο Αρχιγραμματέας Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης κ. Κλήμης, στην οποία εκθειάζεται η προσωπική εκδαπάνηση του, η πολυετής και καλή μαρτυρία και τα αγαθά έργα του, με στόχο την προστασία και την προκοπή των πιστών της Ιεράς Μητροπόλεώς . 

Στη συνέχεια επισημαίνεται ότι το σύνολο των Ιεραρχών της Εκκλησίας της Ελλάδος αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας τον αγαπητό αδελφό που διαλάμπει δια της προσφοράς του. Η επιστολή ολοκληρώνεται με την ευχή ο Πανάγαθος Θεός να ευλογεί και να αγιάζει τα σωτήρια έργα του Ποιμενάρχη και να τον διαφυλάττει υγιή για πολλά ακόμα χρόνια, έτσι ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα το καρποφόρο και πολύμοχθο ποιμαντορικό του έργο.

Προς
Τον Σε­βα­σμι­ω­τα­τον Μη­τρο­πο­λι­την
Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιον
Εις Σπάρτην

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ αδελφέ,
Χα­ριτι Κυ­ρίου συ­νε­πλη­ρω­θη­σαν τρι­α­κοντα και πέντε έτη αφ’ ότου η Υμε­τέρα Σε­βα­σμι­ο­της τη θεία επι­νεύ­σει εκλήθη ίνα ποι­μάνη την Ιε­ραν Μη­τρο­πο­λιν Μο­νεμ­βα­σίας και Σπαρ­της. Εν αγάπη πολλή, η Δι­αρ­κης Ιερά Συ­νο­δος, τι­μώσα την φι­λο­χρι­στον δι­α­κο­νίαν υμών, ήκει εν συγ­κι­νη­σει ίνα συμ­με­τα­σχη φιλα­δελ­φως εις το πνευ­μα­τι­κον συμ­πο­σιον της υμε­τε­ρας ευ­φρο­συ­νης και ευ­χηθή υμίν επί τη ευ­σήμω ταύτη επε­τείω, όπως η καθ’ υμάς θε­ο­φρού­ρη­τος Επαρ­χία, η ιστο­ρική και αγι­ο­το­κος Λακωνία, αυ­ξάνη υπό την χρι­στο­φρονα ποι­μαν­το­ρίαν υμών ως αμ­πε­λος ευ­κλη­μα­τούσα και ευσταθούσα εις ευ­κλειαν της Εκ­κλη­σίας και δο­ξαν Θεού.

Καθ’ όλην την δι­αρ­κειαν της μα­κρας Αρ­χι­ε­ρα­τείας υμών, πα­ρα­κο­λου­θού­μεν και θαυ­μα­ζο­μεν την υμε­τε­ραν εκ­δα­πα­νη­σιν, την πο­λυ­ετή κα­λην μαρ­τυ­ρίαν και τα αγαθά έργα, άτινα η ανύστακτος πα­τρική με­ρι­μνα υμών ερ­γα­ζε­ται και ειρ­γα­σθη υπέρ της Εκ­κλη­σίας και διά την υπό το ιε­ρον αυ­της ωμο­φο­ριον προ­στα­σίαν και προ­κο­πην των πι­στων τε­κνων αυ­της. Επί τρι­αν­τα­κον­τα­πεν­τα­ε­τίαν όλην, συ­νωδά τω λόγω του Αγίου Γρη­γο­ρίου του Θε­ο­λο­γου, η υμε­τέρα πεπνυμένη Σε­βα­σμι­ο­της «εκ­ζη­τεί το απο­λω­λος, ενι­σχύει το ασθε­νες και φυ­λατ­τει το ισχυ­ρον», ίνα «πα­ρα­στήση τω Κυ­ρίω λαόν πε­ρι­ου­σιον, έθνος άγιον, βα­σι­λειον ιε­ρα­τευμα εν Χρι­στω Ιη­σού».

Η μα­κρα Αρ­χι­ε­ρα­τική πο­ρεία υμών ουκ έχει χρείαν επαί­νων άλλων πλην των παρά του μισθαποδότου Θεού στεφάνων. Άπαν­τες ωστόσον ανα­γνω­ρι­ζο­μεν εν τω προ­σώπω υμών τον αγα­πη­τον αδελ­φον όστις δι­α­λαμ­πει διά της προ­σφο­ρας αυ­του και διά τούτο αι­νον ανα­φε­ρο­μεν τω Ου­ρα­νίω της Εκ­κλη­σίας Δο­μη­τορι, ότι εχα­ρι­σατο Αυτή εκλε­κτον λει­τουρ­γον και συ­νε­τον Ποι­μένα.

Επί δε του­τοις, ολο­θυ­μως ευ­χο­με­νοι όπως ο Θεός της ει­ρη­νης αδι­α­λεί­πτως ευ­λογή και αγι­άζη  τα σω­τη­ρια έργα υμών, δι­α­φυ­λατ­των υμάς εν ακμή δυ­να­μεων και υγι­εία αστεμ­φεί επί πλεί­στα έτη, προς έτι μα­κρο­τε­ραν και καρ­πο­φο­ρον συ­νε­χι­σιν του πο­λυ­μο­χθου ποι­μαν­το­ρι­κού ερ­γου υμών, κα­τα­σπα­ζο­μεθα υμάς εν Κυ­ρίω και δι­α­τε­λού­μεν μετ’ αγά­πης.

Ο Αρχιγραμματεύς

† Ο Μεθώνης Κλήμης Ετικέτες