Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Νοεμβρίου

Loading...


(Λουκ. ιη´ 18-27)
Τώ καιρώ εκείνω, άρχων τις προσήλθε τώ ᾿Ιησού λέγων• Διδάσκαλε αγαθέ, τί ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω; Είπε δέ αυτώ ο ᾿Ιησούς• Τί με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ει μή είς ο Θεός. Τάς εντολάς οίδας• «μή μοιχεύσης, μή φονεύσης, μή κλέψης, μή ψευδομαρτυρήσης, τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου».

῾Ο δέ είπε• Ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. ᾿Ακούσας δέ ταύτα ο ᾿Ιησούς είπεν αυτώ• ῎Ετι έν σοι λείπει• πάντα όσα έχεις πώλησον καί διάδος πτωχοίς, καί έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, καί δεύρο ακολούθει μοι. ῾Ο δέ ακούσας ταύτα περίλυπος εγένετο• ήν γάρ πλούσιος σφόδρα. ᾿Ιδών δέ αυτόν ο ᾿Ιησούς περίλυπον γενόμενον είπε• Πώς δυσκόλως οι τά χρήματα έχοντες εισελεύσονται εις τήν βασιλείαν τού Θεού!

Ευκοπώτερον γάρ εστι κάμηλον διά τρυμαλιάς ραφίδος εισελθείν ή πλούσιον εις τήν βασιλείαν τού Θεού εισελθείν. Είπον δέ οι ακούσαντες• Καί τίς δύναται σωθήναι; ῾Ο δέ είπε• Τά αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τώ Θεώ εστιν.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Εκείνο τόν καιρό, κάποιος άρχοντας πλησίασε τόν ᾿Ιησού καί τού είπε• «᾿Αγαθέ Διδάσκαλε, τί νά κάνω γιά νά κληρονομήσω τήν αιώνια ζωή;» ῾Ο ᾿Ιησούς τού απάντησε• «Γιατί μέ αποκαλείς “αγαθό”; Κανένας δέν είναι αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. Ξέρεις τίς εντολές• μή μοιχεύσεις, μή σκοτώσεις, μήν κλέψεις, μήν ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τόν πατέρα σου καί τή μητέρα σου».

Κι εκείνος τού είπε• «῞Ολα αυτά τά τηρώ από τά νιάτα μου». ῞Οταν τ’ άκουσε ο ᾿Ιησούς τού είπε• «῞Ενα ακόμη σού λείπει• πούλησε όλα όσα έχεις καί δώσε τά χρήματα στούς φτωχούς, κι έτσι θά έχεις θησαυρό κοντά στόν Θεό• κι έλα νά μέ ακολουθήσεις». Μόλις εκείνος τ’ άκουσε αυτά, πολύ στενοχωρήθηκε, γιατί ήταν πάμπλουτος. ῞Οταν ο ᾿Ιησούς τόν είδε τόσο στενοχωρημένον, είπε• «Πόσο δύσκολα θά μπούν στή βασιλεία τού Θεού αυτοί πού έχουν τά χρήματα!

Ευκολότερο είναι νά περάσει καμήλα μέσα από βελονότρυπα, παρά νά μπεί πλούσιος στή βασιλεία τού Θεού». ῞Οσοι τόν άκουσαν είπαν• «Τότε ποιός μπορεί νά σωθεί;» Κι εκείνος τούς απάντησε• «Αυτά πού γιά τούς ανθρώπους είναι αδύνατα, γιά τόν Θεό είναι δυνατά».