Βελγίου Αθηναγόρας: «Το Χριστός Ανέστη μας υπενθυμίζει την ανάγκη αποκαταστάσεως της ειρήνης στον κόσμο»

Loading...


Με αναφορά και στα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου εμπλούτισε το Πασχαλινό του μήνυμα ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας που τονίζει την ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο μας.

Αναλυτικά του μήνυμά του:

Αγαπητοί αδελφοί εν Κυρίω,

Πριν από ολίγας ημέρας με τα Βαΐα των φοινίκων απευθύναμε εις τον Κύριόν μας τον ύμνον: «Ωσαννά ευλογημένος ο ερχόμενος» και εν συνεχεία ακολουθήσαμε τα Άγια Πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού διά την ημετέραν σωτηρίαν. Παρεστάθημεν δίπλα Του εις το Πραιτώριον. Παρακολουθήσαμε την τριπλήν άρνησιν του Πέτρου και την περιφρόνησιν και τον σαρκασμόν απέναντί Του. Είδαμε την προδοσίαν του Ιούδα διά τριάκοντα αργύρια. Ανεβήκαμε εις τον Γολγοθάν και είδαμε τον Σωτήρά μας εσταυρωμένον εις τον Τίμιον Σταυρόν. Εις την συνέχειαν είδαμε την φύσιν, το σύνολον της δημιουργίας να διακηρύσσουν την θεότητά Του και ακούσαμε τον εκατόνταρχον να ομολογή ότι ο Ιησούς Χριστός είναι πραγματικώς ο Υιός του Θεού.

Σήμερα, κατά την μεγάλην και Αγίαν ταύτην ημέραν ακούμε τον λευκοντυμένον Άγγελον, να λέγη: «ουκ έστιν ώδε, ανέστη ο Κύριος». Έκτοτε, η Μητέρα μας Εκκλησία επαναλαμβάνει αυτό το μήνυμα και το διακηρύσσει εις όλους τους ανθρώπους της γης, σοφούς και απλοϊκούς, πλουσίους και πτωχούς, ισχυρούς και αδυνάτους. Και παροτρύνει τον πλούσιο και τον πτωχό, τον πάσχοντα και τον υγιή, να βιώση το βαθύτερο νόημα της αναστάσεως του Κυρίου.

Ο άνθρωπος, ως δημιουργία του Θεού, καλείται να ζήση εις κοινωνίαν με τον Θεόν. Διότι όποιος ζη εν κοινωνία με τον Θεόν, ζη πραγματικά, την πραγματικήν χαράν, την πραγματικήν ευτυχίαν. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε διά να υποφέρη, διά να θλίβεται, διά να πεθάνη. Είναι μία αλήθεια, που αναγγέλεται συνεχώς υπό της Αγίας μας Εκκλησίας. Η αποστολή της Εκκλησίας μας είναι να διακηρύσση την αλήθειαν, ότι ο Χριστός Ανέστη. Δεν φοβάται την επιστήμην ή την τεχνολογίαν, επειδή ο Αναστάς Κύριος φωτίζει και κατευθύνει το ιεραποστολικόν της έργον.

Χριστός Ανέστη! Αυτή η διακήρυξις της Εκκλησίας, μας υπενθυμίζει την ανάγκη αποκαταστάσεως της ειρήνης, της αρμονίας, της εσωτερικής χαράς και της χαράς εις τον κόσμο μέσα εις τον οποίον ζούμε.

+ ο Βελγίου Αθηναγόρας,

Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου