Να συγχωρούμε…

Loading...


: Δεν πρέπει να καλλιεργούμε στην μας κακία η μίσος ενάντια στον πλησίον που είναι κακόβουλος.

Μαλ­λον θα πρέπει να αγωνιστούμε να τον αγαπήσουμε και να ει­μαστε όσο το δυνατό περισσότερο καλοί, ακολουθώντας τη διδασκαλία του Κυρίου μας Ίησού Χρίστου:«αγαπάτε τους έχθρούς υμών, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς» (Ματθ. ε’ 44).

Αν κάποιος σε προσβάλει με οποιοδήποτε τρόπο θα πρε­πει όχι μόνο να μην τον εκδικηθείς, αλλά αντίθετα να τον συγχωρήσεις με όλη την ψυχή σου, ακόμα κι αν επι­μένει σ’ αυτό, συμμορφούμενος στο λόγο του Θεού:

«Έάν μη άφήτε τοις άνθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών» (Ματθ.-στ’ 15)· και πάλι: «προσεύχεσθε υπέρ των έπηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς» (Ματθ. ε ‘ 44).

Έτσι, αν αγωνιστούμε όσο εξαρτάται άπό τις δυνάμεις μας να εκπληρώσουμε αυτή την εντολή, μπορούμε να ελπίζουμε ότι το θείο φως θα λάμψει στις ψυχές μας και θα ανοίξει σε μας ο δρόμος για την άνω Ιερουσαλήμ.

Δεν πρέπει να κρίνουμε κανένα, ακόμα και αν με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε κάποιον να άμαρτάνει η να παρα­βαίνει τις εντολές του Θεού. Ο λόγος του Θεού λέει: «Μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε» (Ματθ. ζ ‘ 1), και πάλι: «Συ τις ει ο κρι­νων άλλότριον οίκέτην; τω ίδίω Κυρίω στήκει η πίπτει- οταθήσεται δε- δυνατός γαρ έστιν ο Θεός στήσαι αυτόν» (Ρωμ. ιδ’ 4).

Δε γνωρίζουμε για πόσο καιρό θα μπορέσουμε να πα­ραμείνουμε στην αρετή, όπως λέει ο προφήτης, που απόκτη­σε τη γνώση αυτή με εμπειρία:

«Εγώ δε είπα εν τη ευθηνία μου- ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα, άπέστρεψας δε το πρόσωπον σου και έγενήθην τεταραγμένος» (Ψαλμός κθ’ 7,8), θα είναι πολύ ωφέλιμο να έχουμε πάντα κατά νοϋ τα λόγια του Αποστόλου: «Ο δοκών έστάναι βλεπέτω μη πέση» (Α’ Κορινθ. ι’12).

από το βιβλίο: “Φιλικαλία των Ρώσων νηπτικών”
Διδαχές Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ, εκδόσεις Πέτρου Μπότση, Αθήνα 198tilegrafima.gr