Κυθήρων Σεραφείμ: Με τις χριστιανικές αρετές θα αντιμετωπίσουμε την κρίση

Loading...


Με καθαρή συνείδηση πρέπει να εορτάσουμε τον ερχομό του νέου έτους αναφέρει σε πρωτοχρονιάτικη εγκύκλιό του ο Μητροπολίτης Κυθήρων, Σεραφείμ. Επίσης επισημαίνει πως με τις υψηλές χριστιανικές αρετές θα αντιμετωπίσουμε την κρίση και την οικονομική και την ηθική.
Ολόκληρη η εγκύκλιος αναφέρει: 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(υπ΄αριθ. 100/2012)
        «Εορτήν συνειδός ποιεί καθαρόν˙ ουχ ημερών και χρόνων περίοδος» (Αγίου Ιωάννου Χρυστοστόμου, Ε.Π.Ε.36,328)

Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,

Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου εν Κυρίω αγαπητά˙ Ευλογημένος, ειρηνικός και καρποφόρος ο νέος σωτήριος χρόνος της αγαθότητος του Θεού.
Η Χάρις του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, του σαρκί νηπιάσαντος Κυρίου και Θεού μας, το άπειρο θείον έλεος και η απέραντη μακροθυμία Του, ωδήγησε διά μίαν ακόμη φορά τα βήματά μας εις το νέον έτος, εις το σωτήριον έτος 2013 μ.Χ. Εορτάζομεν την είσοδόν μας εις το νέον ενιαυτόν της Χρηστότητος του Κυρίου μας. Αλλά, κατά τον Χρυσορρήμονα άγιον Πατέρα της Εκκλησίας μας, «τον χρυσούν την γλώτταν και την καρδίαν» Ιωάννην τον Χρυσόστομον, την εορτήν την κάμνει η καθαρή συνείδησις και όχι μια νέα χρονική περίοδος.
Όταν με την Χάριν του Θείου Λυτρωτού μας εορτάζωμε με καθαρή συνείδησι ότι πορευόμεθα κατά τας θείας εντολάς και εφαρμόζουμε «το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον» θέλημα του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού, τότε εορτάζουμε αληθινά και τότε έχουν το σωστό νόημά τους οι εορτές. Καί στην περίπτωσι αυτή είναι άγιες και θεοφιλείς οι εορτές μας.
Το νόημα των εορτών είναι η ευλαβική προσέγγισις των εορταζομένων γεγονότων, η κοινωνία και μέθεξις της πνευματικής χαράς και αγαλλιάσεως που χαρίζουν στη ζωή μας αυτά τα σωτήρια συμβάντα και η λήψις πνευματικών μηνυμάτων εις την αγωνιστικήν κατά Θεόν πνευματική μας πορεία.
Διά να εορτάσωμε θεάρεστα την Πρωτοχρονιά, την αρχή του νέου έτους, θα πρέπει η συνείδησίς μας, η χριστιανική μας συνείδησις να συμμαρτυρή διά την επίτευξι και πραγμάτωσι καλών έργων, έργων πίστεως, αρετής και ευσεβείας, έργων αγάπης και φιλανθρωπίας, κατά τον περασμένο χρόνο. Ή τουλάχιστον να επιμαρτυρή καλή πρόθεσι και προαίρεσι, αγωνιστική διάθεσι, και ακόμη σκέψεις και επιθυμίες θεάρεστες και στόχους και οραματισμούς υψηλούς, έστω και αν ακόμη δεν έγιναν πραγματικότης.
Με τον τρόπο αυτό, όταν πορευόμεθα «τοις όπισθεν επιλανθανόμενοι και τοις έμπροσθεν επεκτεινόμενοι», και επικαλούμεθα  το θείον έλεος και την ευσπλαγχνίαν Του διά την χριστιανικήν μας πορεία και την συν Θεώ κατάληψι των πνευματικών υψωμάτων, θα εορτάζωμε αληθινά και θεοφώτιστα και θα έχωμε την ευλογία και χαρίτωσι από τον θεοφίλητο αυτό εορτασμό.
Γι᾽ αυτό και ο θεσπέσιος άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ετόνιζε εμφαντικά λέγων˙ «ου τούτο ζητώ χρόνου πλήθος, αλλά ψυχής διόρθωσιν» (Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου Ε.Π.Ε. 19,398). Δηλαδή, δεν ζητάω αυτό, που συνήθως λέμε, το «χρόνια πολλά, αλλά ζητάω της ψυχής μου την διόρθωσι.
Αγαπητοί μου Αδελφοί,
Ο Χριστιανός ποιητής εύχεται και επισημαίνει ότι :
«Τού χρόνου μας αρχή καλή,
και ο Χριστός μας προσκαλεί,
την κακία ν’ αρνηθώμεν,
μ’ αρετάς να στολισθώμεν.
Να ζώμεν βίον τέλειον,
κατά το Ευαγγέλιον,
με αγάπη με ειρήνη,
και με την δικαιοσύνη».
Με αυτόν τον τρόπον νοηματοδοτείται ορθά η Πρωτοχρονιά και η είσοδός μας εις το νέον σωτήριον έτος. Είναι αφ’ ενός μεν αφετηρία αγώνων διά την απάρνησι της κακίας και τον στολισμόν μας με χριστιανικές αρετές. Καί αφ’ ετέρου μία αποφασιστική υπόσχεσις αποδοχής άνευ επιφυλάξεων και ενδοιασμών της τελείας ζωής του Ιερού Ευαγγελίου και η σωτήρια όδευσις της παρούσης ζωής  με τις υψηλές χριστιανικές αρετές˙ «με αγάπη, με ειρήνη και με την δικαιοσύνη».
Με αυτές τις θεάρεστες προδιαγραφές και τα θεοδίδακτα εφόδια θα αντιμετωπίσωμε ψύχραιμα και νηφάλια την παντοειδή κρίσι, την ηθική και πνευματική, κυρίως, και, παράλληλα, την οικονομική, που καταπονούν τον περισσότερο κόσμο και το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητος.
Ο Προφητάναξ Δαυίδ, εάν ήταν σήμερα σωματικά παρών ανάμεσά μας θα βροντοφωνούσε : «Μεθ᾽ ημών ο Θεός, γνώτε έθνη και ηττάσθε, ότι μεθ’ ημών ο Θεός. Επακούσατε έως εσχάτου της γης˙ ισχυκότες ηττάσθε˙ εάν γαρ πάλιν ισχύσητε και πάλιν ηττηθήσεσθε, ότι μεθ’ ημών ο Θεός».
Αυτή την ευεργετική παρουσία του Θεού ανάμεσα εις τους ανθρώπους, την εύχομαι πατρικά και ολόψυχα εις όλους σας˙ σε όλα τα πνευματικά μου παιδιά, τα εγγύς και τα μακράν, στους ακοίμητους φρουρούς των νήσων μας Κυθήρων και Αντικυθήρων, τους αγαπημένους μας ναυτικούς και τους προσφιλείς ομογενείς αδελφούς μας του εξωτερικού, τους όπου γης ευρισκομένους και εργαζομένους.
Ευχόμενος, όθεν, εις όλους σας, πλουσίαν την θεία ευλογία και χαρίτωσι κατά το νέο σωτήριο έτος και μαζί με αυτές : την αληθινή χαρά, την ειρήνη, το θείο φως και την τρισμέγιστη αρετή της αγάπης, διατελώ

Με εγκάρδιες πατρικές ευχές και ευλογίες

Ο Μητροπολίτης
†Ο Κυθήρων Σεραφείμ