Την Παγκόσμιον Δόξαν ψάλλουν Δοχειαρίτες πατέρες (video)

Loading...


Ψάλλουν οι πατέρες της Μονής Δοχειαρίου, το μέλος είναι του κ. Ιωάννη Χασανίδη.

«Την παγκόσμιον δόξαν,
την εξ ανθρώπων σπαρείσαν,
και τον Δεσπότην τεκούσαν,
την επουράνιον πύλην,
υμνήσωμεν Μαρίαν την Παρθένον,
των Ασωμάτων το άσμα,

και των πιστών το εγκαλλώπισμα·
αύτη γαρ ανεδείχθη ουρανός
και ναός της Θεότητος·
αύτη το μεσότειχον
της έχθρας καθελούσα,
ειρήνην αντεισήξε,

και το βασίλειον ηνέωξε.

Ταύτην ούν κατέχοντες,
της πίστεως την άγκυραν,
υπέρμαχον έχομεν,
τον εξ αυτής τεχθέντα Κύριον.

Θαρσείτω, τοίνυν,
θαρσείτω λαός του Θεού·
και γαρ αυτός
πολεμήσει τους εχθρούς
ως παντοδύναμος».

{youtube}Q-dqkPFL_GQ{/youtube}