Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Μαρτίου

Loading...


Κυριακή της Τυρινής – (Ματθ. στ´ 14-21)
Είπεν ο Κύριος• εάν αφήτε τοίς ανθρώποις τά παραπτώματα αυτών, αφήσει καί υμίν ο πατήρ υμών ο ουράνιος• εάν δέ μή αφήτε τοίς ανθρώποις τά παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τά παραπτώματα υμών.

῞Οταν δέ νηστεύητε, μή γίνεσθε ώσπερ οι υποκριταί σκυθρωποί• α-φανίζουσι γάρ τά πρόσωπα αυτών όπως φανώσι τοίς ανθρώποις νηστεύοντες• αμήν λέγω υμίν ότι απέχουσι τόν μισθόν αυτών. σύ δέ νηστεύων άλειψαί σου τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπόν σου νίψαι, όπως μή φανής τοίς ανθρώποις νηστεύων, αλλά τώ πατρί σου τώ εν τώ κρυπτώ, καί ο πατήρ σου ο βλέπων εν τώ κρυπτώ αποδώσει σοι εν τώ φανερώ.

Μή θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς επί τής γής, όπου σής καί βρώσις αφανίζει, καί όπου κλέπται διορύσσουσι καί κλέπτουσι• θησαυρίζετε δέ υμίν θησαυρούς εν ουρανώ, όπου ούτε σής ούτε βρώσις αφανίζει, καί όπου κλέπται ου διορύσσουσιν ουδέ κλέπτουσιν• όπου γάρ εστιν ο θησαυρός υμών, εκεί έσται καί η καρδία υμών.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Είπε ο Κύριος• άν συγχωρήσετε τούς ανθρώπους γιά τά παραπτώματά τους, θά σάς συγχωρήσει κι εσάς ο ουράνιος Πατέρας σας. ῍Αν όμως δέν συγχωρήσετε στούς ανθρώπους τά παραπτώματά τους, ούτε κι ο Πατέρας σας θά συγχωρήσει τά δικά σας παραπτώματα.
alt
῞Οταν νηστεύετε, νά μή γίνεστε σκυθρωποί, όπως οι υποκριτές, πού παραμορφώνουν τήν όψη τους γιά νά δείξουν στούς ανθρώπους πώς νηστεύουν. Σάς βεβαιώνω πώς έτσι έχουν κιόλας λάβει τήν ανταμοιβή τους. ᾿Εσύ, αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τά μαλλιά σου καί νίψε τό πρόσωπό σου, γιά νά μή φανεί στούς ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στόν Πατέρα σου, πού βλέπει τίς κρυφές πράξεις• καί ο Πατέρας σου, πού βλέπει τίς κρυφές πράξεις, θά σού τό ανταποδώσει φανερά.

Μή μαζεύετε θησαυρούς πάνω στή γή, όπου τούς αφανίζει ο σκόρος καί η σκουριά, κι όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις καί τούς κλέβουν. ᾿Αντίθετα, νά μαζεύετε θησαυρούς στόν ουρανό, όπου δέν τούς αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, κι όπου οι κλέφτες δέν κάνουν διαρρήξεις καί δέν τούς κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας εκεί θά είναι καί η καρδιά σας.