Αγιος Γέροντας Παΐσιος: «Η συγχωρητική Ευχή»

Loading...


Μερικοί πνευματικοί έχουν ένα τυπικό: Όταν δέν επιτρέπεται ό έξομολογούμενος νά κοινωνήση, δέν του διαβάζουν συγχωρητική ευχή.

Υπάρχουν καί άλλοι πού λένε: Είναι ή γραμμή μας νά μή διαβάζουμε πάντοτε συγχωρητική ευχή. Αυτό είναι κάτι σάν προτεσταντικό…
Ήρθε ένα παιδί στό Καλύβι πού είχε μερικές πτώσεις. Πήγε, εξομολογήθηκε, άλλά δέν του διάβασε συγχωρητική ευχή ό πνευματικός.

Τό καημένο, τό έπιασε απελπισία. Γιά νά μή μου διάβαση ευχή ό πνευματικός, άρα δέν μέ συγχωράει καί ό Θεός, σκέφθηκε καί πήγαινε γιά αυτοκτονία. Νά πάς, του λέω, στόν πνευματικό νά σου διάβαση ευχή. Καί άν δέν σου διάβαση αυτός, νά πάς σέ άλλον πνευματικό.

Διαβάστε εδώ:  Άγιος Γέροντας Παΐσιος: «Τι ευλάβεια είχαν παλιά!»

Χωρίς συγχωρητική ευχή θά έχη συνέχεια πτώσεις ό άνθρωπος, γιατί δέν χάνει ό διάβολος τά δικαιώματα.

Πώς νά παλέψη ό άνθρωπος, άφου ό διάβολος έχει ακόμη δικαιώματα; Δέν είναι ελευθερωμένος δέχεται δαιμονικές επιδράσεις.

Ένώ μέ τήν συγχωρητική ευχή κόβονται οί επιδράσεις, γίνεται ανακατάληψη του εδάφους, οπότε ό καημένος βοηθιέται καί μπορεί νά παλέψη, νά άγωνισθη, γιά νά απαλλαγή άπό τά πάθη.tilegrafima.gr