Απαλλαγή Ιερών Ναών από τα ανταποδοτικά τέλη των Ο.Τ.Α

Loading...


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, Α’)1* και την αιτιολογική έκθεση της ως άνω διάταξης, τα αυτοτελή κτίρια των οι Ιερών Ναών δεν υπόκεινται σε ανταποδοτικά τέλη τα οποία οι Ο.Τ.Α. έχουν καθορίσει σε βάρος των δημοτών τους δυνάμει κανονιστικών αποφάσεων, εν όψει της μικρής και περιστασιακής επιβάρυνσης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. από την λειτουργία τους.

Εν προκειμένω η απαλλαγή αυτή, αφορά το εμβαδόν των Ιερών Ναών με τους υποστηρικτικούς χώρους εφόσον αυτοί αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με τον Ναό ανεξάρτητα της νομικής μορφής την οποία έχει το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο Ιερός Ναός.
Συνεπώς δεν υπόκεινται σε ανταποδοτικά τέλη: οι Ιεροί Ναοί των Ιερών Μητροπόλεων, οι Ιεροί Ναοί των Ενοριών στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Ενοριακοί Ναοί, τα Παρεκκλήσια εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, τα Εξωκκλήσια και οι Ναοί εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, οι Ιεροί Ναοί των Ιερών Μονών, των Ιερών Ησυχαστηρίων, των Ιερών Προσκυνημάτων, των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και των Εκκλησιαστικών Μουσείων. (Υπ.Πολιτ.Παιδ.& Θρησκ. 96311/Θ1/17.06.2015)2*

Στην ως άνω περίπτωση εμπίπτουν και οι ευκτήριοι οίκοι ανεξαρτήτως δόγματος και θρησκείας. (Υπ.Παιδ.& Θρησκ. 4104/Θ1/13.01.2015) 3*

σχετικά:

1) άρθρο46 παρ. 2 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, Α’)

.Άρθρο 46
1.Η διάταξη της περίπτωσης δ’της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4178/2013 (Α’174), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4237/2014 (Α’ 36), εφαρμόζεται και για τους αντίστοιχους χώρους των Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1 παρ. 4 του ν. 590/1977 (Α’146), του άρθρου 10 παρ. 11 του ν. 4149/1961 (Α’41), που προστίθεται με το άρθρο 19 παρ. 1 του παρόντος νόμου και του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.
2.Στην παρ. 2 του άρθρου 82 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α’171), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 1416/1984 (Α’18) απαλείφεται η περίπτωση β’.

2)Υπ.Πολιτ.Παιδ.& Θρησκ. 96311/Θ1/17.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μαρούσι 17-6-2015
Αρ. Πρωτ.: 96311/Θ1
Θέμα: «Απαλλαγή Ιερών Ναών από τα ανταποδοτικά τέλη των Ο.Τ.Α.»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αφορά το θέμα σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, Α’) και την αιτιολογική έκθεση της ως άνω διάταξης, τα αυτοτελή κτίρια των οι Ιερών Ναών δεν υπόκεινται σε ανταποδοτικά τέλη τα οποία οι Ο.Τ.Α. έχουν καθορίσει σε βάρος των δημοτών τους δυνάμει κανονιστικών αποφάσεων, εν όψει της μικρής και περιστασιακής επιβάρυνσης των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. από την λειτουργία τους.
Εν προκειμένω η απαλλαγή αυτή, αφορά το εμβαδόν των Ιερών Ναών με τους υποστηρικτικούς χώρους εφόσον αυτοί αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο με τον Ναό ανεξάρτητα της νομικής μορφής την οποία έχει το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο Ιερός Ναός.

Συνεπώς δεν υπόκεινται σε ανταποδοτικά τέλη: οι Ιεροί Ναοί των Ιερών Μητροπόλεων, οι Ιεροί Ναοί των Ενοριών στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι Ενοριακοί Ναοί, τα Παρεκκλήσια εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, τα Εξωκκλήσια και οι Ναοί εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού, οι Ιεροί Ναοί των Ιερών Μονών, των Ιερών Ησυχαστηρίων, των Ιερών Προσκυνημάτων, των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και των Εκκλησιαστικών Μουσείων.

Τέλος επειδή η υπηρεσία μας δέχεται πολλά ερωτήματα από τους Ο.Τ.Α. σχετικά με το θέμα, παρακαλούμε, λόγω αρμοδιότητας, να ενημερώσετε για τo περιεχόμενο του παρόντος τους Ο.Τ.Α.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

3)Υπ.Παιδ.& Θρησκ. 4104/Θ1/13.01.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΩΝ & ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ
Μαρούσι, 13/1/2015
Αρ. Πρωτ. 4104 /Θ1
ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο τέθηκε ερώτημα στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την απαλλαγή ανταποδοτικών τελών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4301/2014, θέτουμε υπόψη σας ότι, όπως προκύπτει από τη σχετική αιτιολογική έκθεση, στην ως άνω περίπτωση εμπίπτουν και οι ευκτήριοι οίκοι ανεξαρτήτως δόγματος και θρησκείας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΪΤΟΠΟΥΛΟΥ Ετικέτες