Καθηγητής Τσελεγγίδης: Απάντηση-κριτική στο Υπόμνημα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας για την Μεγάλη Σύνοδο

Loading...


Ο Καθηγητής Δογματικής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης απέστειλε προς τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος απάντηση-κριτική στο Υπόμνημα του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου για το Κείμενο της Μεγάλης Συνόδου «ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ».

Όπως αναφέρει εισαγωγικά ο Καθηγητής:

 

«Ε­πει­δη ο Σε­βα­σμι­ω­τα­τος Μη­τρο­πο­λι­της Μεσ­ση­νι­ας κ. Χρυ­σο­στο­μος – στο Υ­πο­μνη­μα του, με α­ριθμ. Πρωτ. 183/2016/1-4-16, προς την Ι­ε­ραρ­χι­α της Εκ­κλη­σι­ας της Ελ­λα­δος – με εμ­φα­νι­ζει να συμ­φω­νω μα­ζι του σε συγ­κε­κρι­με­νες εκ­κλη­σι­ο­λο­γι­κες θε­σεις (βλ.σ. 8 του Υ­πο­μνη­μα­τος του), αι­σθα­νο­μαι υ­πο­χρε­ω­με­νος να δι­ευ­κρι­νι­σω με κα­θε σα­φη­νεια και σε­βα­σμο τις ε­π’ αυ­των θε­ο­λο­γι­κες μου θε­σεις. Πα­ραλ­λη­λα, θε­ω­ρω σκο­πι­μο και κυ­ριο να το­πο­θε­τη­θω στο ο­λο Υ­πο­μνη­μα του Σε­βα­σμι­ω­τα­του, για­τι εμ­με­σα –πλην σα­φως– υ­φερ­πει η εν­τυ­πω­ση, ο­τι ει­μαι συμ­φω­νος με ο­σα εκ­θε­τει ο ι­διος στο εν λο­γω Υ­πο­μνη­μα, ενώ στην πραγματικότητα όχι απλώς διαφωνώ, αλλά καταλήγω και σε αντίθετα συμπεράσματα, όπως θα αποδειχθεί από την κριτική, που θα ακολουθήσει».

 

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ετικέτες