Επιστολή του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή σε φοιτητή (Ιούνιος 1959)

Loading...


Επιστολή του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστή σε φοιτητή Θεολογικής Σχολής

Προς Ιωάννη,
φοιτητή Θεολογικής Σχολής
Τιμίου Σταυρού, Μπρούκλιν Βοστώνης.

Άγιον Όρος, τη  5/6/1959.

Εις τον αγαπητόν Ιωάννην μου
εύχομαι υγείαν μακράν και Θεού φώτισιν.

Να σού ανοίξη τον νούν τω Πνεύματι Αυτού τo αγαθώ, όπως εξαπέστειλε εις τους αγίους Αυτού μαθητάς.

Λοιπόν, υιέ αγαθέ, φοβού τον Θεόν και πράττε τας εντολάς Του και ευ σοι γένηται.

Σήμερον έλαβον την επιστολήν σου και είδον τα εν αυτή, και πολύ εχάρην όπου ζητείς τροφήν διά την ψυχήν σου. Βιάζου λοιπόν, αγαθό μου παιδί, και πρώτον να λες την ευχήν. Μνημόνευε το όνομα του Θεού, διά να σού μνημονεύση και ο Θεός εν καιρώ πειρασμού.

Ο,τι κάμνεις νοών και φρονών, λέγε σε κάθε στιγμήν: «Ιωάννη, πρόσεχε σε βλέπει ο Θεός· είναι παρών, είναι δίπλα σου. Όλα τα βλέπει και παραβλέπει· δεν δύνασαι να τον λανθάνης σε τίποτα. Είσαι ένα σκουλήκι κοντά Του, ένα μυρμήγκι».

Μα ο Θεός είναι Θεός πολυόμματος, όπου βλέπει παντού. Ο νούς σου πριν κινηθεί να σχηματίση τον λογισμόν, ο Θεός το ηξεύρει. Διατί λοιπόν εσύ δεν το βλέπεις; Η όρασις του Θεού είναι η γνώσις περί Θεού.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνης, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνης, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβον Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς τον Θεόν, και διά να μην Τον λυπήσης δεν αμαρτάνεις. Καί αυτή είναι η όρασις του Θεού, και ο Θεός ο βλέπων τα πάντα σε σκεπάζει από τας παγίδας του σατανά.

Ιδού ο τρόπος πως να φυλάγεσαι, υιέ μου αγαπητέ, από τας παγίδας του σατανά. Αρκούσι προς το παρόν. Σας εύχομαι.

Ταπεινός π. Ιωσήφ.