Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Όλα ενεργούνται διά της ψυχής

Πρέπει και ήμείς να στοχασθώμεν τι είναι το σώμα και τι είναι η ψυχή.

Το σώμα είναι χώμα και αύριον θα το φάγουν τα σκουλήκια, και ανάγκη είναι η ψυχή να χαίρεται πάντοτε εις τον παράδεισον, ανίσως και κάμη καλά.

Τούτο το σώμα οπού βλέπετε, άδελφοί μου, είνε το φόρεμα της ψυχής.

Η ψυχή είναι άνθρωπος- η ψυχή είναι οπού βλέπει, ακούει, ομιλεί, περιπατεί, μανθάνει επιστήμας, δίδει ζωήν εις το σώμα και δεν το αφήνει να βρωμήση. Και άμα έβγη η ψυχή, τότε βρωμά, σκουληκιάζει το σώμα. Το κορμί έχει τα όμματα, μα δεν βλέπει· έχει τα ώτα, μα δεν ακούει· ομοίως και αι λοιπαί αισθήσεις του σώματος. Όλα ενεργούνται διά της ψυχής.