Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Ιανουαρίου

Loading...


Τω καιρώ εκείνω, ακούσας ο ᾿Ιησούς ότι ᾿Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησεν εις την Γαλιλαίαν, και καταλιπών την Ναζαρέτ ελθών κατώκησεν εις Καπερναούμ την…παραθαλασσίαν εν ορίοις Ζαβουλών και Νεφθαλείμ, ίνα πληρωθή το ρηθέν διά ῾Ησαίου του προφήτου λέγοντος·

«Γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλείμ, οδόν θαλάσσης, πέραν του ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία των εθνών, ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα, και τοις καθημένοις εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν αυτοίς».

᾿Από τότε ήρξατο ο ᾿Ιησούς κηρύσσειν και λέγειν· Μετανοείτε· ήγγικε γαρ η βασιλεία των ουρανών.

Απόδοση στη νεοελληνική:

Εκείνο τον καιρό, όταν έμαθε ο ᾿Ιησούς πως συνέλαβαν τον ᾿Ιωάννη, έφυγε για τη Γαλιλαία. ᾿Εγκατέλειψε όμως τη Ναζαρέτ και πήγε κι έμεινε στην Καπερναούμ, πόλη που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης, στην περιοχή των φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλείμ. ῎

Ετσι πραγματοποιήθηκε η προφητεία του ῾Ησαία που λέει· ῾Η χώρα του Ζαβουλών και η χώρα του Νεφθαλείμ, εκεί που ο δρόμος πάει για τη θάλασσα και πέρα από τον ᾿Ιορδάνη, η Γαλιλαία που την κατοικούν ειδωλολάτρες, εκεί αυτοί που κατοικούνε στο σκοτάδι είδαν φως δυνατό.

Καί για όσους μένουν στη χώρα που τη σκιάζει ο θάνατος, ανέτειλε ένα φως για χάρη τους. ᾿Από τότε άρχισε κι ο ᾿Ιησούς να κηρύττει και να λέει· «Μετανοείτε γιατί έφτασε η βασιλεία του Θεού».