Νέα παρέμβαση του Κυθήρων Σεραφείμ για τις μαθήτριες στη Ριζάρειο

Loading...


Επανέρχεται ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ για το θέμα των γυναικών στη Ριζάρειο Σχολή. Χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα σε επιστολη΄του προς τη διεύθυνση της Σχολής και μιλά για ανοσιούργημα! 

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Τ.Κ. 801 00 Κ Υ Θ Η Ρ Α
ΤΗΛ.:2736031202 & 2736038359
FAX :2736031202

Εν Κυθήροις τη 22α Μαίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 432

Προς
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Βασ. Σοφίας 51
106 76 Αθήνας

Ελήφθησαν τα υπ΄αριθ.πρωτ.429/161/7-5-2014 και 431/167/7-5-2014 έγγραφά σας, αφορώντα εις την εισαγωγήν μαθητών και μαθητριών (!) εις την γεραράν Ριζάρειον Εκκλησιαστικήν Σχολήν, και λυπούμαι πολύ, διότι διά λόγους συνειδήσεως, έπειτα από την ηθελημένην και εσκεμμένην περιφρόνησιν και καταπάτησιν της Σεπτής Ριζαρείου Διαθήκης, αφού ηλλοιώσατε την βούλησιν του αοιδίμου Ιδρυτού και Κτήτορος Γεωργίου Ριζάρη, ορίσαντος ότι : «εις την Σχολήν ταύτην θα εισέρχωνται όσοι θα ενδυθώσι το της Ιερωσύνης ένδυμα» δεν δύναμαι να συμπράξω εις την υλοποίησιν των ανιέρων αποφάσεων σας. Εις την υπ΄αριθ.474/19-06-2013 απάντησίν μου εις τα περυσινά έγγραφά σας θα ανεύρητε αναλυτικώς τους αντιρρητικούς λόγους μου .
Η Εκκλησία και η Ιστορία θα κρίνη ανελεήτως το διαπραχθέν ανοσιούργημα και δεινόν ασέβημα του Διοικητικού σας Συμβουλίου.
Ο Μητροπολίτης
†Ο Κυθήρων Σεραφείμ Ετικέτες