Χριστουγεννιάτικο μήνυμα Σάμου Ευσέβιου: Ποιός είναι Αυτός που γεννιέται…

Loading...


«Δεν είναι η διδασκαλία του Κυρίου μας κάποιο φιλοσοφικό σύστημα, όπως νομίζουν μερικοί» αναφέρει μεταξύ άλλων στο Χριστουγεννιάτικο μηνυμά του ο Μητροπολίτης Σάμου κ. Ευσέβιος και εξηγεί ποιό είνια το βασικό νόημα των Χριστουγέννων. 

Ολόκληρο το μήνυμα έχει ως εξής: 

Αγαπητά μου παιδιά,

Χριστούγεννα! («Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου». «Ο Αδάμ καινουργείται, η Εύα της πρώτης λύπης ελευθερούται». «Η γη συν τοις ανθρώποις ευφραίνεται»).

Ο άνθρωπος μετά την πτώση των πρωτοπλάστων στον Παράδεισο, υφίσταται τις μακροχρόνιες και οδυνηρές συνέπειες αυτής της ανταρσίας εναντίον του Δημιουργού του. Εκδιώκεται από τον «Κήπο της Εδέμ». Ο στενός δεσμός με τον Θεό διακόπτεται. Τα δημιουργήματα, που ήταν στην διάθεσή του με σχέσεις αρμονικές, τώρα διασαλεύονται. «Οίδαμεν γαρ ότι πάσα η κτίσις συστενάζει και συνωδίνει και πονεί».
Η εκ μέρους όμως του ανθρώπου αναζήτηση του Θεού είναι συνεχής και αδιάκοπη. Δεν επαυσε να αναζητεί τον Δημιουργό του. Απομακρύνεται από το φως, αλλά σκοτισμένος καθώς είναι, αναζητεί αυτό που έχασε. Νοσταλγεί «τον απολεσθέντα Παράδεισον». Έπιδιώκει να εναρμονίσει τις σχέσεις του με τον Θεό. Προσφέρει θυσίες ζώων για να εξευμενίσει τον Δημιουργό του. Θεοποιεί επιλεκτικά ορισμένα κτίσματα, ήλιο, σελήνη, αστέρια, ζώα κ.λ.π., γιατί θεωρεί ότι εγκρύπτουν κάποια θεική δύναμη. «Ζητεί τον Κύριον, ει άρα γε ψηλαφήσειεν αυτόν και εύροι» (Πραξ. ιζ΄27). Ζητεί τον Κύριο, μήπως θα κατόρθωνε ψηλαφητά με τη σκέψη να Τον βρεί, να Τον ανακαλύψει.

Παρά τις μακρόχρονες όμως φιλότιμες προσπάθειές του αδυνατεί με τις φτωχές ανθρώπινες δυνάμεις του να ξαναποκτήσει όσα έχασε. Ψάχνει συνεχώς χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται. Καί αυτό έγινε εκ μέρους του Θεού.

Πράγματι από τις πρώτες ακόμη τραγικές στιγμές της πτώσεως του ανθρώπου έχουμε πολλές εκδηλώσεις της φιλανθρωπίας του Θεού Πατέρα προς το ταλαιπωρημένο πλάσμα του. Φωτεινή ελπίδα αποτελούσε η προφητική προεξαγγελία ότι «ο απόγονος της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως» (Γεν. Γ΄15). Έκτοτε με κατάλληλες παιδαγωγίες προετοίμαζε ο αγιος Θεός την ανθρωπότητα για να δεχθεί το χαρμόσυνο μήνυμα της λυτρώσεως και σωτηρίας και της αποκαταστάσεως του δεσμού του με τον Θεό, που τόσο είχε διασαλευθεί. Πολλές φορές και με πολλούς τρόπους κατά τον προ Χριστού χρόνο μίλησε ο Θεός για τον Λυτρωτή διά μέσου των προφητών. ( Εβρ. α΄1).

Κάποτε «ήλθε το πλήρωμα του χρόνου και εξαπέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού» (Γαλ. δ΄4) . «Ελάλησεν ημίν εν υι, ον  έθηκε  κληρονόμον πάντων, δι’ ου και τους αιώνας εποίησεν» (Εβρ. Α’ 1-2). Πήρε τέλος η Παλαιά Διαθήκη και μας μίλησε διά μέσου του Υιού του. Άρχίζει πλέον η Νέα Διαθήκη, η εποχή της χάριτος με τον Σωτήρα Χριστό, τον Οποίο κατέστησε κληρονόμο και Κύριο όλων των κτισμάτων.

Αυτοαποκαλύπτεται πλέον ο ιδιος ο Θεός στον άνθρωπο με την σάρκωση του Μονογενούς Υιού του, του Υιού και Λόγου του Θεού, του δευτέρου προσώπου της Παναγίας Τριάδος. «Ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιω. α΄14). «Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί» (Α΄ Τιμ. γ΄16) στην Βηθλεέμ. Προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, την αναδημιουργεί και την ανακαινίζει.

Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος που αποθεώθηκε, αλλά Θεός που έχει γίνει άνθρωπος, ο οποίος αιδίως υπήρχε φύσει τέλειος Θεός, έγινε φύσει και τέλειος άνθρωπος ο αυτός. Είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός, γιατί σ’Αυτόν κατοικεί ολόκληρη η θεότητα όχι ασωμάτως, όπως προ της ενανθρωπήσεως, αλλά μέσα στο σώμα και την ανθρώπινη φύση, που με την σάρκωση προσέλαβε (Κολ. β΄9). Με αυτό τον τρόπο γίνεται προσιτός και σε μας. Με την γνώση πλέον του αληθινού Θεού και της «εν αυτώ ζωής» επαναποκτά ο άνθρωπος την υιοθεσία που είχε χάσει. «Ο Υιός του Θεού εγένετο υιός ανθρώπου, ίνα και ο άνθρωπος δυνηθή να καταστη υιός του Θεού» ( άγιος Ειρηναίος).

Διά της ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, ο Θεός εισήλθε πλέον ως άνθρωπος, αλλά χωρίς αμαρτία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Επεμβαίνει στην ζωή των ανθρώπων. Η αλήθεια του ιερού Ευαγγελίου που μας αποκάλυψε ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας Κύριος Ιησούς Χριστός, ρυθμίζει αλάθητα τη ζωή μας. Δεν είναι η διδασκαλία του Κυρίου μας κάποιο φιλοσοφικό σύστημα, όπως νομίζουν μερικοί.
Χριστούγεννα! «Σήμερον ο Άναρχος άρχεται και ο Λόγος σαρκούται». Γεγονός μοναδικό! Μας αυτοαποκαλύφθηκε ο Θεός στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτόν που αιώνες αναζητούσε ο άνθρωπος να Τον ανακαλύψει, ζεί πλέον ανάμεσά μας. Καί καλούμαστε να Τον πιστεύσουμε, να Τον γνωρίσουμε, να Τον αγαπήσουμε, για να αποκαλύπτεται και φανερώνεται ολοένα και περισσότερο στη ζωή μας. Είναι ο μοναδικός και αληθινός Σωτήρας και Λυτρωτής μας.

Αγαπητά μου παιδιά,

Το βασικό νόημα των Χριστουγέννων, που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε, για να είμαστε στην αλήθεια και στην ουσία των γεγονότων, είναι να αποκτήσουμε ορθή γνώση ως προς το ποιός είναι Αυτός που γεννήθηκε τότε στην Βηθλεέμ και γιατί γεννήθηκε. Σ’ αυτό περικλείεται το όλο μυστήριο της γεννήσεως του Ιησού Χριστού.
«Επεσκέψατο ημάς  εξ  ύψους ο Σωτήρ ημών, ανατολή ανατολών, και οι  εν σκότει και σκιά, εύρομεν την αλήθειαν. Καί γαρ εκ της Παρθένου ετέχθη ο Κύριος».

Καλά Χριστούγεννα

Χρόνια Πολλά!

Με όλη μου την αγάπη εν Χριστω νηπιάσαντι
Ο Επίσκοπός σας
+ Ο ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ