Η βαρύτατη φορολόγηση του Αγίου Όρους οδηγεί τις Ιερές Μονές εις τον ασφυξία Θάνατον

Loading...


.Επειδή πολλά γράφονται και λέγονται συχνά εις βα­ρος του Αγίου Όρους για τις μεγάλες περιουσίες, τις ο­ποί­ες έχουν αι Ιεραί Μοναί του Αγίου Όρους, επιθυ­μου­με να πληροφορήσωμεν κάθε καλόπιστον συνάν­θρω­πον μας περί του σοβαρωτάτου αυτού θέματος.

1. Οι Άγιοι Κτίτορες των Ιερών Μονών επροίκισαν αυτάς με περιουσιακά στοιχεία, διά να δυνηθούν να ανταποκριθούν εις την αποστολήν των.

2. Τα εισοδήματα των Ιερών Μονών, προερχόμενα κυρίως από τα αστικά ακίνητα αυτών, σήμερον έχουν μειωθή κατά πολύ, λόγω της οικονομικής κρίσεως.  Αλ­λα και αν δεν είχαν μειωθή, επαρκούν μόνον διά την στοι­χειώδη συντήρησιν και λειτουργίαν των Ιερών Μο­νων.

3. Τα εισοδήματα αυτά δεν θα επαρκούσαν, εάν οι μο­ναχοί δεν ειργάζοντο –πολλές φορές σκληρά– εις χει­ρω­να­κτικάς εργασίας και εις διακονήματα που α­φο­ρούν την δωρεάν φιλοξενίαν των πολυαρίθμων προσ­κυ­νη­των και επισκεπτών των Ιερών Μονών, Ελ­λη­νων και ξένων.

4. Από τα εισοδήματα αυτά των Ιερών Μονών συν­τηρούνται όχι μόνον οι πολυάριθμοι συνήθως μονα­χοί αυτών, αλλά και οι εργαζόμενοι εις αυτάς, οι προσ­κυ­νηταί και πολλοί αναξιοπαθούντες άνθρωποι, οι οποί­οι καθημερινώς περιέρχονται τας Ιεράς Μονάς και ζη­τούν βοήθειαν.

5. Αι Ιεραί Μοναί εκτός των συνήθων εξόδων λει­τουρ­γίας αυτών έχουν πολλά έκτακτα έξοδα, όπως διά την συντήρησιν των κειμηλιακών χώρων, καθώς η φυ­λαξις των πολυτίμων κειμηλίων του Αγίου Ο­ρους, βι­βλι­ων, χειρογράφων, εικόνων και λοιπών καλλιτεχνη­μα­των, απαιτεί ιδιαιτέρας συνθήκας διαφυλάξεως και ως εκ τούτου την εξεύρεσιν πόρων.

6. Τα αρχαία κτίρια έχουν ανάγκην συχνών επισκευ­ων, αι οποίαι εν Αγίω Όρει, λόγω του κόστους της με­ταφοράς των υλικών, είναι πολύ ακριβότεραι α­πο ο,τι εις τον κόσμον. Χορηγίαι, κρατικαί ή εκ της Ευ­ρω­παι­κης Ενώσεως, καλύπτουν ένα μικρόν μόνον με­ρος των αναγκών αυτών.

7. Διά την συντήρησιν των δασοδρόμων (ζωνών πυρ­α­σφαλείας) απαιτούνται επίσης πολλά έξοδα.

8. Οι αρσανάδες επίσης του Αγίου Όρους (τα λι­μα­νάκια) συχνά χρήζουν στερεώσεως, απαιτούσης υψη­λας δαπάνας.