Κυθήρων Σεραφείμ: «Νέος χρόνος, νέες αποφάσεις διά τον πνευματικό και τον βιοτικό αγώνα»

Loading...


Τις θερμές του ευχές προς όλο τον ελληνισμό για το έτος που ξεκινά σε λίγες ώρες και την ευχή να ξεριζωθούν όλα τα πάθη από τις ανθρώπινες καρδιές στέλνει μέσω του Πρωτοχρονιάτικου μηνύματός του ο Μητροπολίτης Κυθήρων κ.Σεραφείμ.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(υπ’ αριθ. 139/2015)

Προς
Τον Ιερόν Κλήρον και
τον Χριστώνυμον Λαόν
της καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
Κυθήρων και Αντικυθήρων

«Μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ων κατ’ ουσίαν, πολυεύσπλαγχνε Κύριε˙ και Νόμον εκπληρών περιτομήν, θελήσει καταδέχει σαρκικήν…»

(Απολυτίκιον εορτής Περιτομής του Κυρίου)

Αγαπητοί μου Αδελφοί και Συλλειτουργοί,
Αδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά.

Ευλογημένο, ειρηνικό, χαριτοφόρο και πλουσιόκαρπο το νέο σωτήριο έτος 2016.

Η αρχή του νέου χρόνου, ως γνωστόν, συμπίπτει με την Δεσποτική εορτή της κατά σάρκα Περιτομής του Χριστού και την ιερή μνήμη του αγίου Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας και του αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Ναζιανζού, πατρός του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος διά την ημετέραν σωτηρίαν κατήλθε εκ των ουρανών και εσαρκώθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αειπαρθένου, εξεπλήρωσε τας διατάξεις του Μωσαικού νόμου. Ήταν εντολή του Θεού εις την Παλαιά Διαθήκη οι Ισραηλίτες να περιτέμνωνται. Η περιτομή της σάρκας των αρσενικών βρεφών ήταν σημείο της Διαθήκης του Θεού. Αυτός, ο οποίος υφίστατο την περιτομή ανήκε εις τον λαόν του Θεού, εις τον λαόν της Διαθήκης, εις τον λαόν που είχε τας υποσχέσεις του Θεού, τας επαγγελίας του Θεού. Ήταν σημείο συμφωνίας μεταξύ του Θεού και των πιστών Ισραηλιτών. Γι΄αυτό δεν εννοείτο να υπάρχη Ισραηλίτης πιστός, ο οποίος να μην έχη δεχθή την περιτομή.

Αυτή, όμως, η περιτομή, η σαρκική περιτομή, ενομοθετήθη από τον Θεόν διά να προετοιμάση τον λαόν και να τον κατευθύνη προς μίαν άλλη περιτομή, που θα ήταν και η αληθινή περιτομή˙ την περιτομή όχι πλέον της σάρκας, αλλά την περιτομή του παλαιού ανθρώπου, την περιτομή των παθών και της αμαρτίας και την ένδυσι με τον νέο εν Χριστώ άνθρωπο της χάριτος. Γι΄αυτό τον λόγο, τόσον ο Απόστολος Παύλος, όσο και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, θεωρούν ότι η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης ήταν το σύμβολο της αληθινής , της πνευματικής περιτομής του Αγίου Βαπτίσματος.

Ο νέος Ισραήλ της Χάριτος, ο Χριστώνυμος λαός της Καινής Διαθήκης, έχει τώρα πάλιν ένα σημείο της Διαθήκης, της Νέας Διαθήκης. Το σημείο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν η περιτομή της σάρκας. Το σημείο της Καινής Διαθήκης είναι το Άγιο Βάπτισμα, η πνευματική εν Χριστώ περιτομή της ψυχής. Εις την Παλαιά Διαθήκη εγίνετο η περιτομή εις τα αρσενικά παιδιά. Εις την μετά Χριστόν εποχήν την ευλογημένην εποχήν της Καινής Διαθήκης, και τα θηλυκού γένους παδιά, όλοι, άνδρες και γυναίκες δέχονται την νέα, πνευματική περιτομή της χάριτος, το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα, και γίνονται μέλη του λαού του Θεού, του Ορθοδόξου Χριστιανικού λαού, και λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα.

Η αληθινή περιτομή, το άγιο Βάπτισμα της Εκκλησίας, είναι το νέο σημείο της χάριτος, το σημείο της Καινής Διαθήκης, η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Γι΄αυτό τον λόγο και ο Χριστιανός με το Άγιο Βάπτισμα λαμβάνει την σφραγίδα της θείας δωρεάς με τον τύπο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Εμείς οι χριστιανοί δεν είμεθα σφραγισμένοι με μία περιτομή σαρκική, αλλά με ένα σφράγισμα πνευματικό και αιώνιο, με μία σφραγίδα παντοτινή και ανεξίτηλη επάνω μας, που δεν χάνεται ούτε και με τον βιολογικό θάνατο, παρά μόνο με την άρνησι της πίστεως και της Ορθοδοξίας ή την πτώσι εις την αθεία ή σε άλλες θρησκείες και αιερέσεις.

Αγαπητοί μου Αδελφοί,

Ο Μέγας Βασίλειος, Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας Καππαδοκίας, του οποίου την ιεράν μνήμην εορτάζουμε σήμερα, αναφέρεται εις την αχειροποίητον πνευματικήν περιτομήν, διά την οποίαν ομιλεί ο Απόστολος Παύλος και η οποία γίνεται με την αποβολή του σαρκίνου σώματος, δηλ. με την περιτομήν του Χριστού και τον συνενταφιασμόν και την συνανάστασιν κατά το ορθόδοξο χριστιανικό βάπτισμα (Κολ.2,11-12). Καί προσθέτει ο ουρανοφάντωρ Άγιος του Χριστού Βασίλειος ότι το χριστιανικό βάπτισμα υποδηλώνει συμβολικά την απόθεσιν των έργων της σαρκός και οιονεί είναι καθάρσιον της ψυχής από τον ρύπον, ο οποίος προέρχεται από το σαρκικό φρόνημα (Λόγος περί του Αγίο Πνεύματος).

Νέος χρόνος, νέες αποφάσεις διά τον πνευματικό, αλλά και διά τον βιοτικό αγώνα. Η περιτομή της κακίας και της παντοειδούς αμαρτίας, η εκρίζωσις της αλαζονείας, του εγωισμού και των ποικιλωνύμων παθών, με την Χάριν και την δύναμιν του Αγίου Πνεύματος, και η αποφασιστική αγωνιστική πνευματική μας πορεία με οδηγό και εμψυχωτή τον Χριστό θα μεταμορφώση πραγματικά την ζωή μας και θα μας μεταγγίση την αληθινή και αυθεντική ζωή του Θείου Λυτρωτού μας Ιησού Χριστού.

Αυτών έχει την αδήριτη ανάγκη η ανθρωπότητα σήμερα και αυτά είναι τα προαπαιτούμενα και όχι απλώς τα ισοδύναμα, αλλά και οι ισχυρές αντίρροπες δυνάμεις του αγαθού κατά του κακού και της ψυχοφθόρου παραβάσεως του Θείου Νόμου.

Από καρδίας εύχομαι εις όλους σας, Κληρικούς, Μοναχούς και Λαικούς, τους εγγύς και τους μακράν διαβιούντας και εργαζομένους Κυθηρίους και Αντικυθηρίους αδελφούς μας, τους ομογενείς του εξωτερικού και τους ξενητεμένους και ναυτιλομένους συμπατριώτας μας, και εις τους συνανθρώπους μας όλου του κόσμου, καλήν υγιείαν αμφιλαφή, πρόοδον εις τα βιοτικά, αλλά και εις τα πνευματικά, καθώς επίσης και επίγνωσιν του Θείου θελήματος και εκπλήρωσιν παντός ευσεβούς και ευγενούς πόθου.

Επί δε τούτοις, ευχόμενος και αύθις ευλογημένη και ειρηνική κατά Θεόν χρονιά, πλούσια σε υλικά και πνευματικά -ουράνια αγαθά, διατελώ,

Με εγκάρδιες πρωτοχρονιάτικες ευχές και αγάπη Χριστού

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΕτικέτες