Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Μαΐου

Loading...


Κατά Ιωάννην (κ΄ 19-31)
Ούσης ούν οψίας τή ημέρα εκείνη τή μιά τών σαββάτων, καί τών θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τόν φόβον τών Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς καί έστη εις τό μέσον, καί λέγει αυτοίς: ειρήνη υμίν.

Καί τούτο ειπών έδειξεν αυτοίς τάς χείρας καί τήν πλευράν αυτού. Εχάρησαν ούν οι μαθηταί ιδόντες τόν Κύριον. Είπεν ούν αυτοίς ο Ιησούς πάλιν: ειρήνη υμίν. Καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ, καγώ πέμπω υμάς. Καί τούτο ειπών ενεφύσησε καί λέγει αυτοίς: λάβετε Πνεύμα Άγιον: άν τινων αφήτε τάς αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, άν τινων κρατήτε, κεκράτηνται.

Θωμάς δέ είς εκ τών δώδεκα, ο λεγόμενος Δίδυμος, ουκ ήν μετ’ αυτών ότε ήλθεν ο Ιησούς. Έλεγον ούν αυτώ οι άλλοι μαθηταί: εωράκαμεν τόν Κύριον. Ο δέ είπεν αυτοίς: εάν μή ίδω εν ταίς χερσίν αυτού τόν τύπον τών ήλων, καί βάλω τόν δάκτυλόν μου εις τόν τύπον τών ήλων, καί βάλω τήν χείρά μου εις τήν πλευράν αυτού, ου μή πιστεύσω.

Καί μεθ’ ημέρας οκτώ πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού καί Θωμάς μετ’ αυτών. Έρχεται ο Ιησούς τών θυρών κεκλεισμένων, καί έστη εις τό μέσον καί είπεν: ειρήνη υμίν. Είτα λέγει τώ Θωμά: φέρε τόν δάκτυλόν σου ώδε καί ίδε τάς χείράς μου, καί φέρε τήν χείρά σου καί βάλε εις τήν πλευράν μου, καί μή γίνου άπιστος, αλλά πιστός. Καί απεκρίθη Θωμάς καί είπεν αυτώ: ο Κύριός μου καί ο Θεός μου. Λέγει αυτώ ο Ιησούς: ότι εώρακάς με, πεπίστευκας: μακάριοι οι μή ιδόντες καί πιστεύσαντες.

Πολλά μέν ούν καί άλλα σημεία εποίησεν ο Ιησούς ενώπιον τών μαθητών αυτού, ά ουκ έστι γεγραμμένα εν τώ βιβλίω τούτω: ταύτα δέ γέγραπται ίνα πιστεύσητε ότι Ιησούς εστιν ο Χριστός ο υιός τού Θεού, καί ίνα πιστεύοντες ζωήν έχητε εν τώ ονόματι αυτού.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Κατά τήν εσπέραν τής ημέρας εκείνης, τής πρώτης τής εβδομάδος, καί ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές, εκεί όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθηταί, διότι εφοβούντο τούς Ιουδαίους, ήλθε ο Ιησούς καί στάθηκε εις τό μέσον καί τούς λέγει, «Ειρήνη νά είναι μαζί σας».

Όταν είπε αυτό, τούς έδειξε τά χέρια του καί τήν πλευράν του. Οι μαθηταί εχάρησαν διότι είδαν τόν Κύριον. Ο Ιησούς τούς είπε καί πάλιν, «Ειρήνη νά είναι μαζί σας. Καθώς έστειλε εμέ ο Πατέρας καί εγώ στέλνω εσάς». Όταν είπε αυτό, εφύσησε εις τό πρόσωπον καί τούς λέγει, «Λάβετε Πνεύμα Άγιον: εάν συγχωρέσετε τίς αμαρτίες κανενός τού είναι συγχωρημένες: άν κανενός δέν τίς συγχωρήσετε, θά μείνουν ασυγχώρητες».

Ο Θωμάς, ένας από τούς δώδεκα, ο ονομαζόμενος Δίδυμος, δέν ήτο μαζί τους όταν ήλθε ο Ιησούς. Τού είπαν λοιπόν οι άλλοι μαθηταί, «Είδαμε τόν Κύριον». Αυτός δέ τούς είπε, «Εάν δέν ιδώ εις τά χέρια του τό σημάδι από τά καρφιά καί δέν βάλω τό δάκτυλό μου εις τό σημάδι από τά καρφιά καί δέν βάλω τό χέρι μου εις τήν πλευράν του, δέν θά πιστέψω».

Ύστερα από οκτώ ημέρες ήσαν πάλιν μέσα εις τό σπίτι οι μαθηταί του καί ο Θωμάς μαζί τους. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές, εστάθηκε εις τό μέσον καί είπε, «Ειρήνη νά είναι μαζί σας». Επειτα λέγει εις τόν Θωμάν, «Φέρε τό δάκτυλό σου εδώ καί κύτταξε τά χέρια μου καί φέρε τό χέρι σου καί βάλε το εις τήν πλευράν μου καί μή γίνεσαι άπιστος αλλά πιστός». Ο Θωμάς τού απεκρίθη, «Ο Κύριός μου καί ο Θεός μου». Ο Ιησούς τού λέγει, «Επειδή μέ είδες, επίστεψες. Μακάριοι είναι εκείνοι πού δέν μέ είδαν καί όμως επίστεψαν».

Καί άλλα πολλά θαυματα έκανε ο Ιησούς ενώπιον τών μαθητών του, τά οποία δέν είναι γραμμένα εις τό βιβλίον τούτο. Αλλ’ αυτά έχουν γραφή γιά νά πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός τού Θεού καί πιστεύοντες νά έχετε ζωήν εις τό όνομα αυτού.