Με ποίαν λογικήν το ΣτΕ έδωσε «πράσινον φως» εις την ανέγερσιν του τεμένους εις τον Βοτανικόν

Loading...


Του Γιώργου Ζερβού 

Το Συμβούλιον Επικρατείας έδωσε την 1ην Ιουλίου το «πράσινον φως» διά την ανέγερσιν του Μουσουλμανικού Τεμένους εις τον Βοτανικόν και ενέκρινε την χρηματοδότησιν της ανεγέρσεώς του υπό του Κράτους. Εις το σκεπτικόν της αποφάσεως τονίζεται ότι το Τέμενος θα εξυπηρετήση τας θρησκευτικάς ανάγκας των Μουσουλμάνων της Αττικής. Το κριτήριον ότι το Τέμενος θα γίνη ελάχιστα «μέτρα» από την Ομόνοιαν και τον σταθμόν του μετρό αλλά και του υπό ανέγερσιν γηπέδου του Παναθηναικού, αυτό δεν έχει ουδεμίαν σημασίαν διά το Συμβούλιον Επικρατείας.

Τι θα γίνη διά παράδειγμα, όταν γίνη και το γήπεδον του Παναθηναικού και από την μίαν πλευράν έχομεν μαινομένους φιλάθλους (χούλιγκανς) και από την άλλην Μουσουλμάνους, οι οποίοι θα μεταβαίνουν εις το Τέμενος ή θα ευρίσκωνται εντός αυτού και θα προσεύχωνται; Το γεγονός ότι αι διαφορετικαί θρησκευτικαί ομάδες των Μουσουλμάνων (Σουνίτες, Σιίτες κ.λπ.) θα αρχίσουν να πολεμούν η μία ομάς την άλλην (κάτι που συμβαίνει εις την Αίγυπτον, την Λιβύην, την Συρίαν, την Τουρκίαν κ.λπ.) δεν προβληματίζει το Συμβούλιον της Επικρατείας;

Το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος ζητεί επαναδιαπραγμάτευσιν διά την ανέγερσίν του, διότι έχει πλέον επιφυλάξεις, μετά τα αιματηρά γεγονότα εις την Μέσην Ανατολήν, τας διώξεις Χριστιανών, τας απαγωγάς, φυλακίσεις και σφαγάς Χριστιανών εις το Σουδάν, την Συρίαν και εις άλλας χώρας, εις τας οποίας επικρατούν οι σκληροί Ισλαμισταί, δεν έχει ουδεμίαν αξίαν διά το Συμβούλιον της Επικρατείας; Κατά τας προσφάτους δημοτικάς εκλογάς είχομεν μεγάλας αντιπαραθέσεις διά την ανέγερσιν του Τεμένους. Η θέσις του υποψηφίου δημάρχου κ. Νικήτα Κακλαμάνη (πρώην υπουργός και διαγραφείς προσφάτως από την Ν.Δ.) προέτεινε να ανεγερθή το Τέμενος εις το Σχιστόν, εις το οποίον είχεν υποδειχθή να γίνη και Μουσουλμανικόν Νεκροταφείον. Διατί το Συμβούλιον Επικρατείας ηγνόησεν αυτήν την πρότασιν;

Η διαπίστωσις του Συμβουλίου Επικρατείας ότι πρέπει να ανεγερθή Τέμενος, διά να προσεύχωνται οι Μουσουλμάνοι της Αττικής, είναι εν μέρει σωστή. Διότι πράγματι χρειάζεται ένας συγκεκριμένος χώρος, διά να προσεύχωνται. Αλλά διατί ο χώρος αυτός να είναι Τέμενος και όχι ένα απλό Τζαμί; Οι δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας δεν γνωρίζουν ότι το Τέμενος παραπέμπει εις άλλους συμβολισμούς, παραγνωρίζουν το γεγονός ότι το Τέμενος είναι ταυτοχρόνως οργανωμένος πολιτιστικός χώρος του Ισλάμ, ο οποίος έχει εκτός από την οργανωμένην βιβλιοθήκην, ξενώνας φιλοξενίας εις τους οποίους πολλάκις γίνεται μύησις εις την ανορθόδοξον πολεμικήν τέχνην της τρομοκρατίας; Εις μίαν εποχήν κατά την οποίαν το Ισλάμ σφάζει το Ισλάμ και το Ισλάμ καταδιώκει και φυλακίζει και σφάζει Χριστιανούς εις ισλαμικάς χώρας, το Συμβούλιον της Επικρατείας συνεταυτίσθη με τον σκληρόν πυρήνα του Κράτους και έδωσε το πράσινον φως διά την ανέγερσιν του Τεμένους εις τον Βοτανικόν.Ετικέτες