Ύμνοι Θεοφανείων

Loading...


Ψάλλουν μοναχοί της Ιεράς Μονής Κύκκου.

Εν Ιορδάνη : «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε , η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις ,

του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει Σοι , αγαπητόν Σε Υιόν ονομάζουσα ,
και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς , εβεβαίου του λόγου το ασφαλές ,

Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός , Και τον κόσμον φωτίσας δόξα Σοι».

Φως εκ φωτός : Φως εκ φωτός, έλαμψε τω κόσμω, Χριστός ο Θεός ημών, ο επιφανείς Θεός, τούτον λαοί προσκυνήσωμεν.

Νάματα Ιορδάνεια : Νάματα Ιορδάνια περιεβάλου Σωτήρ, ο αναβαλλόμενος φως ως ιμάτιον· και έκλινας κορυφήν τω Προδρόμω ο τον ουρανόν μετρήσας σπιθαμή, ίνα επιστρέψης κόσμον εκ εκ πλάνης, και σώσης τας ψυχάς ημών.Ετικέτες