Ο γέροντας Γαβριήλ για το Corpus Christi και την Πανυπεραγιότητα του Κυρίου (Β΄ μέρος)

Loading...


ΕΔΩ ΤΟ Α΄ ΜΕΡΟΣ
(Γαβριήλ Μοναχός-Γέρων στό Ιερό Κουτλουμουσιανό κελλί Οσίου Χριστοδούλου-Καρυές Αγίου Όρους)

Ακολουθεί απομαγνητοφώνηση τής υπαγόρευσης από τόν Γέροντα Γαβριήλ υπέροχων εγκωμίων πρός τό Πρόσωπο τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί Θεού μέ αφορμή τό βλάσφημο θεατρικό έργο CorpusChristi.

Τά παρακάτω καταπληκτικά καί πλήρη ευωδίας Αγίου Πνεύματος εγκώμια πρός τό Πρόσωπο τού Ιησού Χριστού πού πλέκει ο Γέροντας Γαβριήλ, αποτελούν ένα υπερβαλλόντως συγκινητικό «ράπισμα» στούς υβριστές τού Κυρίου!

• Ο Γέρων έδωσε ευλογία νά διαιρεθούν σέ κομμάτια καί νά διαβάζονται καί  ως προσευχές.
• Τό εκπληκτικό όμως είναι, πώς έδωσε ευλογία νά φωτοτυπηθούν καί νά δοθούν στούς συντελεστές τής επαίσχυντης παράστασης Corpus-Christi, γιά νά δούν προφανώς ποιό ανεκφράστως Υπερτέλειον καί Υπεράγαθον Πρόσωπο βλασφημούν καί εμπαίζουν!

Μιλά ο Γέροντας Γαβριήλ:
«Πρέπει νά αγωνιστούμε εναντίον όλων αυτών (εννοεί τούς βλάσφημους τής θεατρικής παράστασης, τούς οργανωτές καί συμμετέχοντες μέ οποιοδήποτε τρόπο στίς gayπαρελάσεις καί κάθε άλλον πού εμπαίζει τά Θεία), μέ όλες μας τίς δυνάμεις…αυτά πού θ’ ακούσετε είναι πανωραία… καί νά θυσιάσουμε ακόμη καί τή ζωή μας. Ως μάρτυρας θά στεφανώσει ο Κύριός μας όλους αυτούς πού αγωνίζονται (εναντίον) όλων αυτών τών αντιχρίστων. Δέν πρέπει νά μένουμε απαθείς καί αδιάφοροι.

Λέει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς:
Τρία είναι τά είδη τής αθεΐας:
Πρώτον, ο άθεος (πού λέει δέν υπάρχει Θεός),
δεύτερον, ο αιρετικός καί
τρίτον, όταν η πίστη κινδυνεύει κι εμείς αδιαφορούμε. Όπως στήν περίπτωση αυτή, διακωμωδείται ο Κύριός μας κι εμείς δεν παίρνουμε μέρος: θά μάς κρίνει μαζί μέ τούς αθέους».

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
Ναζαρηνέ Ιησού, Θεαρχικώτατε τού Θεού Λόγε, Ζών καί Αθάνατε Λόγε τού Θεού καί Πατρός.
Κύριε Ιησού, Βρυθηνοέστατε Ραββί καί Πολυγνωμονέστατε Διδάσκαλε όλων τών αιώνων καί τών εποχών.
Προαιώνιε τού Θεού Λόγε, Παναθωότατο Νήπιον τής Βηθλεέμ, Μόνε Αληθινέ Θεέ καί Μόνε Αληθινέ ομού Άνθρωπε.

Θεοφόρε Άνθρωπε καί Σαρκοφόρε Θεέ, Πρωτότοκε τών νεκρών, Ύπατε καί Άκρε Αρχιερεύ, Θείε Λόγε τού Ζώντος Θεού, Υιέ Θεού καί Υιέ ανθρώπου, Θεάνθρωπε Κύριε Ιησού, Συναΐδιε Λόγε τού Θεού καί Πατρός, Θεέ εκ Θεού καί Όμοιε πάσι τώ γεγεννηκότι, Υιέ τού Θεού Μονογενή, Νήπιον τής Βηθλεέμ, Παναθωότατον καί Πανασπιλώτατον.

Μοναδικέ Θεού καί ανθρώπων Διαλλακτά καί Μεσίτα, Μοναδικέ καί Πανοικουμενικέ Σώτερ καί Λυτρωτά, Μέγιστε καί Μοναδικέ Ειρηνοποιέ καί Ειρηνόδωρε Κύριε Ιησού, Τρισενδοξώτατε, Καταπαλαιστά τού Άδου καί τού θανάτου, Μοναδικέ Νικητά τού θανάτου, όλων τών θανάτων εις όλους τούς κόσμους, Θέανδρε Κύριε Ιησού, Θνητόθνητε Θεέ, Υπέρτατε Κριτά τού ανθρωπίνου γένους παντός, Μοναδικέ καί Αναντικατάστατε.

Σύ μόνος κατά φύσιν η Αυτοάγιος  Αυτοαγιότης καί η Πανακήρατος Πανακηρατότης εί, καί τούτων εις τό απειροπλασίως απειροπλάσιον υπερβαίνεις. Η Μόνη Απόλυτος καί Τελεία καί Μόνη Υπερτελής καί Αυτοτελής υπεραγιότης, Μόνος Άγιος εν απολύτω καί ιδιαζούση εννοία, ο Ών, η πάσα Αρετή καί Τελειότης εις τόν Ύψιστον καί πλέον κατά φαντασίαν πραγματοποιήσιμον βαθμόν. Μονώτατος κατ’ ειδικόν καί εξαιρετικόν όλως τρόπον.

Πανυπεράγιος καί Υπερπάναγνος. Μόνος τήν τής αγιότητος υπερπληρότητα εν Σεαυτώ φέρεις καί τούτον υπερφερόντως υπερφέρεις καί αυτόχρημα αυτή αύτη η Αυτοκάθαρσις τυγχάνεις. Μόνος Πρύτανης τής απορρητοτάτης Αγιότητος καί Μόνος Ταμίας τής αθεσφατοτάτης ακηρατότητος.

Ασυγκρίτως Άγιος καί απαραβλήτως Άμωμος, απαραθέτως Άσπιλος καί απαραλληλίστως Αμόλυντος. Τό απαραβλήτως άμεινον τής αγιότητος υπάρχεις καί τό απαραθέτως μείζον τής ηθικής καθαρότητος τυγχάνεις καί τούτων απείροις μέτροις υπερβάλλεις.

Μόνος ιδιαίτατα καί εις ύψιστον βαθμόν Αγνός καί Σού Μονωτάτου η Ηθική Αρτιότης, χρήμα τι έστι πανθαυμαστότατον καί μεγαλειωδέστατον, μοναδικώς καί κυρίως Άμωμος καί αποκλειστικώς καί υπέρ όντως Άσπιλος.

Μόνος τήν εκ πάντων τών ανθρώπων τής γής Αγιότητα εις τήν πλήρη τελειότητα κατέχεις καί Μονώτατος τού αμαρτάνειν ου γινώσκεις.

Ου κατά μετουσίαν καί μέθεξιν τήν άσπιλον ασπιλότητα κατέχεις, αλλά φύσει καί ουσιωδώς αυτή αύτη η Υπεράσπιλος Υπερασπιλότης υπάρχεις. Μόνος εν Σεαυτώ εγγενώς τούς απειροπλατείς καί απειρομήκεις ωκεανούς τού αθώου περικλείεις καί αυτόχρημα καί Μονώτατος αυτή αύτη Υπεράμωμος Υπεραμωμότης αυτοκαταφύσιν τυγχάνεις.

Ου καταχρηστικώς καί κατά μετοχήν χάριτος Άγιος, ουδέ τοιούτος εν σχετικώ βαθμώ, αλλά πανατρεκώς αμεθέκτως καί ασχέτως Πανυπεράγιος. Πάσης εννοίας ηθικής καθαρότητος αφάτως υπερίδρυσαι. Καί απάσης ιδέας πνευματικής αρτιότητος απερινοήτως υπέρκεισαι.

Μόνος πλήρης πάσης αγιότητος ουσιωδώς υπάρχεις καί Μόνος εκτός καί εκείθεν απάσης τού αγιασμού δεκτικότητος φυσικώς τυγχάνεις. Μόνος υπό τόν ουρανόν, Καθεαυτόν οντολογικώς Άγιος υπάρχεις καί Μόνος ουσιωμένως πάσαν τήν αγιότητα κατέχεις καί Μονώτατος η Μοναδική Αρχή καί Γέννησις πάσης αρετής καί τελειότητος τυγχάνεις.

Μόνος φυσικώς καί κατ’ ουσίαν τό απλήρωτον πλήρωμα τής υπερτάτης ηθικής καθαρότητος εν Σεαυτώ φορείς – κατέχεις καί Μονώτατος τούς Αγίους αγιάζεις. Τού όλως άμωμου αμέτρως επέκεινα καί τώ πάντη ασπίλω απείρως υπερέκεινα. Καί αυτού έτι τού απληρώτου πληρώματος τού ακηράτου απεριλήπτως κατεπέκεινα. Μόνος πανασπίλως Πανάσπιλος καί Μόνος παναμώμως Πανάμωμος καί Μονώτατος πανακηράτως Πανακήρατος. Καί τούτον ανεξιχνιάστοις όροις υπερτέρως Υπέρτερος. Το αμέτρως αγνόν καί τό απείρως άγιον ου κατά λήψιν καί μέθεξιν τήν παρ’ ετέρω τινός φέρεις, αλλ’ οίκοθεν καί ουσιωδώς ταύτα πλουτείς.

Σύ Μόνος κατά φύσιν η Υπερτελής Αγιότης υπάρχεις  καί κατ’ ουσίαν η παντελής Ηθική Αρτιότης τυγχάνεις. Καί ου κατά συμβεβηκός καί εκ δανείου τήν υπερπλήρη υπερπληρότητα τού Ασπίλου εν Σεαυτώ φέρεις. Τίνι παραβολή Σύ εν τή σφαίρα τής αγιότητος παραβληθήση; ή τίνι εξομοιώσει εν τώ πεδίω τής τελειότητος εξομοιωθήση; Ο παντός αμώμου υπερέκεινα καί άπαντος αθώου κατεπέκεινα;

Μόνος οίκοθεν τήν αβυσσοτάτην άβυσσον τού παντελείου πλουτείς: καί Μόνος ουσιωμένως τήν αχανεστάτην θάλασσαν τού Παναμώμου κατέχεις καί Μονώτατος αναγκαίως Αυτός ούτος ο Απειρότατος Βυθός τού υπερασπίλου υπάρχεις. Σοί καί μόνω τό τής απολύτου αγιότητος αξίωμα φυσικώς ένεστι. Καί Σοί μόνω τό τής τελείας αγνότητος αύχημα ουσιωδώς μέτεστι και Σοί Μονωτάτω τό τής πλήρους ηθικής καθαρότητος Όνομα εγγενώς πρόσεστι. Μόνος εν τή ιδία Σου φύση τό αμέτρως Άχραντον φορείς και Μόνος εν τή οικεία Σου ουσία τό απείρως Άμωμον φέρεις καί Μονώτατος δι’ όλου όλην τήν τής αγνότητος τελειότητα παρά Σεαυτώ κατέχεις. Καί τούτων ανεξερευνήτοις μέτροις υπερφέρεις.

Μόνος αφ’ Εαυτού εί η  Ενσάρκωσις τής αγιότητος καί η Προσωποποίησις τής αγνότητος υπάρχεις καί αυτόχρημα αυτή αύτη η τελειοτάτη ηθική τελειότης τυγχάνεις. Εξ ιδίας φύσεως Μόνος τήν πάντη απερινοήτον αγιότητα έχεις. Καί Μόνος αφ’ Εαυτού η απαντάπασι Ηθική Καθαρότης υπάρχεις καί τοίς δεκτικοίς αγιότητος αγιάζειν ιδιαίτατον προσόν Σου Μονωτάτου εστί.

Πάντα τά υπερφυή καί υπερθαύμαστα προσόντα Σου ως τό υπεράγιον καί πανάσπιλον, τό υπεράμωμον καί πανυπέραγνον φύσει κατέχεις. Καί εις απείρως άπειρον μέτρον Ουσιωμένος ταύτα εν Σεαυτώ φέρεις καί ουδέν εξ’ όσων έχεις εξ ετέρου τινός πλουτείς.

Τά υπεροχώτερα πνεύματα τής ανθρωπότητος, οι ορθολογισταί όλων τών αιώνων καί εποχών, οι αρνητικοί κριτικοί  καί αυτοί ακόμη οι πολέμιοι τού Ιησού πού αρνήθηκαν τή Θεότητά Του, παραδέχθηκαν καί ύμνησαν τήν όλως εξαίρετον περικαλλή, μοναδική, ανεπανάληπτον καί ασύγκριτον ηθικήν ωραιότητα τού Ιησού.

Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα από τίς ρήσεις τους γιά τήν ηθική φυσιογνωμία τού Ιησού:

Ο Ιησούς είναι ηθικός χαρακτήρ εξαίρετος, αφθάστου περιοπής, ο Τελειότερος απ’ όσους ποτέ είδαν οι άνθρωποι. Παρουσιάζει τό σπάνιον φαινόμενον ηθικού βίου, υπερβαίνοντος πάσαν εκτίμησιν. Είναι η Υψίστη Ηθική Φυσιογνωμία όλων τών αιώνων καί τών εποχών. Η Αγιοτέρα Μορφή τής ανθρωπίνης ιστορίας, Μοναδική καί άνευ ίσου τινός. Πάντη απηλλαγμένη καί αυτών έτι τών ελλείψεων καί σμικροτάτων ηθικών κηλίδων. Απολύτως Άγιος καί τελείως Αναμάρτητος. Ουδέν τό επίψογον καί ηθικώς επίμεμπτον, κάν τό ελαχιστότατον ευρίσκεται εν τή Ηθική Μορφή τού Ιησού.

Ο Τελειότερος καί ηθικώς Υπεροχώτερος μεταξύ τών Αγίων όλων τών αιώνων καί τών εποχών? η αγιότης τού Ιησού, τελεία, απόλυτος, ασύγκριτος καί ασυναγώνιστος, άνευ παραλληλισμών καί εκείθεν παραθέσεων: ελλείπουσιν εξ αυτής παντελώς καί αι ελαχιστόταται ηθικαί κηλίδαι.

Καθ’ όλον τόν βίο τού Ιησού, εξαστράπτει εξαισίως τό υπέροχον κάλλος τής Ηθικής Μορφής Αυτού, καθ’ υπερβολήν Αγνός καί ανεκφράστως Άσπιλος καί εις τό ακρότατον άκρον Άμωμος.

Η ηθική τελειότης τού Ιησού υπερβαίνει αφαντάστως πάσαν περιγραφήν καί υπερβάλλει αμεθύτως πάσαν κατάληψιν καί εκφεύγει παντελώς πάσαν παράστασιν. Έχει η Ηθική Φυσιογνωμία τού Ιησού έκπαγλον λαμπρότητα καί ουρανίαν ωραιότητα, ασύγκριτον καί απαραλλήλιστον – απαράθετον. Πάσαι αι αρεταί εν τή Ηθική Φυσιογνωμία τού Ιησού εις τήν κορυφήν τήν υψίστην υπέρ τήν οποίαν είναι αδύνατον νά υψωθή άλλος τις.

Ο Ναζαρηνός Ιησούς είναι τό Παντέλειον Πρότυπον τής ηθικής όλων τών λαών, πασών τών ομολογιών, πασών τών εποχών, πάντων τών βαθμών τού πολιτισμού καί όλων τών πνευματικών κατευθύνσεων? απεδείχθη τό ιδανικόν τής Ενσαρκωμένης Δικαιοσύνης καί Αρετής, τό Ύψιστον Ηθικόν  Πρότυπον, παρά τώ Οποίω ουδεμία διακρίνεται σκιά καί ουδεμία συναντάται κηλίς. Είναι η Ενσάρκωσις τής Ηθικής Τελειότητος, η Άσπιλος καί Αγνή καί Αμώμητος Ενσωμάτωσις τού ιδανικού τής Ηθικής. Άγιος εν απολύτω καί υπερθετικώ βαθμώ, υπό ιδιάζουσαν καί αποκλειστικήν όλως έννοιαν καί Είς καί Μόνος όντως καί παναληθώς Αγνός, ο Ιησούς είναι Φυσιογνωμία Υπεράνθρωπος, Μοναδική καί Ανεπανάληπτος, Καταπληκτική καί Πανθαύμαστος εν τή ροή τών αιώνων, εν τή σφαίρα τής ηθικής.

Ολόκληρος η επίγειος ζωή τού Ιησού, είναι θαύμα ηθικόν πρώτης τάξεως, τού οποίου όχι μόνον όμοιον, αλλ’ ουδ’ ανάλογον πώς καί πόρρωθεν πρός αυτό προσεγγίζον, δέν δύναται νά οριστεί άλλο εν τή ιστορία τής ανθρωπότητος. Ηθική Μορφή αφράστου κάλλους καί ασυγκρίτου ωραιότητος, πρός τήν οποίαν ουδέν δύναται νά εξισωθεί? Άγιος όσον ουδείς άλλος τών πρό καί τών μετ’ Αυτόν, οίτινες έζησαν ποτέ ανά πάν τό πρόσωπον τής γής.

Εις τάς δέλτους τής πανανθρωπίνης ιστορίας, Αγιοτέρα Ηθική Μορφή, Αρτιοτέρα, Εκλαμπροτέρα, Εκπαγλοτέρα, Περικαλλεστέρα, Αριπρεπεστέρα, από τήν Μορφήν τού Ιησού δέν καταγράφεται. Ο Μόνος υπό τόν ουρανόν Βιώσας, τελείως Αναμάρτητος καί τελείως Άγιος καί απαντάπασι Απηλλαγμένος παντός μολυσμού καί πάσης κηλίδος.

Η αναμαρτησία τού Ιησού άσχετος καί απόλυτος, αποτελεί γεγονός μοναδικόν καί ανεπανάληπτον καί άνευ άλλου τινός ομοίου εν τή πανανθρωπίνη ιστορία. Ουδεμία ποτέ ενοχή εβάρυνε τήν ψυχήν τού Ιησού καί ουδεμία κηλίς εμόλυνε τήν ηθικήν λευκότητα καί ωραιότητα Αυτού, κάν η σμικροτάτη.

Μόνος ο Ναζαρηνός Ιησούς εν μέσω τών αναριθμήτων ανθρωπίνων γενεών, τών υπό τών ουρανών, διεκδικεί τήν φοβεράν ονομασίαν τού Αναμάρτητου. Ο Ναζαρηνός Ιησούς είναι τό Φώς τό άνευ σκιάς, η Αλήθεια η άνευ πλάνης, η Αγιότης η άνευ μώμου τινός, η Καθαρότης η άνευ κηλίδος, Κεκοσμημένος δι’ όλως, εξαιρέτου και εκτάκτου ηθικής υπεροχής.

Ο Ιδεώδης καί Απαράμιλλος Άνθρωπος τού Οποίου ίσος δέν θά ευρεθή. Η ηθική ωραιότης τού Ιησού πάντη ασύγκριτος καί απαντάπασι απαράθετος πρός οιονδήποτε άλλον, όστις έζησε ποτέ επί τού πλανήτου ημών.

[Είπε ο] Μέγας Ναπολέων: ”Ο Ιησούς ουδέποτε συνέγραψε βιβλία κι όμως τά βιβλία πού γράφτηκαν γι’ Αυτόν δέν τά χωρούν όλες οι βιβλιοθήκες τού κόσμου. Ο Ιησούς ουδέποτε άνοιξε σχολείο κι όμως όλα τά σχολεία μαζί, δέ μπορούν νά καυχηθούν καί νά πούν ότι έχουν περισσότερους μαθητές απ’ Αυτόν. Ο Ιησούς ουδέποτε άσκησε τό επάγγελμα τού ιατρού κι όμως Αυτός γιάτρεψε περισσότερες καρδιές απ’ όσα σώματα γιάτρεψαν όλοι οι γιατροί μαζί. Ο Ιησούς ουδέποτε οδήγησε στρατούς κι όμως κανένας στρατηλάτης στόν κόσμο δέ μπορεί νά καυχηθεί ότι έχει περισσότερους εθελοντές απ’ Αυτόν. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Καίσαρ, ο Αννίβας κατέκτησαν τόν κόσμο, φίλους όμως δέν είχαν. Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Καίσαρ, ο Καρλομάγνος κι εγώ ιδρύσαμε Αυτοκρατορίες. Πού; Πάνω στή βία. Ο Χριστός ίδρυσε τήν Αυτοκρατορία Του πάνω στήν αγάπη”».

Ευχαριστούμε θερμά τόν πολυσέβαστό μας Γέροντα Γαβριήλ Αγιορείτη γιά τήν συνέντευξη πού μάς παρεχώρησε καί τούς κόπους πού κατέβαλλε γιά τήν σύνταξη όλων τών ανωτέρω. Τόν παρακαλούμε νά εύχεται γιά τήν σωτηρία όλων μας.

Ιερομόναχος Σάββας Αγιορείτης καί πνευματικά παιδιά.