Η ιστορική εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους της Καλύβης του Αγίου Ακακίου

Loading...


Παταπίου μοναχού Καυσσοκαλυβίτου

Ένα από τα ιερά κειμήλια της Καλύβης του Αγίου Ακακίου της Σκήτης Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων είναι η ιστορική φορητή εικόνα, υπό την επιγραφή «Ο Άγιος Χαράλαμπος ο Ταχύς Βοηθός», έργο αγιορειτικού εργαστηρίου, των μέσων του 18ου αι.
Αυτή η μικρή μεν αλλά εφέστιος για την Καλύβη ιερά εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους, οφείλει την ιστόρησή της στο εξής θαυμαστό γεγονός:

Μετά την α­να­κο­μιδή των λει­ψα­νων του ο­σίου Α­κα­κίου στα 1733, τα οποία βρε­θη­καν εκ­πεμ­ποντα αρ­ρητη ευ­ω­δία και εμ­φα­νι­ζοντα πε­ρι­φανή στοι­χεία α­γι­ο­τη­τας κα­τα­ξι­ω­με­νης τόσο στο Α­γιον Ο­ρος όσο και στη Με­γάλη του Χρι­στού Εκ­κλη­σία, ο υποτακτικός του οσίου Ακακίου αλλά και Δικαίος της Σκήτης παπα-Ι­ω­νας Καυσοκαλυβίτης τα­ξι­δεψε στην Κων­σταν­τι­νού­πολη αφενός μεν για να διακονήσει -κατόπιν πρόσκλησης του Πατριαρχείου- ως πνευματικός και αφετέρου για να φροντίσει να βρεί οικονομικούς πόρους, ω­στε να κτι­σθούν τόσο το Κυ­ρι­ακό της σκη­της όσο και ο ναός της Κα­λυ­βης του.

Ε­κείνη ο­μως την ε­ποχή συ­νε­πεσε να ε­χει ε­πι­πε­σει φο­βε­ρος και θα­να­τη­φο­ρος λοι­μος στην Πόλη, ο­δη­γων­τας στο θα­νατο χι­λι­α­δες από τους κα­τοί­κους της. Α­κόμη και ο ι­διος ο παπα-Ι­ω­νας προ­σβλη­θηκε από την ε­πα­ρατη για την ε­ποχή ε­κείνη νόσο. Προ­σευ­χη­θηκε τότε στο γε­ροντά του ο­σιο Α­κα­κιο αλλά και στον α­γιο Χα­ρα­λαμπο, του ο­ποίου τα θαύ­ματα τα σχε­τικά με την πα­νώλη η­ταν πολλά. Τότε του πα­ρου­σι­α­σθηκε σε ο­ραμα ο α­γιος Χα­ρα­λαμ­πος, ο ο­ποίος τον δι­α­βε­βαί­ωσε ότι όχι μόνο ο ι­διος θα θε­ρα­πευ­θεί αλλά και ο πι­στος λαός θα λυ­τρω­θεί από τη φο­βερή αυτή μα­στιγα.

Το θαύμα ε­γινε και το γε­γο­νος ε­γινε γρη­γορα γνω­στο από τον κυ­κλο των πνευ­μα­τι­κων παι­διών, που πε­ρι­ε­βα­λλαν τον παπα-Ι­ωνά, και οι ο­ποίοι ως αυ­το­πτες της θε­ρα­πείας του δι­ε­δω­σαν στην πόλη το θαύμα. Τότε προς δο­ξαν Θεού και σε ένδειξη ευ­γνω­μο­συ­νης προς τον Καυ­σο­κα­λυ­βίτη πνευ­μα­τικό, οι πι­στοί δι­ε­νηρ­γη­σαν ε­ρανο σ’ όλη την πόλη, διά του ο­ποίου ο παπα-Ι­ω­νας, πρα­γμα­το­ποι­ων­τας την εν­τολή του γε­ροντά του, ε­κτισε τους δύο προ­α­να­φερ­θεν­τες να­ούς.

…Σε α­να­μνηση μα­λι­στα του πα­ρα­πάνω θαύ­μα­τος, ο παπα-Ι­ω­νας πα­ρηγ­γειλε σε α­γι­ο­γράφο ει­κόνα του α­γίου Χα­ρα­λαμ­πους, που σω­ζε­ται και ση­μερα ως κει­μη­λιο στην Κα­λύβη του Α­γίου Α­κα­κίου. Στη μι­κρη αλλά ε­φε­στιο αυτή ει­κόνα, ει­κο­νι­ζε­ται στη μέση ο θαυ­μα­τουρ­γος Α­γιος, φε­ρον­τας την ε­πι­γραφή «Ο τα­χυς βο­η­θος», ενώ κάτω δε­ξιά πα­ρι­στα­νε­ται γο­να­τι­στος ο Ι­ω­νας, με μο­να­χική πε­ρι­βολή. Στα α­ρι­στερά της συν­θε­σης ει­κο­νι­ζε­ται η πα­νώλη, με τη μορφή με­λα­νος δαί­μο­νος, που α­πο­μα­κρυ­νε­ται πα­νι­κο­βλη­με­νος. Ι­δι­αι­τερα ση­μαν­τική ει­ναι και η ε­πι­γραφή, που α­πο­δι­δει λόγο του α­γίου Χα­ρα­λαμ­πους: «Εκ της λοι­μι­κης Ι­ω­να ε­ρρυ­σα­μην / προσ­δρα­μώντα μοι πόθω και προ­θυ­μία», που πιο α­πλο­ικά ση­μαί­νει ότι: «Από την νόσο του λοι­μου ε­γλυ­τωσα τον Ι­ωνά, ο­ταν ε­κεί­νος κατέφυγε σε μένα, με πόθο και προ­θυ­μία».Ετικέτες