Βγαίνει δίσκος για το ραδιόφωνο της εκκλησίας-ΔΙΣ προς ιερείς: Να πείσετε τους πιστούς πως είναι για καλό σκοπό

Loading...


Δισκοφορία προς οικονομικήν ενίσχυσιν του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος. Αναλυτικά: 

(2/9/2015).

Αριθμ. Πρωτ. 4169
Διεκπ. 1830
Αθήνησι 2α Σεπτεμβρίου 2015

Προς
Την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και
Τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Διά του παρόντος υπομιμνήσκομεν υμίν, ότι διά προγενεστέρας Συνοδικής Αποφάσεως κοινοποιηθείσης διά της υπ’ αριθμ. 2491/ 22.8.1989 Συνοδικής Εγκυκλίου, προσδιωρίσθησαν οι πόροι του λειτουργούντος Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μεταξύ αυτών είναι και το προιόν εράνου διά πε-ριαγομένου δίσκου εις άπαντας τους Ιερούς Ναούς της Εκκλησίας της Ελλάδος άπαξ του έτους κατά την 14ην του μηνός Σεπτεμβρίου, εορτήν της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

Όθεν, Συνοδική Εξουσιοδοτήσει, παρακαλούμεν, όπως: α) την 14ην Σεπτεμβρίου ε.ε. διεξαχθή δισκοφορία προς οικονομικήν ενίσχυσιν του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, β) δοθούν εις τους υφ’ υμάς Εφημερίους αι σχετικαί οδηγίαι, ίνα διά θερμών λόγων συστήσουν εις τους πιστούς, κατά την ημέραν διεξαγωγής της δισκοφορίας, όπως συνεισφέρουν μετά φιλοτιμίας υπέρ του ειρημένου σκοπού, εξηγηθή δε εις αυτούς, ότι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός υπηρετεί το Ιεραποστολικόν έργον της Εκκλησίας ημών.

Το συλλεγησόμενον ποσόν παρακαλείσθε, όπως κα-ταθέσητε εις τον υπ’ αριθμ. 146/55809003 Τραπεζικόν Λογαριασμόν της Ιεράς Συνόδου εν τω Υποκαταστήματι της Εθνικής Τραπέζης της Πλατείας Μητροπόλεως υπό την ένδειξιν «Υπέρ Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος» κατά δε τα ειθισμένα ενημερώσητε την Ιεράν Σύνοδον περί της πραγματοποιηθείσης κατα-θέσεως αποστέλλοντες το σχετικόν Γραμμάτιον Καταθέ-σεως του χρηματικού ποσού της Τραπέζης διά την ενημέρωσιν του Λογιστηρίου του Ραδιοφωνικού Σταθμού.

Εντολή και Εξουσιοδοτήσει της Ιεράς Συνόδου

Ο Αρχιγραμματεύς

 

† Ο Μεθώνης Κλήμης Ετικέτες