Επιστολή Κονίτσης Ανδρέα στον πρωθυπουργό για την αργία της Κυριακής

Loading...


Επιστολή απέστειλε προ λίγων ημερών ο Μητροπολίτης Κονίτσης Ανδρέας προς τον Πρωθυπουργό Α. Σαμαρά, για την κατάργηση της Κυριακής αργίας και σε αυτήν αναρωτιέται μεταξύ άλλων μήπως το νομοθέτημα αυτό είναι είναι «έμπνευσις αλλοθρήσκων και αλλογενών κύκλων διά την απεμπόλησιν των ιερών και των οσίων του Γένους μας».

Αναλυτικότερα γράφει: 

Εξοχώτατε κύριε Πρωθυπουργέ,   

            Σας γράφω το παρόν με πολύν πόνον και μεγάλην αγωνίαν, εξ  αιτίας της προωθήσεως του νομοσχεδίου διά την κατάργησιν της Κυριακής αργίας της Ελληνικής Αγοράς. 
Αδυνατώ δε να κατανοήσω την κατεπείγουσαν διαδικασίαν προωθήσεως του εν λόγω νομοσχεδίου. Διότι υπάρχει βάσιμος ο φόβος να κλείσουν όσα από τα μικρά καταστήματα αντέχουν ακόμη εις την λαίλαπα της πρωτοφανούς εξαθλιώσεως της Πατρίδος μας. Ήδη, φθάνουν εις ημάς δραματικαί εκκλήσεις μικροεμπόρων, οι οποίοι κατ’ ουδένα λόγον θέλουν να παραδοθούν τα καταστήματά των εις τους «μεγαλοκαρχαρίας» των πολυεθνικών εταιριών.

            Υπάρχει, όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, και ένας άλλος ισχυρότερος φόβος. Καί αυτός είναι να παύση πλέον η Κυριακή να είναι αφιερωμένη εις την λατρείαν του Θεού, εφ’ όσον τα καταστήματα θα λειτουργούν την ημέραν του Κυρίου. Διερωτώμεθα, και βασίμως μάλιστα, μήπως το ανωτέρω προωθούμενον νομοθέτημα είναι έμπνευσις αλλοθρήσκων και αλλογενών κύκλων διά την απεμπόλησιν των ιερών και των οσίων του Γένους μας ; Το λέγομεν αυτό ενθυμούμενοι την μανίαν του εβραικού λόμπυ των Η.Π.Αμερικής, το οποίον προ ετών έστειλεν αντιπροσωπείαν του εις την Ελλάδα, προκειμένου να απαλειφθή από τα νέα δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων η ιδιότης του Ορθοδόξου Χριστιανού. Καί παρά τας εντόνους διαμαρτυρίας του τότε αοιδίμου αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και της Ιεράς Συνόδου (ήμην τότε συνοδικός), η τότε Κυβέρνησις  έσπευσεν – άγνωστον διατί – να συμμορφωθή προς την θρασυτάτην εκείνην απαίτησιν του διεθνούς σιωνισμού. Τα δείγματα γραφής προς τοιαύτας σκέψεις οδηγούν. Θα είναι δε εξόχως οδυνηρόν η Ελλάς με το υπερήφανον «ΟΧΙ» της εις τον Φασισμόν και τον Ναζισμόν, να υποκύπτη τώρα εις κύκλους απεργαζομένους τον αφανισμόν της.

Ποιούμεθα, όθεν, θερμοτάτην έκκλησιν προς υμάς, κύριε Πρωθυπουργέ, όπως αποσύρετε αμελητί το ανωτέρω σχέδιον νόμου, ώστε η Πατρίδα μας να είναι μεν πτωχή, αλλά να κρατή την εθνικήν της αξιοπρέπειαν και την Ορθόδοξον Χριστιανικήν Πίστιν της, η οποία – καθώς λέγει ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος – την έχει καταξιώσει μεταξύ των ελευθέρων λαών.

            Ευελπιστών ότι το δίκαιον τούτο αίτημά μου, όπερ είναι και αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού, θα γίνη παρ’ υμών ευμενώς δεκτόν, ευχόμενος δε υμίν παρά Κυρίου «τα κρείττονα και εχόμενα σωτηρίας»,    

Διατελώ
Διάπυρος προς Χριστόν ευχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ο Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ