Πρέπει να μπούμε στο πνεύμα των Γραφών

Loading...


Ρώτησα μιά μέρα του έτους 1987 τόν Γέροντα γιά τό μελλο­ντικό παγκόσμιο πόλεμο, εκείνον πού ονομάζεται «Άρμαγγεδών» καί πού τόν αναφέρουν οι Γραφές.

Μέ πατρικό ενδιαφέρον μου ανέφερε διάφορα σχετικά στοι­χεία. Θέλησε, μάλιστα, νά προχωρήσει περισσότερο, αποκαλύ­πτοντας ορισμένες ενδείξεις πού θά μας πιστοποιήσουν ότι πράγματι βρισκόμαστε στήν γενεά του Άρμαγεδώνος. Είπε, λοι­πόν:

«Όταν ακούσετε δτι τά νερά του Ευφράτη τά κόβουν από ψηλά οί Τούρκοι μέ φράγματα, καί τά χρησιμοποιούν γιά αρ­δευτικά εργα, τότε νά ξέρετε δτι ήδη έχουμε μπει στήν ετοιμα­σία του μεγάλου εκείνου πολέμου καί κατ’ αυτόν τόν τρόπο ε­τοιμάζεται ή οδός γιά τίς δύο μυριάδες μυριάδων στρατού των από ανατολών ηλίου, πού αναφέρει ή Αποκάλυψη. Μέσα σ’ ό­λη τήν ετοιμασία είναι καί τούτο:

Πρέπει νά ‘χει στερέψει ό ποταμός Ευφράτης, γιά νά μπορέσει νά περάσει έτσι ό πολυάριθ­μος στρατός. «Αν καί – γελούσε ό Γέροντας σ’ αυτό τό σημείο -διακόσια εκατομμύρια Κινέζοι, δταν φτάσουν εκεί, από ένα κύ­πελλο νερό νά πιουν, πάει, τόν άδειασαν τόν Ευφράτη!

Πληροφορήθηκα ότι ό στρατός της Κίνας αυτή τήν στιγμή είναι διακόσια εκατομμύρια, δηλαδή ό συγκεκριμένος αριθμός, πού γράφει ό «Αγιος Ιωάννης στήν Αποκάλυψη. Μάλιστα οί Κινέζοι κατασκευάζουν κι ένα δρόμο, τόν όποιο αποκαλούν «θαύμα της εποχής»* τό πλάτος του είναι τόσο ώστε νά προχω­ρούν άνετα χίλιοι στρατιώτες παρατεταγμένοι ό ένας δίπλα στόν άλλο. Κι αυτή τήν στιγμή τόν έχουν φτάσει ως τά σύνορα των Ινδιών.
Θέλει, όμως, πολλή προσοχή καί νου φωτισμένο καί καθαρό
, γιά νά μπορούμε νά διακρίνουμε τά σημεία των καιρών, επειδή κατά κάποιο τρόπο γίνονται όλα έτσι, ώστε νά μήν μπορούν νά τά διακρίνουν όσοι δέν φροντίζουν γιά τήν καθαρότητα της καρδιάς τους, μέ αποτέλεσμα νά πλανώνται εύκολα.

Άς υποθέσουμε ότι κάποιος γνωρίζει πώς, γιά νά περάσει ό πολυάριθμος στρατός, πρέπει νά στερέψει ό ποταμός Ευφράτης. Άν, όμως, περιμένει νά γίνει αυτό μέ θαυμαστό τρόπο, δηλαδή, ν’ ανοίξει, άς υποθέσουμε, ξαφνικά μιά σχισμή μεγάλη καί νά εξαφανιστεί όλο τό νερό, τότε ετούτος ό άνθρωπος θά πλανηθεί, γιατί δέν έχει φροντίσει, διά της καθαρότητος της καρδιάς του, νά «μπει στό πνεύμα» τών Γραφών.

Κάτι ανάλογο συνέβη καί μέ τό Τσερνομπίλ: Στήν Αποκάλυψη ό «Αγιος Ιωάννης ό Θεολόγος αναφέρει ότι ειδε αστέρα, ό όποιος έπεσε από τόν ουρανό καί έμόλυνε τά ύδατα καί έπικράνθησαν οί άνθρωποι. Όσοι, όμως, περιμένουν νά πέσει άπό τόν ουρανό κάποιο αστέρι, έχουν πλανηθεί καί δέν πρόκειται ποτέ νά καταλάβουν ότι αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Τσερνομπίλ στά Ρωσικά σημαίνει «Άψινθος» καί βλέπουμε ότι ή ζημιά, πού έχει κάνει εϊναι πολύ μεγάλη καί θά είναι ακόμα μεγαλύτερη, όσο περνά ό καιρός.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΣΚΕΥΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ»