4 Αυγούστου: Εορτή των Αγίων Επτά Παίδων των εν Εφέσω

Loading...


Εορτολόγιο: Την μνήμη τον Αγίων Επτά Παίδων των εν Εφέσω εορτάζει και τιμά η Εκκλησία μας στις 4 Αυγούστου.

26 Τι ούν εστιν, αδελφοί; όταν συνέρχησθε, έκαστος υμών ψαλμόν έχει, διδαχήν έχει, γλώσσαν έχει, αποκάλυψιν έχει, ερμηνείαν έχει· πάντα προς οικοδομήν γινέσθω. 27 είτε γλώσση τις λαλεί, κατά δύο η το πλείστον τρεις, και ανά μέρος, και εις διερμηνευέτω· 28 εάν δε μη η διερμηνευτής, σιγάτω εν εκκλησία, εαυτώ δε λαλείτω και τω Θεώ.

29 προφήται δε δύο η τρεις λαλείτωσαν, και οι άλλοι διακρινέτωσαν· 30 εάν δε άλλω αποκαλυφθή καθημένω, ο πρώτος σιγάτω. 31 δύνασθε γαρ καθ’ ένα πάντες προφητεύειν, ίνα πάντες μανθάνωσι και πάντες παρακαλώνται· 32 και πνεύματα προφητών προφήταις υποτάσσεται· 33 ου γαρ εστιν ακαταστασίας ο Θεός, αλλά ειρήνης. 34 Ως εν πάσαις ταίς εκκλησίαις των αγίων, αι γυναίκες υμών εν ταίς εκκλησίαις σιγάτωσαν· ου γαρ επιτέτραπται αυταίς λαλείν, αλλ’ υποτάσεσθαι, καθώς και ο νόμος λέγει.

Διαβάστε εδώ:  3 Αυγούστου: Εορτή Αγίων Δαλματίου, Φαύστου και Ισαακίου

35 ει δε τι μαθείν θέλουσιν, εν οίκω τους ιδίους άνδρας επερωτάτωσαν· αισχρόν γαρ εστι γυναιξίν εν εκκλησία λαλείν. 36 η αφ’ υμών ο λόγος του Θεού εξήλθεν, η εις υμάς μόνους κατήντησεν; 37 Ει τις δοκεί προφήτης είναι η πνευματικός, επιγινωσκέτω α γράφω υμίν, ότι του Κυρίου εισίν εντολαί·

38 ει δε τις αγνοεί, αγνοείτω. 39 Ώστε, αδελφοί, ζηλούτε το προφητεύειν, και το λαλείν γλώσσαις μη κωλύετε· 40 πάντα ευσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω.