«Εξάψαλμος» του Μαρωνείας Παντελεήμων προς γονείς που θέλουν απαλλαγή των παιδιών απο τα Θρησκευτικά

Loading...


«Nα γνωρίζουν οι ελαφρά τη καρδία προσερχόμενοι γονείς, όταν προβαίνουν σε τοιαύτην δήλωσιν, ότι αρνούνται την πίστιν των», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμονας σε επιστολή του προς τον Δ/ντη Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Ροδόπης για το μάθημα των Θρησκευτικών και την απαλλαγή των μαθητών από αυτό.

Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: 

Π ρ ο ς
Τον Αξιότιμον
κ. Θεόδωρον  Μούχτση,

Διευθυντήν Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως Ν. Ροδόπης

Ε ν τ α υ θ α.

Αγαπητέ μου κ. Διευθυντά,

Με αφορμήν την έκδοσιν και αποστολήν υπό του Εξοχωτάτου κ. Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων νεοτέρας Εγκυκλίου, συμφώνως προς την οποίαν διευκρινίζεται ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι και παραμένει υποχρεωτικό, θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί Σας, προκειμένου να Σας καταθέσω την αγωνίαν και τον προβληματισμόν μου, σχετικώς με τον τρόπον απαλλαγής των μαθητών από τα θρησκευτικά.

          Θεωρώ σκόπιμο, λίγο πριν την επισήμανσίν μου αυτήν, να Σας υπενθυμίσω, ως καλώς γνωρίζετε, ότι η φιλτάτη Πατρίδα μας, η Ελλάς των Αγίων της Πίστεως και των Ηρώων του Έθνους, είναι συνυφασμένη με την πίστιν στον ένα και αληθινό Θεόν, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν.

          Εις το Σύνταγμα της Πατρίδος μας αναφέρεται ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό, αφού στην αρχή του γίνεται επίκλησις εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, επισημαίνεται δε ότι απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξιν της εθνικής και θρησκευτικής συνειδήσεως και την διάπλασίν τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες ( άρθρο 16, παράγραφος 2).

Το Πανεπιστήμιον Αθηνών, που ιδρύθηκε την 3ην Μαίου 1837 και ονομάσθη προς τιμήν του ιδρυτή του Οθώνειον, συναποτέλεσαν οι Σχολές: Θεολογίας, Νομικής, Ιατρικής και Τεχνών. Ως εκ τούτου, διεφάνη από της συστάσεως του Κράτους η ωφέλεια και η σκοπιμότης ενός μαθήματος, που δεν είναι μία απλή επιστήμη, αλλά ως έχει χαρακτηρισθεί και είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών.

          Με αυτές τις εισαγωγικές σκέψεις και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ιστορίαν του Έθνους μας, κατά την κρατούσαν παράδοσιν εις το πρόγραμμα των διδασκομένων μαθημάτων, θεωρούμεν ότι ως συνεχιστές αυτού του φορτίου των μαρτύρων και των γενναίων, που έπεσαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος, έχομεν χρέος να υπεραμυνθώμεν αυτών των δικαίων και να τα παραδώσωμεν εις τους επιγενομένους, καθώς τα παρελάβομεν.

          Αναφορικώς με το θέμα της απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, αυτή ίσχυε μέχρι σήμερα διά τους ελαχίστους αριθμητικά μαθητές, που λόγοι θρησκευτικής συνειδήσεως του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και κατ’ επέκτασιν των ιδίων, δεν επέτρεπαν την παρακολούθησίν του.

          Ως Επίσκοπος και πνευματικός πατέρας των χριστιανών της ευαίσθητης αυτής περιοχής, εκφράζων δε την αγωνίαν και τον προβληματισμόν του ιερού Κλήρου, αλλά και γονέων, θεωρώ ότι η σε ορισμένα σχολεία αθρόα προσέλευσις γονέων, που σπεύδουν να ακολουθήσουν την διαδικασίαν απαλλαγής για τα παιδιά τους, θα πρέπη αφ’ ενός μεν να τηρείται απαρεγκλίτως το γράμμα του Νόμου, αφ’ ετέρου δε να γνωρίζουν οι ελαφρά τη καρδία προσερχόμενοι γονείς, όταν προβαίνουν σε τοιαύτην δήλωσιν, ότι αρνούνται την πίστιν των, καθώς και ότι μία τέτοια ενέργεια θα επιφέρη πνευματικές συνέπειες.

          Είναι αδιανόητο οι γονείς, εις τους οποίους ο Θεός έδωσε και παραχώρησε το προνόμιον της πατρότητος, προκειμένου να ‘’ελαφρύνουν ’’ το πρόγραμμα των παιδιών τους, να απευθύνωνται στις Διευθύνσεις των Σχολείων θεωρώντας ότι κάμουν καλό στα παιδιά τους, αντί να τα ωφελούν, τα  καταδικάζουν σε μία ζωή, χωρίς τον αληθινό Θεό, την πηγή της γνώσεως, της ελπίδος και παντός αγαθού.

          Γνωρίζοντας την ευαισθησίαν και την αγάπην Σας  προς τους νέους, παρακαλώ, όπως επιστήσητε την προσοχήν εις τους Διευθυντάς των Σχολείων και τους Θεολόγους Καθηγητές της αρμοδιότητός Σας, κοινοποιώντας τους την παρούσα, επισημαίνοντας συγχρόνως ότι το μάθημα των θρησκευτικών παραμένει υποχρεωτικό, καθώς και  ότι οι γονείς που από σκοπιμότητα και όχι από λόγους συνειδήσεως αρνούνται την παρακολούθησιν αυτού του μαθήματος εις τα παιδιά τους, τα εμποδίζουν από την ολοκλήρωσίν των ως προσωπικοτήτων με αρνητικές επιπτώσεις τοιαύτης στερήσεως, οι οποίες θα διαφανούν εις την μετέπειτα ζωήν τους, με ακαθόριστες συνέπειες διά τους ιδίους και το ευρύτερο περιβάλλον τους.

          Βέβαιος ων διά την πρόθυμον συνεργασίαν και  συμπαράστασίν Σας  εις αυτό το καίριον θέμα διά την νεολαίαν της Πατρίδος μας, επικαλούμενος δε την εξ Ύψους δύναμιν και ενίσχυσιν εις το ευθυνοφόρο λειτούργημά Σας, διατελώ

Μετ’ ευχών και τιμής πάσης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ