Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 27 Ιανουαρίου

Loading...


Λουκ. ιθ´ 1-10
Τώ καιρώ εκείνω, διήρχετο ο ᾿Ιησούς τήν ᾿Ιεριχώ• καί ιδού ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, καί αυτός ήν αρχιτελώνης, καί ούτος ήν πλούσιος, καί εζήτει ιδείν τόν ᾿Ιησούν τίς εστι, καί ουκ ηδύνατο από τού όχλου, ότι τή ηλικία μικρός ήν. Καί προδραμών έμπροσθεν ανέβη επί συκομορέαν, ίνα ίδη αυτόν, ότι εκείνης ήμελλε διέρχεσθαι.

Καί ως ήλθεν επί τόν τόπον, αναβλέψας ο ᾿Ιησούς είδεν αυτόν καί είπε πρός αυτόν• Ζακχαίε, σπεύσας κατάβηθι• σήμερον γάρ εν τώ οίκω σου δεί με μείναι. Καί σπεύσας κατέβη, καί υπεδέξατο αυτόν χαίρων. Καί ιδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ότι παρά αμαρτωλώ ανδρί εισήλθε καταλύσαι. Σταθείς δέ Ζακχαίος είπε πρός τόν Κύριον• ᾿Ιδού τά ημίση τών υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοίς πτωχοίς, καί εί τινός τι εσυκοφάντησα, αποδίδωμι τετραπλούν.

Είπε δέ πρός αυτόν ο ᾿Ιησούς ότι σήμερον σωτηρία τώ οίκω τούτω εγένετο, καθότι καί αυτός υιός ᾿Αβραάμ εστιν. ῏Ηλθε γάρ ο Υιός τού ανθρώπου ζητήσαι καί σώσαι τό απολωλός.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Εκείνο τόν καιρό, ο ᾿Ιησούς περνούσε μέσα από τήν ῾Ιεριχώ. ᾿Εκεί υπήρχε κάποιος, πού τό όνομά του ήταν Ζακχαίος. ῏Ηταν αρχιτελώνης καί πλούσιος. Αυτός προσπαθούσε νά δεί ποιός είναι ο ᾿Ιησούς• δέν μπορούσε όμως εξαιτίας τού πλήθους καί γιατί ήταν μικρόσωμος. ῎Ετρεξε λοιπόν μπροστά πρίν από τό πλήθος κι ανέβηκε σέ μιά συκομουριά γιά νά τόν δεί, γιατί θά περνούσε από κεί.

῞Οταν έφτασε ο ᾿Ιησούς στό σημείο εκείνο, κοίταξε πρός τά πάνω, τόν είδε καί τού είπε• «Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα, γιατί σήμερα πρέπει νά μείνω στό σπίτι σου».᾿Εκείνος κατέβηκε γρήγορα καί τόν υποδέχτηκε μέ χαρά. ῞Ολοι όσοι τά είδαν αυτά διαμαρτύρονταν κι έλεγαν ότι πήγε νά μείνει στό σπίτι ενός αμαρτωλού. Τότε σηκώθηκε ο Ζακχαίος καί είπε στόν Κύριο•

«Κύριε, υπόσχομαι νά δώσω τά μισά από τά υπάρχοντά μου στούς φτωχούς καί ν’ ανταποδώσω στό τετραπλάσιο όσα έχω πάρει μέ απάτη».῾Ο ᾿Ιησούς, απευθυνόμενος σ’ αυτόν, είπε• «Σήμερα αυτή η οικογένεια σώθηκε• γιατί κι αυτός ο τελώνης είναι απόγονος τού ᾿Αβραάμ. ῾Ο Υιός τού ᾿Ανθρώπου ήρθε γιά ν’ αναζητήσει καί νά σώσει αυτούς πού έχουν χάσει τόν δρόμο τους».tilegrafima.gr